Luke 24

Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them.
А в първия ден на седмицата, много рано сутринта, те дойдоха на гроба, като носеха благоуханните масла, които бяха приготвили.
And they found the stone rolled away from the sepulchre.
И намериха камъка преместен от гроба.
And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus.
И като влязоха, не намериха тялото на Господ Иисус.
And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments:
И когато бяха в недоумение за това, ето, пред тях застанаха двама мъже с блестящи дрехи.
And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead?
И както бяха обзети от страх и навели лицата си към земята, мъжете им казаха: Защо търсите живия между мъртвите?
He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,
Няма Го тук, а възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея,
Saying, The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.
като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни хора, да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне.
And they remembered his words,
И те си спомниха думите Му.
And returned from the sepulchre, and told all these things unto the eleven, and to all the rest.
И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всички други.
It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles.
Това бяха Мария Магдалена и Йоана, и Мария, майката на Яков, и другите жени с тях, които казаха тези неща на апостолите.
And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not.
А тези думи им се видяха като празни приказки и не им повярваха.
Then arose Peter, and ran unto the sepulchre; and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.
А Петър стана и изтича на гроба, и като надникна, видя да лежат само саваните; и отиде у дома си, чудейки се за станалото.
And, behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs.
И ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, на шестдесет стадия далеч от Ерусалим.
And they talked together of all these things which had happened.
И те се разговаряха помежду си за всичко онова, което беше станало.
And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them.
И като се разговаряха и разсъждаваха, Сам Иисус се приближи и вървеше с тях;
But their eyes were holden that they should not know him.
но очите им бяха възпрени, за да не Го познаят.
And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?
И им каза: Какви са тези думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени.
And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days?
И един от тях на име Клеопа в отговор Му каза: Само Ти ли си пришълец в Ерусалим и не знаеш това, което стана там тези дни?
And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:
И им каза: Кое? А те Му казаха: Това, което стана с Иисус Назарянина, който беше Пророк, силен в дело и в слово пред Бога и целия народ;
And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death, and have crucified him.
как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпънаха.
But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done.
А ние се надявахме, че Той е Онзи, който ще избави Израил. И освен всичко това, вече е третият ден, откакто стана това.
Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre;
При това и някои жени измежду нас ни смаяха, които, като отишли рано сутринта на гроба
And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.
и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение от ангели, които казали, че Той бил жив.
And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said: but him they saw not.
И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха така, както казаха жените; но Него не видели.
Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken:
Тогава Той им каза: О, неразбрани и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците!
Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory?
Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в Своята слава?
And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.
И като започна от Мойсей и от всичките пророци, им тълкуваше писаното за Него във всичките Писания.
And they drew nigh unto the village, whither they went: and he made as though he would have gone further.
И те се приближиха до селото, в което отиваха; а Той се държеше, като че отива по-надалеч.
But they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.
Но те Го принуждаваха, като казваха: Остани с нас, защото е привечер и денят вече е превалил. И Той влезе да отседне с тях.
And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and blessed it, and brake, and gave to them.
И когато седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, разчупи и им го даде.
And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out of their sight.
Тогава очите им се отвориха и те Го познаха; но Той стана невидим за тях.
And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?
И те си казаха един на друг: Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни откриваше Писанията?
And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them,
И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, където намериха събрани единадесетте и тези, които бяха с тях,
Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.
да казват: Господ наистина възкръснал и се явил на Симон.
And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread.
А те разказаха за случилото се по пътя и как Го познаха, когато разчупваше хляба.
And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you.
И когато говореха за това, Сам Иисус застана между тях и им каза: Мир вам!
But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit.
А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух.
And he said unto them, Why are ye troubled? and why do thoughts arise in your hearts?
И Той им каза: Защо се смущавате? И защо се пораждат такива мисли в сърцата ви?
Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have.
Погледнете ръцете Ми и краката Ми – че Аз съм същият; попипайте Ме и вижте, защото духът няма плът и кости, както виждате, че Аз имам.
And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet.
И като каза това, им показа ръцете и краката Си.
And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have ye here any meat?
Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той каза: Имате ли тук нещо за ядене?
And they gave him a piece of a broiled fish, and of an honeycomb.
И Му дадоха парче печена риба (и парче медна пита).
And he took it, and did eat before them.
И взе и яде пред тях.
And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me.
И им каза: Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мен в Мойсеевия закон, в пророците и в псалмите.
Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,
Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията.
And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day:
И им каза: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден,
And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.
и че трябва да се проповядва покаяние и прощение на греховете в Негово Име на всички народи, като се започне от Ерусалим.
And ye are witnesses of these things.
Вие сте свидетели на това.
And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high.
И ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града (Ерусалим), докато се облечете със сила от горе.
And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.
И ги заведе до едно място срещу Витания и вдигна ръцете Си и ги благослови.
And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven.
И като ги благославяше, се отдели от тях и се възнесе на небето.
And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:
И те Му се поклониха и се върнаха в Ерусалим с голяма радост;
And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.
и бяха постоянно в храма, като хвалеха и благославяха Бога. (Амин.)