Psalms 118

O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.
Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka't siya'y mabuti: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.
Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.
Magsabi ngayon ang Israel, na ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.
Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.
Magsabi ngayon ang sangbahayan ni Aaron, na ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.
Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.
Mangagsabi ngayon ang nangatatakot sa Panginoon, na ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.
I called upon the LORD in distress: the LORD answered me, and set me in a large place.
Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon: sinagot ako ng Panginoon, at inilagay ako sa maluwag na dako.
The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?
Ang Panginoon ay kakampi ko; hindi ako matatakot: anong magagawa ng tao sa akin?
The LORD taketh my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me.
Ang Panginoon ay kakampi ko sa gitna nila na nagsisitulong sa akin: kaya't makikita ko ang nasa ko sa kanila na nangagtatanim sa akin.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.
Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kay sa maglagak ng tiwala sa tao.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes.
Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kay sa maglagak ng tiwala sa mga pangulo.
All nations compassed me about: but in the name of the LORD will I destroy them.
Kinubkob ako ng lahat ng mga bansa sa palibot: sa pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila.
They compassed me about; yea, they compassed me about: but in the name of the LORD I will destroy them.
Kanilang kinubkob ako sa palibot; oo, kanilang kinubkob ako sa palibot: sa pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila.
They compassed me about like bees; they are quenched as the fire of thorns: for in the name of the LORD I will destroy them.
Kanilang kinubkob ako sa palibot na parang mga pukyutan: sila'y nangamatay na parang apoy ng mga dawag: sa pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila.
Thou hast thrust sore at me that I might fall: but the LORD helped me.
Itinulak mo akong bigla upang ako'y mabuwal: nguni't tulungan ako ng Panginoon.
The LORD is my strength and song, and is become my salvation.
Ang Panginoon ay aking kalakasan at awit; at siya'y naging aking kaligtasan.
The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous: the right hand of the LORD doeth valiantly.
Ang tinig ng kagalakan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid: ang kanan ng Panginoon ay gumagawang matapang.
The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD doeth valiantly.
Ang kanan ng Panginoon ay nabunyi; ang kanan ng Panginoon ay gumagawang matapang.
I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.
Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at magpapahayag ng mga gawa ng Panginoon.
The LORD hath chastened me sore: but he hath not given me over unto death.
Pinarusahan akong mainam ng Panginoon; nguni't hindi niya ako ibinigay sa kamatayan.
Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the LORD:
Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katuwiran; aking papasukan, ako'y magpapasalamat sa Panginoon.
This gate of the LORD, into which the righteous shall enter.
Ito'y siyang pintuan ng Panginoon; papasukan ng matuwid.
I will praise thee: for thou hast heard me, and art become my salvation.
Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagka't sinagot mo ako! At ikaw ay naging aking kaligtasan.
The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.
Ang bato na itinakuwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok.
This is the LORD'S doing; it is marvellous in our eyes.
Ito ang gawa ng Panginoon: kagilagilalas sa harap ng ating mga mata.
This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon; tayo'y mangagagalak at ating katutuwaan.
Save now, I beseech thee, O LORD: O LORD, I beseech thee, send now prosperity.
Magligtas ka ngayon, isinasamo namin sa iyo, Oh Panginoon: Oh Panginoon, isinasamo namin sa iyo, magsugo ka ngayon ng kaginhawahan.
Blessed be he that cometh in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD.
Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon: aming pinuri kayo mula sa bahay ng Panginoon.
God is the LORD, which hath shewed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.
Ang Panginoon ay Dios, at binigyan niya kami ng liwanag; talian ninyo ang hain ng mga panali, sa makatuwid baga'y sa mga tila sungay ng dambana.
Thou art my God, and I will praise thee: thou art my God, I will exalt thee.
Ikaw ay aking Dios, at magpapasalamat ako sa iyo: ikaw ay aking Dios, aking ibubunyi ka.
O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.
Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagka't siya'y mabuti: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.