Numbers 26

And it came to pass after the plague, that the LORD spake unto Moses and unto Eleazar the son of Aaron the priest, saying,
І сталося по поразці, і сказав Господь до Мойсея й до Елеазара, сина священика Аарона, говорячи:
Take the sum of all the congregation of the children of Israel, from twenty years old and upward, throughout their fathers' house, all that are able to go to war in Israel.
Перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів від віку двадцяти літ і вище за домами їхніх батьків, кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі.
And Moses and Eleazar the priest spake with them in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
І говорив до них Мойсей та священик Елеазар у моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:
Take the sum of the people, from twenty years old and upward; as the LORD commanded Moses and the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt.
Перелічіть від віку двадцяти літ і вище, як наказав був Господь Мойсеєві і Ізраїлевим синам, що виходили з єгипетського краю.
Reuben, the eldest son of Israel: the children of Reuben; Hanoch, of whom cometh the family of the Hanochites: of Pallu, the family of the Palluites:
Рувим, перворідний Ізраїлів. Рувимові сини: Ханох рід Ханохів, від Паллу рід Паллуїв,
Of Hezron, the family of the Hezronites: of Carmi, the family of the Carmites.
від Хецрона рід Хецронів, від Кармі рід Карміїв.
These are the families of the Reubenites: and they that were numbered of them were forty and three thousand and seven hundred and thirty.
Оце Рувимові роди. І були їхні перелічені: сорок і три тисячі й сімсот і тридцять.
And the sons of Pallu; Eliab.
А сини Паллуєві: Еліяв.
And the sons of Eliab; Nemuel, and Dathan, and Abiram. This is that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the LORD:
А сини Еліявові: Немуїл, і Датан, і Авірон. Це той Датан та Авірон, покликані громади, що підбурювали проти Мойсея та проти Аарона в Кореєвій громаді, коли вони підбурювали на Господа.
And the earth opened her mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died, what time the fire devoured two hundred and fifty men: and they became a sign.
І відкрила земля свої уста, та й поглинула їх та Корея при смерті тієї громади, коли огонь пожер був двісті і п'ятдесят люда, і стали вони за ознаку.
Notwithstanding the children of Korah died not.
А Кореєві сини не померли.
The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
Сини Симеонові за їхніми родами: від Немуїла рід Немуїлів, від Яміна рід Ямінів, від Яхіна рід Яхінів,
Of Zerah, the family of the Zarhites: of Shaul, the family of the Shaulites.
від Зераха рід Зерахів, від Саула рід Саулів.
These are the families of the Simeonites, twenty and two thousand and two hundred.
Оце Симеонові роди, двадцять і дві тисячі й двісті.
The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites:
Сини Ґадові за їхніми родами: від Цефона рід Цефонів, від Хаґґі рід Хаґґіїв, від Шуні рід Шуніїв,
Of Ozni, the family of the Oznites: of Eri, the family of the Erites:
від Озні рід Озніїв, від Ері рід Еріїв,
Of Arod, the family of the Arodites: of Areli, the family of the Arelites.
від Арода рід Ародів, від Ар'елі рід Ар'еліїв.
These are the families of the children of Gad according to those that were numbered of them, forty thousand and five hundred.
Оце роди Ґадових синів, за їхнім переліченням: сорок тисяч і п'ятсот.
The sons of Judah were Er and Onan: and Er and Onan died in the land of Canaan.
Сини Юдині: Ер та Онан; і помер Ер та Онан у ханаанськім Краї.
And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites.
І були Юдині сини за їхніми родами: від Шели рід Шелин, від Переца рід Переців, від Зераха рід Зерахів.
And the sons of Pharez were; of Hezron, the family of the Hezronites: of Hamul, the family of the Hamulites.
А Перецеві сини були: від Хецрона рід Хецронів, від Хамула рід Хамулів.
These are the families of Judah according to those that were numbered of them, threescore and sixteen thousand and five hundred.
Оце Юдини роди за їхнім переліченням: сімдесят і шість тисяч і п'ятсот.
Of the sons of Issachar after their families: of Tola, the family of the Tolaites: of Pua, the family of the Punites:
Сини Іссахарові за їхніми родами: Тола рід Толин, від Цувви рід Цуввин,
Of Jashub, the family of the Jashubites: of Shimron, the family of the Shimronites.
від Яшува рід Яшувів, від Шімрона рід Шімронів.
These are the families of Issachar according to those that were numbered of them, threescore and four thousand and three hundred.
Оце Іссахарові роди за їхнім переліченням: шістдесят і чотири тисячі й триста.
Of the sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Sardites: of Elon, the family of the Elonites: of Jahleel, the family of the Jahleelites.
Сини Завулонові за їхніми родами: від Середа рід Середів, від Елона рід Елонів, від Яхлеїла рід Яхлеїлів.
These are the families of the Zebulunites according to those that were numbered of them, threescore thousand and five hundred.
Оце Завулонові роди за їхнім переліченням: шістдесят тисяч і п'ятсот.
The sons of Joseph after their families were Manasseh and Ephraim.
Сини Йосипа за їхніми родами: Манасія та Єфрем.
Of the sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites: and Machir begat Gilead: of Gilead come the family of the Gileadites.
Сини Манасіїні: від Махіра рід Махірів, а Махір породив Ґілеада, від Ґілеада рід Ґілеадів.
These are the sons of Gilead: of Jeezer, the family of the Jeezerites: of Helek, the family of the Helekites:
Оце Ґілеадові сини: Єзер рід Єзерів, від Хелека рід Хелеків,
And of Asriel, the family of the Asrielites: and of Shechem, the family of the Shechemites:
і Асріїл рід Асріїлів, і Шехем рід Шехемів,
And of Shemida, the family of the Shemidaites: and of Hepher, the family of the Hepherites.
і Шеміда рід Шемідин, і Хефер рід Хеферів.
And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
А Целофхад, син Хеферів, не мав синів, а тільки дочок. А ймення дочок: Махла й Ноа, Хоґла, Мілка й Тірца.
These are the families of Manasseh, and those that were numbered of them, fifty and two thousand and seven hundred.
Оце роди Манасіїні, а їхні перелічені: п'ятдесят і дві тисячі й сімсот.
These are the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites: of Becher, the family of the Bachrites: of Tahan, the family of the Tahanites.
Оце Єфремові сини за їхніми родами: від Шутелаха рід Шутелахів, від Бехера рід Бехерів, від Тахана рід Таханів.
And these are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.
А оце Шутелахові сини: від Ерана рід Еранів.
These are the families of the sons of Ephraim according to those that were numbered of them, thirty and two thousand and five hundred. These are the sons of Joseph after their families.
Оце роди Єфремових синів за їхнім переліченням: тридцять і дві тисячі і п'ятсот. Оце Йосипові сини за їхніми родами.
The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites:
Сини Веніяминові за їхніми родами: від Бели рід Белин, від Ашбела рід Ашбелів, від Ахірама рід Ахірамів,
Of Shupham, the family of the Shuphamites: of Hupham, the family of the Huphamites.
від Шефуфама рід Шефуфамів, від Хуфама рід Хуфамів.
And the sons of Bela were Ard and Naaman: of Ard, the family of the Ardites: and of Naaman, the family of the Naamites.
А сини Белині були: Ард, і Нааман, від Арда рід Ардів, від Наамана рід Нааманів.
These are the sons of Benjamin after their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.
Оце Веніяминові сини за їхніми родами, а перелічені їхні: сорок і п'ять тисяч і шістсот.
These are the sons of Dan after their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These are the families of Dan after their families.
Оце Данові сини за їхніми родами: від Шухама рід Шухамів. Оце Данові роди за їхніми родами.
All the families of the Shuhamites, according to those that were numbered of them, were threescore and four thousand and four hundred.
Всі Шухамові роди за їхнім переліченням: шістдесят і чотири тисячі і чотириста.
Of the children of Asher after their families: of Jimna, the family of the Jimnites: of Jesui, the family of the Jesuites: of Beriah, the family of the Beriites.
Асирові сини за їхніми родами: від Їмни рід Їмнин, від Їшві рід Їшвіїв, від Берії рід Беріїв.
Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites: of Malchiel, the family of the Malchielites.
Сини Берії: від Хевера рід Хеверів, від Малкіїла рід Малкіїлів,
And the name of the daughter of Asher was Sarah.
а ймення Асирової дочки Сарах.
These are the families of the sons of Asher according to those that were numbered of them; who were fifty and three thousand and four hundred.
Оце роди Асирових синів за їхнім переліченням: п'ятдесят і три тисячі й чотириста.
Of the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites:
Сини Нефталимові за їхніми родами: від Яхцеїла рід Яхцеїлів, від Ґуні рід Ґуніїв,
Of Jezer, the family of the Jezerites: of Shillem, the family of the Shillemites.
від Єцера рід Єцерів, від Шіллема рід Шіллемів.
These are the families of Naphtali according to their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and four hundred.
Оце роди Нефталимові за їхніми родами й за їхнім переліченням: сорок і п'ять тисяч і чотириста.
These were the numbered of the children of Israel, six hundred thousand and a thousand seven hundred and thirty.
Оце перелічені Ізраїлевих синів: шістсот тисяч і тисяча й сімсот і тридцять.
And the LORD spake unto Moses, saying,
І промовив Господь до Мойсея, говорячи:
Unto these the land shall be divided for an inheritance according to the number of names.
Для цих буде поділений Край у спадок за числом імен.
To many thou shalt give the more inheritance, and to few thou shalt give the less inheritance: to every one shall his inheritance be given according to those that were numbered of him.
Численному примножиш спадщину його, а малому зменшиш спадок його, кожному за переліченням його буде дана спадщина його.
Notwithstanding the land shall be divided by lot: according to the names of the tribes of their fathers they shall inherit.
Тільки жеребком поділиться землю, вони будуть володіти за іменами племен їхніх батьків.
According to the lot shall the possession thereof be divided between many and few.
За жеребком буде поділена спадщина його поміж численним та малим.
And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites.
А оце перелічені Левити за їхніми родами: від Ґершона рід Ґершонів, від Кегата рід Кегатів, від Мерарі рід Мераріїв.
These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram.
Оце роди Левієві: рід Левіїв, рід Хевроніїв, рід Махліїв, рід Мушіїв, рід Кореїв, а Кегат породив Амрама.
And the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister.
А ймення Амрамової жінки Йохевед, дочка Левієва, що вродила її Левієві жінка його в Єгипті, а вона вродила Амрамові Аарона, і Мойсея, і сестру їх Маріям.
And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
І вродилися Ааронові Надав, й Авігу, й Елеазар, й Ітамар.
And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the LORD.
А Надав та Авігу померли, коли вони приносили чужий огонь перед Господнє лице.
And those that were numbered of them were twenty and three thousand, all males from a month old and upward: for they were not numbered among the children of Israel, because there was no inheritance given them among the children of Israel.
І були їхні перелічені двадцять і три тисячі, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище; бо вони не були перелічені серед Ізраїлевих синів, не дана бо їм спадщина серед Ізраїлевих синів.
These are they that were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
Оце перелічені Мойсея та священика Елеазара, що перелічували Ізраїлевих синів у моавських степах над приєрихонським Йорданом.
But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the priest numbered, when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.
А серед тих не було вже нікого з перелічених Мойсея та священика Аарона, що перелічували Ізраїлевих синів на Сінайській пустині,
For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
бо Господь був сказав їм: Конче повмираєте ви на пустині. І не позостався з них ніхто, крім Калева, сина Єфуннеєвого, та Ісуса, сина Навинового.