Ephesians 4

I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
И така, аз, затворникът в Господа, ви моля да живеете достойно за званието, на което бяхте призовани,
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
със съвършено смирение и кротост, и дълготърпение, като си претърпявате един на друг с любов
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
и се стараете да запазите единството на Духа във връзката на мира.
There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на вашето звание;
One Lord, one faith, one baptism,
един Господ, една вяра, едно кръщение,
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички.
But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
А на всеки от нас се даде благодат според мярката на Христовия дар.
Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
Затова казва: ?Като се изкачи на високо, плени плен и даде дарове на хората.“
(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
А това ?изкачи“ какво друго значи, освен че (първо) слезе в по-долните части на земята?
He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
Този, който слезе, е Същият, който и възлезе над всички небеса, за да изпълни всичко.
And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
И Той даде едни да бъдат апостоли, други – пророци, други – благовестители, а други – пастири и учители
For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за изграждането на Христовото тяло,
Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
докато ние всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота,
That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на някое учение, по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени заблуди,
But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
а като сме истинни в любов, да пораснем по всичко към Него, който е главата, Христос,
From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
от когото цялото тяло, сглобено и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растежа на тялото за неговото изграждане в любовта.
This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
И така, това казвам и заявявам в Господа: да не живеете вече така, както живеят езичниците – по своя суетен ум,
Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
помрачени в разума и отчуждени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на тяхното сърце,
Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
които, изгубили всякакво чувство, са се предали на разпътство, за да вършат ненаситно всякаква нечистота.
But ye have not so learned Christ;
Но вие не така сте познали Христос;
If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
ако наистина сте Го чули и сте научени в Него, както е истината в Иисус,
That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
че, що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в измамните страсти,
And be renewed in the spirit of your mind;
и бивате обновявани в духа на своя ум,
And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост.
Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото ние сме части един на друг.
Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
Гневете се, но не съгрешавайте, слънцето да не залезе в разгневяването ви;
Neither give place to the devil.
и не давайте място на дявола.
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си доброто, за да има да отдели и за този, който има нужда.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само онова, което е добро за изграждане според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат.
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
И не наскърбявайте Светия Божи Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението.
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула заедно с всяка злоба да се махнат от вас;
And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
и бъдете благи един към друг, милостиви; прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас.