Genesis 41

And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river.
І сталося по закінченні двох літ часу, і сниться фараонові, ось він стоїть над Річкою.
And, behold, there came up out of the river seven well favoured kine and fatfleshed; and they fed in a meadow.
І ось виходять із Річки семеро корів гарного вигляду й ситого тіла, і паслися на лузі.
And, behold, seven other kine came up after them out of the river, ill favoured and leanfleshed; and stood by the other kine upon the brink of the river.
А ось виходять із Річки за ними семеро корів інших, бридкі виглядом і худі тілом. І вони стали при тих коровах на березі Річки.
And the ill favoured and leanfleshed kine did eat up the seven well favoured and fat kine. So Pharaoh awoke.
І корови бридкі виглядом і худі тілом поз'їдали сім корів гарних виглядом і ситих. І прокинувся фараон.
And he slept and dreamed the second time: and, behold, seven ears of corn came up upon one stalk, rank and good.
І знову заснув він. І снилося йому вдруге, аж ось сходять на однім стеблі семеро колосків здорових та добрих.
And, behold, seven thin ears and blasted with the east wind sprung up after them.
А ось виростає за ними семеро колосків тонких та спалених східнім вітром.
And the seven thin ears devoured the seven rank and full ears. And Pharaoh awoke, and, behold, it was a dream.
І проковтнули ті тонкі колоски сім колосків здорових та повних. І прокинувся фараон, а то був сон.
And it came to pass in the morning that his spirit was troubled; and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof: and Pharaoh told them his dream; but there was none that could interpret them unto Pharaoh.
І сталося рано, і занепокоївся дух його. І послав він, і поскликав усіх ворожбитів Єгипту та всіх мудреців його. І фараон розповів їм свій сон, та ніхто не міг відгадати їх фараонові.
Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day:
І говорив начальник чашників з фараоном, кажучи: Я сьогодні згадую гріхи свої.
Pharaoh was wroth with his servants, and put me in ward in the captain of the guard's house, both me and the chief baker:
Розгнівався був фараон на рабів своїх, і вмістив мене під варту дому начальника царської сторожі, мене й начальника пекарів.
And we dreamed a dream in one night, I and he; we dreamed each man according to the interpretation of his dream.
І однієї ночі снився нам сон, мені та йому, кожному снився сон за своїм значенням.
And there was there with us a young man, an Hebrew, servant to the captain of the guard; and we told him, and he interpreted to us our dreams; to each man according to his dream he did interpret.
А там з нами був єврейський юнак, раб начальника царської сторожі. І ми розповіли йому, а він відгадав нам наші сни, кожному за сном його відгадав.
And it came to pass, as he interpreted to us, so it was; me he restored unto mine office, and him he hanged.
І сталося, як він відгадав нам, так і трапилося: мене ти вернув на становище моє, а того повісив.
Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon: and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh.
І послав фараон, і покликав Йосипа, і його сквапно вивели з в'язниці. І оголився, і змінив одежу свою, і він прибув до фараона.
And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it.
І промовив фараон до Йосипа: Снився мені сон, та нема, хто б відгадав його. А я чув про тебе таке: ти вислухуєш сон, щоб відгадати його.
And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God shall give Pharaoh an answer of peace.
А Йосип сказав до фараона, говорячи: Не я, Бог дасть у відповідь мир фараонові.
And Pharaoh said unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the bank of the river:
І сказав фараон до Йосипа: Бачив я в сні своїм ось я стою на березі Річки.
And, behold, there came up out of the river seven kine, fatfleshed and well favoured; and they fed in a meadow:
І ось виходять із Річки семеро корів ситих тілом і гарних виглядом. І вони паслися на лузі.
And, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill favoured and leanfleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness:
А ось виходять за ними семеро корів інші, бідні та дуже бридкі виглядом і худі тілом. Таких бридких, як вони, я не бачив у всьому краї єгипетському.
And the lean and the ill favoured kine did eat up the first seven fat kine:
І корови худі та бридкі поз'їдали сім корів перших ситих.
And when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them; but they were still ill favoured, as at the beginning. So I awoke.
І ввійшли вони до черева їхнього, та не було знати, що ввійшли вони до черева їхнього, і вигляд їх був лихий, як на початку. І я прокинувся.
And I saw in my dream, and, behold, seven ears came up in one stalk, full and good:
І побачив я в сні своїм знов, аж ось сходять на однім стеблі семеро колосків повних та добрих.
And, behold, seven ears, withered, thin, and blasted with the east wind, sprung up after them:
А ось виростає за ними семеро колосків худих, тонких, спалених східнім вітром.
And the thin ears devoured the seven good ears: and I told this unto the magicians; but there was none that could declare it to me.
І проковтнули ті тонкі колоски сім колосків добрих. І розповів я те ворожбитам, та не було, хто б мені роз'яснив.
And Joseph said unto Pharaoh, The dream of Pharaoh is one: God hath shewed Pharaoh what he is about to do.
І сказав Йосип до фараона: Сон фараонів один він. Що Бог робить, те Він звістив фараонові.
The seven good kine are seven years; and the seven good ears are seven years: the dream is one.
Семеро корів добрих то сім літ, і семеро колосків добрих сім літ вони. А сон один він.
And the seven thin and ill favoured kine that came up after them are seven years; and the seven empty ears blasted with the east wind shall be seven years of famine.
А сім корів худих і бридких, що вийшли за ними, сім літ вони, і сім колосків порожніх і спалених східнім вітром то будуть сім літ голодних.
This is the thing which I have spoken unto Pharaoh: What God is about to do he sheweth unto Pharaoh.
Оце та річ, що я сказав був фараонові: Що Бог робить, те Він показав фараонові.
Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt:
Ось приходять сім літ, великий достаток у всім краї єгипетськім.
And there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt; and the famine shall consume the land;
А по них настануть сім літ голодних, і буде забутий увесь той достаток в єгипетській землі, і голод винищить край.
And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following; for it shall be very grievous.
І не буде видно того достатку в краї через той голод, що настане потім, бо він буде дуже тяжкий.
And for that the dream was doubled unto Pharaoh twice; it is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass.
А що сон повторився фараонові двічі, це значить, що справа ця постановлена від Бога, і Бог незабаром виконає її.
Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.
А тепер нехай фараон наздрить чоловіка розумного й мудрого, і нехай поставить його над єгипетською землею.
Let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years.
Нехай учинить фараон, і нехай призначить урядників над краєм, і нехай за сім літ достатку збирає п'ятину врожаю єгипетської землі.
And let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities.
І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять, і нехай вони позбирають збіжжя під руку фараонову, на їжу по містах, і нехай бережуть.
And that food shall be for store to the land against the seven years of famine, which shall be in the land of Egypt; that the land perish not through the famine.
І буде та їжа на запас для краю на сім літ голодних, що настануть в єгипетській землі, і край не буде знищений голодом.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
І була ця річ добра в очах фараона та в очах усіх його рабів.
And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is?
І сказав фараон своїм рабам: Чи знайдеться чоловік, як оцей, що Дух Божий у нім?
And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art:
І сказав фараон Йосипові: Що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного й мудрого, як ти.
Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou.
Ти будеш над домом моїм, а слів твоїх уст буде слухатися ввесь народ мій. Тільки троном я буду вищий від тебе.
And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt.
І сказав фараон Йосипові: Дивись, я поставив тебе над усім краєм єгипетським.
And Pharaoh took off his ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck;
І зняв фараон персня свого з своєї руки, та й дав його на руку Йосипову, і зодягнув його в одежу віссонну, а на шию йому повісив золотого ланцюга.
And he made him to ride in the second chariot which he had; and they cried before him, Bow the knee: and he made him ruler over all the land of Egypt.
І зробив, що він їздив його другим повозом, і кричали перед обличчям його: Кланяйтеся! І поставив його над усім єгипетським краєм.
And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt.
І сказав фараон Йосипові: Я фараон, а без тебе ніхто не підійме своєї руки та своєї ноги в усім краї єгипетськім.
And Pharaoh called Joseph's name Zaphnath–paaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Poti–pherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt.
І назвав фараон ім'я Йосипові: Цофнат-Панеах, і дав йому за жінку Оснату, дочку Поті-Фера, жерця Ону. І Йосип піднявся над єгипетським краєм.
And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
А Йосип був віку тридцяти літ, коли він став перед лицем фараона, царя єгипетського. І пішов Йосип від лиця фараонового, і перейшов через увесь єгипетський край.
And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls.
А земля в сім літ достатку родила на повні жмені.
And he gathered up all the food of the seven years, which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities: the food of the field, which was round about every city, laid he up in the same.
І зібрав він усю їжу семи літ, що була в єгипетськім краї, і вмістив їжу по містах: їжу поля міста, що навколо нього, вмістив у ньому.
And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, until he left numbering; for it was without number.
І зібрав Йосип збіжжя дуже багато, як морський пісок, аж перестав рахувати, бо не було вже числа.
And unto Joseph were born two sons before the years of famine came, which Asenath the daughter of Poti–pherah priest of On bare unto him.
А Йосипові, поки прийшов рік голодний, уродилися два сини, що вродила йому Осната, дочка Поті-Фера, жерця Ону.
And Joseph called the name of the firstborn Manasseh: For God, said he, hath made me forget all my toil, and all my father's house.
І назвав Йосип ім'я перворідному: Манасія, бо Бог зробив мені, що я забув усе своє терпіння та ввесь дім мого батька.
And the name of the second called he Ephraim: For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction.
А ймення другому назвав: Єфрем, бо розмножив мене Бог у краї недолі моєї.
And the seven years of plenteousness, that was in the land of Egypt, were ended.
І скінчилися сім літ достатку, що були в єгипетськім краї.
And the seven years of dearth began to come, according as Joseph had said: and the dearth was in all lands; but in all the land of Egypt there was bread.
І зачали наступати сім літ голодні, як сказав був Йосип. І був голод по всіх краях, а в усім єгипетськім краї був хліб.
And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread: and Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph; what he saith to you, do.
Але виголоднів увесь єгипетський край, а народ став кричати до фараона про хліб. І сказав фараон усьому Єгиптові: Ідіть до Йосипа. Що він вам скаже, те робіть.
And the famine was over all the face of the earth: And Joseph opened all the storehouses, and sold unto the Egyptians; and the famine waxed sore in the land of Egypt.
І був той голод на всій поверхні землі. І відчинив Йосип усе, що було в них, і продавав поживу Єгиптові. А голод зміцнявся в єгипетськім краї.
And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn; because that the famine was so sore in all lands.
І прибували зо всієї землі до Йосипа купити поживи, бо голод зміцнявся по всій землі.