Psalms 66

Make a joyful noise unto God, all ye lands:
För sångmästaren; en sång, en psalm.  Höjen jubel till Gud, alla länder;
Sing forth the honour of his name: make his praise glorious.
 lovsjungen hans namns ära,  given honom ära och pris.
Say unto God, How terrible art thou in thy works! through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee.
 Sägen till Gud:      Huru underbara äro icke dina gärningar!  För din stora makts skull      visa dina fiender dig underdånighet.
All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee; they shall sing to thy name. Selah.
 Alla länder skola tillbedja och lovsjunga dig;  de skola lovsjunga ditt namn.  Sela.
Come and see the works of God: he is terrible in his doing toward the children of men.
 Kommen och sen      vad Gud har gjort;  underbara äro hans gärningar      mot människors barn.
He turned the sea into dry land: they went through the flood on foot: there did we rejoice in him.
 Han förvandlade havet till torrt land;  till fots gingo de genom floden;  då gladdes vi över honom.
He ruleth by his power for ever; his eyes behold the nations: let not the rebellious exalt themselves. Selah.
 Genom sin makt råder han evinnerligen,  hans ögon giva akt på hedningarna;  de gensträviga må icke förhäva sig.  Sela.
O bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard:
 Prisen, I folk, vår Gud,  och låten hans lov ljuda högt;
Which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved.
 ty han har beskärt liv åt vår själ  och har icke låtit vår fot vackla.
For thou, O God, hast proved us: thou hast tried us, as silver is tried.
 Ty väl prövade de oss, o Gud,  du luttrade oss, såsom silver luttras;
Thou broughtest us into the net; thou laidst affliction upon our loins.
 du förde oss in i fängelse,  du lade en tung börda på vår rygg;
Thou hast caused men to ride over our heads; we went through fire and through water: but thou broughtest us out into a wealthy place.
 du lät människor fara fram över vårt huvud,  vi måste gå genom eld och vatten.  Men du har fört oss ut och vederkvickt oss.
I will go into thy house with burnt offerings: I will pay thee my vows,
 Så kommer jag då till ditt hus med brännoffer,  jag vill infria mina löften till dig,
Which my lips have uttered, and my mouth hath spoken, when I was in trouble.
 dem till vilka mina låppar öppnade sig,  och som min mun uttalade i min nöd.
I will offer unto thee burnt sacrifices of fatlings, with the incense of rams; I will offer bullocks with goats. Selah.
 Brännoffer av feta får vill jag frambära åt dig,  med offerånga av vädurar;  jag vill offra både tjurar och bockar.  Sela.
Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done for my soul.
 Kommen och hören, så vill jag förtälja      för eder, I alla som frukten Gud,      vad han har gjort mot min själ.
I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue.
 Till honom ropade jag med min mun,  och lovsång var redan på min tunga.
If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me:
 Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta,  så skulle Herren icke höra mig.
But verily God hath heard me; he hath attended to the voice of my prayer.
 Men Gud har hört mig,  han har aktat på mitt bönerop.
Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me.
 Lovad vare Gud,      som icke har förkastat min bön      eller vänt ifrån mig sin nåd!