Proverbs 22

Un nume bun este mai de dorit decît o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decît argintul şi aurul. -
A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
Bogatul şi săracul se întîlnesc: Domnul i -a făcut şi pe unul şi pe altul. -
The rich and poor meet together: the LORD is the maker of them all.
Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sînt pedepsiţi. -
A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself: but the simple pass on, and are punished.
Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. -
By humility and the fear of the LORD are riches, and honour, and life.
Spini şi curse sînt pe calea omului stricat: cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. -
Thorns and snares are in the way of the froward: he that doth keep his soul shall be far from them.
Învaţă pe copil calea pe care trebuie s'o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate dela ea. -
Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.
Bogatul stăpîneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut, este robul celui ce -i dă cu împrumut. -
The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender.
Cine samănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. -
He that soweth iniquity shall reap vanity: and the rod of his anger shall fail.
Omul milostiv va fi binecuvîntat, pentrucă dă săracului din pînea lui.
He that hath a bountiful eye shall be blessed; for he giveth of his bread to the poor.
Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfîrşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta. -
Cast out the scorner, and contention shall go out; yea, strife and reproach shall cease.
Cine iubeşte curăţia inimii, şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul. -
He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips the king shall be his friend.
Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar înfruntă cuvintele celui stricat.
The eyes of the LORD preserve knowledge, and he overthroweth the words of the transgressor.
Leneşul zice: ,,Afară este un leu, care m'ar putea ucide pe uliţă!`` -
The slothful man saith, There is a lion without, I shall be slain in the streets.
Gura curvelor este o groapă adîncă; pe cine vrea să -l pedepsească Domnul, acela cade în ea. -
The mouth of strange women is a deep pit: he that is abhorred of the LORD shall fall therein.
Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. -
Foolishness is bound in the heart of a child; but the rod of correction shall drive it far from him.
Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. -
He that oppresseth the poor to increase his riches, and he that giveth to the rich, shall surely come to want.
Pleacă-ţi urechea, şi ascultă cuvintele înţelepţilor, şi ia învăţătura mea în inimă.
Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge.
Căci este bine să le păstrezi înlăuntrul tău, şi să-ţi fie toate de odată pe buze. -
For it is a pleasant thing if thou keep them within thee; they shall withal be fitted in thy lips.
Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine.
That thy trust may be in the LORD, I have made known to thee this day, even to thee.
N'am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări,
Have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge,
ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimete? -
That I might make thee know the certainty of the words of truth; that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee?
Nu despuia pe sărac, pentrucă este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
Rob not the poor, because he is poor: neither oppress the afflicted in the gate:
Căci Domnul le va apăra pricina lor, şi va despuia viaţa celor ce -i despoaie. -
For the LORD will plead their cause, and spoil the soul of those that spoiled them.
Nu te împrieteni cu omul mînios, şi nu te însoţi cu omul iute la mînie,
Make no friendship with an angry man; and with a furious man thou shalt not go:
ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. -
Lest thou learn his ways, and get a snare to thy soul.
Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii.
Be not thou one of them that strike hands, or of them that are sureties for debts.
Căci dacă n'ai cu ce să plăteşti, pentruce ai voi să ţi se ia patul de supt tine?
If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee?
Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi. -
Remove not the ancient landmark, which thy fathers have set.
Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lîngă împăraţi, nu lîngă oamenii de rînd.
Seest thou a man diligent in his business? he shall stand before kings; he shall not stand before mean men.