Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
 Min son, om du tager emot mina ord  och gömmer mina bud inom dig,
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
 så att du låter ditt öra akta på visheten  och böjer ditt hjärta till klokheten,
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
 ja, om du ropar efter förståndet  och höjer din röst till att kalla på klokheten,Jak. 1,5.
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
 Om du söker efter henne såsom efter silver  och letar efter henne såsom efter en skatt,
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
 då skall du förstå HERRENS fruktan,  och Guds kunskap skall du då finna.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
 Ty HERREN är den som giver vishet;  från hans mun kommer kunskap och förstånd.Job 32,8. Syr. 1,1.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
 Åt de redliga förvarar han sällhet,  han är en sköld för dem som vandra i ostrafflighet,
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
 ty han beskyddar det rättas stigar,  och sina frommas väg bevarar han.Ps. 1,6.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
 Då skall du förstå rättfärdighet och rätt  och redlighet, ja, det godas alla vägar.
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
 Ty visheten skall draga in i ditt hjärta  och kunskapen kännas ljuvlig för din själ,
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
 eftertänksamheten skall vaka över dig,  klokheten skall beskydda dig.
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
 Så skall hon rädda dig från de ondas väg,  från män som tala vad vrångt är,
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
 från dem som hava övergivit det rättas stigar.  för att färdas på mörkrets vägar,
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
 från dem som glädjas att göra om  och fröjda sig åt ondskans vrånga väsen,
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
 från dem som gå på krokiga stiga  och vandra på förvända vägar.
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
 Så skall hon rädda dig ifrån främmande kvinnor,  från din nästas hustru, som talar hala ord,Ords. 6,24. 7,5.
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
 från henne som har övergivit sin ungdoms vän  och förgätit sin Guds förbund.
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
 Ty en sådan sjunker med sitt hus ned i döden,  och till skuggornas boning leda hennes stigar.Ords. 5,5. 7,27.
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
 Ingen som har gått in till henne vänder åter  Och hittar tillbaka till livets vägar.
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
 Ja, så skall du vandra på de godas väg  och hålla dig på de rättfärdigas stigar.
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
 Ty de redliga skola förbliva boende i landet  och de ostraffliga få stanna kvar däri.Ps. 37,9 f. Matt. 5,5.
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
 Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet  och de trolösa ryckas bort därur.Job 18,17. Ords. 1O,7, 30.