Numbers 26

Da sotten var forbi, sa Herren til Moses og til Eleasar, sønn av Aron, presten:
Efter denna hemsökelse talade HERREN till Mose och till Eleasar, prästen Arons son, och sade:
Ta op manntall over hele Israels barns menighet fra tyveårsalderen og opover, efter deres familier, over alle dem i Israel som kan dra ut i strid.
»Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, dem som äro tjugu år gamla eller därutöver, efter deras familjer, alla stridbara män i Israel.»
Og Moses og Eleasar, presten, talte med dem på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko, og sa:
Och Mose och prästen Eleasar talade till dem på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade:
Fra tyveårsalderen og opover skal de mønstres - således som Herren hadde befalt Moses og Israels barn, dem som hadde draget ut av Egyptens land.
»De som äro tjugu år gamla eller därutöver skola räknas.» Så hade ju HERREN bjudit Mose och Israels barn, dem som hade dragit ut ur Egyptens land.
Ruben var Israels førstefødte; Rubens barn var: Fra Hanok hanokittenes ætt, fra Pallu pallu'ittenes ætt,
Ruben var Israels förstfödde. Rubens barn voro: Av Hanok hanokiternas släkt, av Pallu palluiternas släkt,
fra Hesron hesronittenes ætt, fra Karmi karmittenes ætt.
av Hesron hesroniternas släkt, av Karmi karmiternas släkt.
Dette var rubenittenes ætter, og de av dem som blev mønstret, var tre og firti tusen, syv hundre og tretti.
Dessa voro rubeniternas släkter. Och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiotre tusen sju hundra trettio.
Pallus sønn var Eliab,
Men Pallus söner voro Eliab.
og Eliabs barn var Nemuel og Datan og Abiram. Det var den Datan og den Abiram som var utkåret av menigheten, og som yppet strid mot Moses og Aron dengang Korahs flokk satte sig op imot Herren,
Och Eliabs söner voro Nemuel, Datan och Abiram; det var den Datan och den Abiram, båda ombud för menigheten, som satte sig upp emot Mose och Aron, tillika med Koras hop, när dessa satte sig upp emot HERREN,
og jorden oplot sin munn og slukte både dem og Korah, og hele flokken omkom idet ilden fortærte de to hundre og femti menn, og de blev til et tegn;
varvid jorden öppnade sin mun och uppslukade dem jämte Kora, vid det tillfälle då dennes hop omkom, i det att elden förtärde de två hundra femtio männen, så att de blevo till en varnagel.
men Korahs barn omkom ikke.
Men Koras söner omkommo icke.
Simeons barn var efter sine ætter: Fra Nemuel nemuelittenes ætt, fra Jamin jaminittenes ætt, fra Jakin jakinittenes ætt,
Simeons barn, efter deras släkter, voro: Av Nemuel nemueliternas släkt, av Jamin jaminiternas släkt, av Jakin jakiniternas släkt,
fra Serah serahittenes ætt, fra Sa'ul sa'ulittenes ætt.
av Sera seraiternas släkt, av Saul sauliternas släkt.
Dette var simeonittenes ætter, to og tyve tusen og to hundre.
Dessa voro simeoniternas släkter, tjugutvå tusen två hundra.
Gads barn var efter sine ætter: Fra Sefon sefonittenes ætt, fra Haggi haggittenes ætt, fra Suni sunittenes ætt,
Gads barn, efter deras släkter, voro: Av Sefon sefoniternas släkt, av Haggi haggiternas släkt, av Suni suniternas släkt,
fra Osni osnittenes ætt, fra Eri erittenes ætt,
av Osni osniternas släkt, av Eri eriternas släkt,
fra Arod arodittenes ætt, fra Areli arelittenes ætt.
av Arod aroditernas släkt, av Areli areliternas släkt.
Dette var Gads barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, firti tusen og fem hundre.
Dessa voro Gads barns släkter, så många av dem som inmönstrades, fyrtio tusen fem hundra.
Judas barn var Er og Onan; men Er og Onan døde i Kana'ans land.
Judas söner voro Er och Onan; men Er och Onan dogo i Kanaans land.
Og Judas barn var efter sine ætter: Fra Sela selanittenes ætt, fra Peres peresittenes ætt, fra Serah serahittenes ætt.
Och Juda barn, efter deras släkter, voro: Av Sela selaniternas släkt, av Peres peresiternas släkt, av Sera seraiternas släkt.
Peres' barn var: Fra Hesron hesronittenes ætt, fra Hamul hamulittenes ætt.
Men Peres' barn voro: Av Hesron hesroniternas släkt, av Hamul hamuliternas släkt.
Dette var Judas ætter, så mange av dem som blev mønstret, seks og sytti tusen og fem hundre.
Dessa voro Juda släkter, så många av dem som inmönstrades, sjuttiosex tusen fem hundra.
Issakars barn var efter sine ætter: Fra Tola tola'ittenes ætt, fra Puva punittenes ætt,
Isaskars barn, efter deras släkter, voro: Av Tola tolaiternas släkt, av Puva puniternas släkt,
fra Jasub jasubittenes ætt, fra Simron simronittenes ætt.
av Jasub jasubiternas släkt, av Simron simroniternas släkt.
Dette var Issakars ætter, så mange av dem som blev mønstret, fire og seksti tusen og tre hundre.
Dessa voro Isaskars släkter, så många av dem som inmönstrades, sextiofyra tusen tre hundra.
Sebulons barn var efter sine ætter: Fra Sered sardittenes ætt, fra Elon elonittenes ætt, fra Jahle'el jahle'elittenes ætt.
Sebulons barn, efter deras släkter, voro: Av Sered serediternas släkt, av Elon eloniternas släkt, av Jaleel jaleeliternas släkt.
Dette var sebulonittenes ætter, så mange av dem som blev mønstret, seksti tusen og fem hundre.
Dessa voro sebuloniternas släkter, så många av dem som inmönstrades, sextio tusen fem hundra.
Josefs barn var efter sine ætter: Manasse og Efra'im.
Josefs barn, efter deras släkter voro Manasse och Efraim.
Manasses barn var: Fra Makir makirittenes ætt, og Makir var far til Gilead, fra Gilead gileadittenes ætt.
Manasse barn voro: Av Makir makiriternas släkt; men Makir födde Gilead; av Gilead kom gileaditernas släkt.
Gileads barn det var: Fra Jeser jesrittenes ætt, fra Helek helkittenes ætt
Dessa voro Gileads barn: Av Ieser ieseriternas släkt, av Helek helekiternas släkt,
og fra Asriel asrielittenes ætt og fra Sekem sikmittenes ætt
av Asriel asrieliternas släkt, av Sikem sikemiternas släkt,
og fra Semida semida'ittenes ætt og fra Hefer hefrittenes ætt.
av Semida semidaiternas släkt och av Hefer heferiternas släkt.
Men Selofhad, Hefers sønn, hadde ingen sønner, bare døtre, og Selofhads døtre hette Mahla og Noa, Hogla, Milka og Tirsa.
Men Selofhad, Hefers son, hade inga söner, utan allenast döttrar; och Selofhads döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.
Dette var Manasses ætter, og de av dem som blev mønstret, var to og femti tusen og syv hundre.
Dessa voro Manasse släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde femtiotvå tusen sju hundra.
Efra'ims barn det var efter deres ætter: Fra Sutelah sutelahittenes ætt, fra Beker bakrittenes ætt, fra Tahan tahanittenes ætt.
Dessa voro Efraims barn, efter deras släkter: Av Sutela sutelaiternas släkt, av Beker bekeriternas släkt, av Tahan tahaniternas släkt.
Sutelahs barn det var: Fra Eran eranittenes ætt.
Men dessa voro Sutelas barn: Av Eran eraniternas släkt
Dette var Efra'ims barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, to og tretti tusen og fem hundre. Dette var Josefs barn efter deres ætter.
Dessa voro Efraims barns släkter, så många av dem som inmönstrades trettiotvå tusen fem hundra. Dessa voro Josefs barn, efter deras släkter.
Benjamins barn var efter sine ætter: Fra Bela balittenes ætt, fra Asbel asbelittenes ætt, fra Akiram akiramittenes ætt,
Benjamins barn, efter deras släkter, voro: Av Bela belaiternas släkt, av Asbel asbeliternas släkt, av Ahiram ahiramiternas släkt,
fra Sefufam sufamittenes ætt, fra Hufam hufamittenes ætt.
av Sefufam sufamiternas släkt, av Hufam hufamiternas släkt.
Belas barn var: Ard og Na'aman, fra Ard ardittenes ætt, fra Na'aman na'amittenes ætt.
Men Belas söner voro Ard och Naaman; arditernas släkt; av Naaman naamiternas släkt.
Dette var Benjamins barn efter deres ætter, og de av dem som blev mønstret, var fem og firti tusen og seks hundre.
Dessa voro Benjamins barn, efter deras släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra.
Dans barn var efter sine ætter: Fra Suham suhamittenes ætt. Dette var Dans ætter efter deres ættetavle.
Dessa voro Dans barn, efter deras släkter: Av Suham suhamiternas släkt. Dessa voro Dans släkter, efter deras släkter.
Alle suhamittenes ætter, så mange av dem som blev mønstret, var fire og seksti tusen og fire hundre.
Suhamiternas släkter, så många av dem som inmönstrades, utgjorde tillsammans sextiofyra tusen fyra hundra.
Asers barn var efter sine ætter: Fra Jimna jimna'ittenes ætt, fra Jisvi jisvittenes ætt, fra Beria beriittenes ætt;
Asers barn, efter deras släkter, voro: Av Jimna Jimnasläkten, av Jisvi jisviternas släkt, av Beria beriaiternas släkt.
av Berias barn: Fra Heber hebrittenes ætt, fra Malkiel malkielittenes ætt.
Av Berias barn: Av Heber heberiternas släkt, av Malkiel malkieliternas släkt.
Asers datter hette Serah.
Och Asers dotter hette Sera.
Dette var Asers barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, tre og femti tusen og fire hundre.
Dessa voro Asers barns släkter, så många av dem som inmönstrades, femtiotre tusen fyra hundra.
Naftalis barn var efter sine ætter: Fra Jahse'el jahse'elittenes ætt, fra Guni gunittenes ætt,
Naftali barn, efter deras släkter, voro: Av Jaseel jaseeliternas släkt, av Guni guniternas släkt,
fra Jeser jisrittenes ætt, fra Sillem sillemittenes ætt.
av Jeser jeseriternas släkt, av Sillem sillemiternas släkt.
Dette var Naftalis ætter efter deres ættetavle, og de av dem som blev mønstret, var fem og firti tusen og fire hundre.
Dessa voro Naftali släkter, efter deras släkter; och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen fyra hundra.
Dette var de av Israels barn som blev mønstret, seks hundre og ett tusen, syv hundre og tretti.
Dessa voro de av Israels barn som inmönstrades, sen hundra ett tusen sju hundra trettio.
Og Herren talte til Moses og sa:
Och HERREN talade till Mose och sade:
Mellem disse skal landet skiftes ut til arv efter folketallet.
Åt dessa skall landet utskiftas till arvedel, efter personernas antal.
Den stamme som er stor, skal du gi en stor arv, og den som er liten, skal du gi en liten arv; hver stamme skal få sin arv efter tallet på dem som blev mønstret der.
Åt en större stam skall du giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; åt var stam skall arvedel givas efter antalet av dess inmönstrade.
Men ved loddkasting skal landet skiftes ut; efter navnene på sine fedrenestammer skal de ta arv.
Men genom lottkastning skall landet utskiftas. Efter namnen på sina fädernestammar skola de få sina arvedelar.
Efter som loddet faller, skal hver stamme, stor eller liten, få sin arv.
Efter lottens utslag skall var stam större eller mindre, få sin arvedel sig tillskiftad.
Dette var de av levittene som blev mønstret, efter sine ætter: Fra Gerson gersonittenes ætt, fra Kahat kahatittenes ætt, fra Merari merarittenes ætt.
Och dessa voro de av Levi stam som inmönstrades, efter deras släkter: Av Gerson gersoniternas släkt av Kehat kehatiternas släkt, av Merari merariternas släkt.
Dette var levittenes ætter: libnittenes ætt, hebronittenes ætt, mahlittenes ætt, musittenes ætt, korahittenes ætt. Kahat var far til Amram,
Dessa voro leviternas släkter: libniternas släkt, hebroniternas släkt maheliternas släkt, musiternas släkt koraiternas släkt. Men Kehat födde Amram.
og Amrams hustru hette Jokebed; hun var datter av Levi og født i Egypten; og Amram fikk med henne Aron og Moses og deres søster Mirjam.
Och Amrams hustru hette Jokebed, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten; och hon födde åt Amram Aron och Mose och deras syster Mirjam.
Og Aron fikk sønnene Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar;
Och åt Aron föddes Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
men Nadab og Abihu døde dengang de bar fremmed ild inn for Herrens åsyn.
Men Nadab och Abihu träffades av döden, när de buro fram främmande eld inför HERRENS ansikte.
Og de av levittene som blev mønstret, var tre og tyve tusen, alt mannkjønn blandt dem fra den som var en måned gammel og opover; de blev ikke mønstret sammen med de andre Israels barn, fordi det ikke var gitt dem arv blandt Israels barn.
Och de av dem som inmönstrades utgjorde tjugutre tusen, alla av mankön som voro en månad gamla eller därutöver. De hade nämligen icke blivit inmönstrade bland Israels barn, eftersom icke någon arvedel var given åt dem bland Israels barn.
Disse var det som blev mønstret av Moses og Eleasar, presten, da de mønstret Israels barn på Moabs ødemarker ved Jordan midt imot Jeriko,
Dessa voro de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när dessa mönstrade Israels barn på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.
og blandt disse var det ikke nogen av dem som blev mønstret av Moses og Aron, presten, dengang de mønstret Israels barn i Sinai ørken.
Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när dessa mönstrade Israels barn i Sinais öken,
For Herren hadde sagt at de skulde dø i ørkenen. Og det var ingen tilbake av dem uten Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nuns sønn.
ty om dem hade HERREN sagt: »De skola döden dö i öknen.» Därför var ingen kvar av dem, förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.