Proverbs 4

Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.
Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, Khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thông sáng;
For I give you good doctrine, forsake ye not my law.
Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành; Chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta.
For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.
Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, Một đứa con một của mẹ ta yêu mến.
He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.
Cha ta có dạy ta rằng: Lòng con khá ghi nhớ các lời ta; Hãy gìn giữ mạng lịnh ta, thì con sẽ được sống.
Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.
Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, Chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta;
Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.
Ðừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ắt người sẽ gìn giữ con; Hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con.
Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan; Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng.
Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.
Hãy tôn tặng sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, Làm cho con được vinh hiển, khi con hoài niệm đến.
She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee.
Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mĩ, Và ban cho con một mão triều thiên vinh quang.
Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many.
Hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận các lời ta; Thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên.
I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.
Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, Dẫn con đi trong các lối ngay thẳng.
When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.
Khi con đi, bước chơn con sẽ không ngập ngừng, Và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã.
Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life.
Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra; Khá gìn giữ nó, vì là sự sống của con.
Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.
Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, Và đừng đi đường kẻ gian ác.
Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.
Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó; Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng.
For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.
Vì nếu chúng nó không làm điều ác, thì ngủ không đặng; Bằng chưa gây cho người nào vấp phạm, thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó.
For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.
Vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác, Và uống rượu của sự hung hăng.
But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.
Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.
The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.
Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối; Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu.
My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.
Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.
Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.
Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con.
For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.
Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi.
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con.
Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.
Hãy ban bằng cái nẻo của chơn con đi, Và lập cho vững vàng các đường lối con,
Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.
Chớ xây qua bên hữu hay bên tả; Hãy dời chơn con khỏi sự ác.