Numbers 26

And it came to pass after the plague, that the LORD spake unto Moses and unto Eleazar the son of Aaron the priest, saying,
Efter denna hemsökelse talade HERREN till Mose och till Eleasar, prästen Arons son, och sade:
Take the sum of all the congregation of the children of Israel, from twenty years old and upward, throughout their fathers' house, all that are able to go to war in Israel.
»Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, dem som äro tjugu år gamla eller därutöver, efter deras familjer, alla stridbara män i Israel.»
And Moses and Eleazar the priest spake with them in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
Och Mose och prästen Eleasar talade till dem på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade:
Take the sum of the people, from twenty years old and upward; as the LORD commanded Moses and the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt.
»De som äro tjugu år gamla eller därutöver skola räknas.» Så hade ju HERREN bjudit Mose och Israels barn, dem som hade dragit ut ur Egyptens land.
Reuben, the eldest son of Israel: the children of Reuben; Hanoch, of whom cometh the family of the Hanochites: of Pallu, the family of the Palluites:
Ruben var Israels förstfödde. Rubens barn voro: Av Hanok hanokiternas släkt, av Pallu palluiternas släkt,
Of Hezron, the family of the Hezronites: of Carmi, the family of the Carmites.
av Hesron hesroniternas släkt, av Karmi karmiternas släkt.
These are the families of the Reubenites: and they that were numbered of them were forty and three thousand and seven hundred and thirty.
Dessa voro rubeniternas släkter. Och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiotre tusen sju hundra trettio.
And the sons of Pallu; Eliab.
Men Pallus söner voro Eliab.
And the sons of Eliab; Nemuel, and Dathan, and Abiram. This is that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the LORD:
Och Eliabs söner voro Nemuel, Datan och Abiram; det var den Datan och den Abiram, båda ombud för menigheten, som satte sig upp emot Mose och Aron, tillika med Koras hop, när dessa satte sig upp emot HERREN,
And the earth opened her mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died, what time the fire devoured two hundred and fifty men: and they became a sign.
varvid jorden öppnade sin mun och uppslukade dem jämte Kora, vid det tillfälle då dennes hop omkom, i det att elden förtärde de två hundra femtio männen, så att de blevo till en varnagel.
Notwithstanding the children of Korah died not.
Men Koras söner omkommo icke.
The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
Simeons barn, efter deras släkter, voro: Av Nemuel nemueliternas släkt, av Jamin jaminiternas släkt, av Jakin jakiniternas släkt,
Of Zerah, the family of the Zarhites: of Shaul, the family of the Shaulites.
av Sera seraiternas släkt, av Saul sauliternas släkt.
These are the families of the Simeonites, twenty and two thousand and two hundred.
Dessa voro simeoniternas släkter, tjugutvå tusen två hundra.
The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites:
Gads barn, efter deras släkter, voro: Av Sefon sefoniternas släkt, av Haggi haggiternas släkt, av Suni suniternas släkt,
Of Ozni, the family of the Oznites: of Eri, the family of the Erites:
av Osni osniternas släkt, av Eri eriternas släkt,
Of Arod, the family of the Arodites: of Areli, the family of the Arelites.
av Arod aroditernas släkt, av Areli areliternas släkt.
These are the families of the children of Gad according to those that were numbered of them, forty thousand and five hundred.
Dessa voro Gads barns släkter, så många av dem som inmönstrades, fyrtio tusen fem hundra.
The sons of Judah were Er and Onan: and Er and Onan died in the land of Canaan.
Judas söner voro Er och Onan; men Er och Onan dogo i Kanaans land.
And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites.
Och Juda barn, efter deras släkter, voro: Av Sela selaniternas släkt, av Peres peresiternas släkt, av Sera seraiternas släkt.
And the sons of Pharez were; of Hezron, the family of the Hezronites: of Hamul, the family of the Hamulites.
Men Peres' barn voro: Av Hesron hesroniternas släkt, av Hamul hamuliternas släkt.
These are the families of Judah according to those that were numbered of them, threescore and sixteen thousand and five hundred.
Dessa voro Juda släkter, så många av dem som inmönstrades, sjuttiosex tusen fem hundra.
Of the sons of Issachar after their families: of Tola, the family of the Tolaites: of Pua, the family of the Punites:
Isaskars barn, efter deras släkter, voro: Av Tola tolaiternas släkt, av Puva puniternas släkt,
Of Jashub, the family of the Jashubites: of Shimron, the family of the Shimronites.
av Jasub jasubiternas släkt, av Simron simroniternas släkt.
These are the families of Issachar according to those that were numbered of them, threescore and four thousand and three hundred.
Dessa voro Isaskars släkter, så många av dem som inmönstrades, sextiofyra tusen tre hundra.
Of the sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Sardites: of Elon, the family of the Elonites: of Jahleel, the family of the Jahleelites.
Sebulons barn, efter deras släkter, voro: Av Sered serediternas släkt, av Elon eloniternas släkt, av Jaleel jaleeliternas släkt.
These are the families of the Zebulunites according to those that were numbered of them, threescore thousand and five hundred.
Dessa voro sebuloniternas släkter, så många av dem som inmönstrades, sextio tusen fem hundra.
The sons of Joseph after their families were Manasseh and Ephraim.
Josefs barn, efter deras släkter voro Manasse och Efraim.
Of the sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites: and Machir begat Gilead: of Gilead come the family of the Gileadites.
Manasse barn voro: Av Makir makiriternas släkt; men Makir födde Gilead; av Gilead kom gileaditernas släkt.
These are the sons of Gilead: of Jeezer, the family of the Jeezerites: of Helek, the family of the Helekites:
Dessa voro Gileads barn: Av Ieser ieseriternas släkt, av Helek helekiternas släkt,
And of Asriel, the family of the Asrielites: and of Shechem, the family of the Shechemites:
av Asriel asrieliternas släkt, av Sikem sikemiternas släkt,
And of Shemida, the family of the Shemidaites: and of Hepher, the family of the Hepherites.
av Semida semidaiternas släkt och av Hefer heferiternas släkt.
And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
Men Selofhad, Hefers son, hade inga söner, utan allenast döttrar; och Selofhads döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.
These are the families of Manasseh, and those that were numbered of them, fifty and two thousand and seven hundred.
Dessa voro Manasse släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde femtiotvå tusen sju hundra.
These are the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites: of Becher, the family of the Bachrites: of Tahan, the family of the Tahanites.
Dessa voro Efraims barn, efter deras släkter: Av Sutela sutelaiternas släkt, av Beker bekeriternas släkt, av Tahan tahaniternas släkt.
And these are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.
Men dessa voro Sutelas barn: Av Eran eraniternas släkt
These are the families of the sons of Ephraim according to those that were numbered of them, thirty and two thousand and five hundred. These are the sons of Joseph after their families.
Dessa voro Efraims barns släkter, så många av dem som inmönstrades trettiotvå tusen fem hundra. Dessa voro Josefs barn, efter deras släkter.
The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites:
Benjamins barn, efter deras släkter, voro: Av Bela belaiternas släkt, av Asbel asbeliternas släkt, av Ahiram ahiramiternas släkt,
Of Shupham, the family of the Shuphamites: of Hupham, the family of the Huphamites.
av Sefufam sufamiternas släkt, av Hufam hufamiternas släkt.
And the sons of Bela were Ard and Naaman: of Ard, the family of the Ardites: and of Naaman, the family of the Naamites.
Men Belas söner voro Ard och Naaman; arditernas släkt; av Naaman naamiternas släkt.
These are the sons of Benjamin after their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.
Dessa voro Benjamins barn, efter deras släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra.
These are the sons of Dan after their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These are the families of Dan after their families.
Dessa voro Dans barn, efter deras släkter: Av Suham suhamiternas släkt. Dessa voro Dans släkter, efter deras släkter.
All the families of the Shuhamites, according to those that were numbered of them, were threescore and four thousand and four hundred.
Suhamiternas släkter, så många av dem som inmönstrades, utgjorde tillsammans sextiofyra tusen fyra hundra.
Of the children of Asher after their families: of Jimna, the family of the Jimnites: of Jesui, the family of the Jesuites: of Beriah, the family of the Beriites.
Asers barn, efter deras släkter, voro: Av Jimna Jimnasläkten, av Jisvi jisviternas släkt, av Beria beriaiternas släkt.
Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites: of Malchiel, the family of the Malchielites.
Av Berias barn: Av Heber heberiternas släkt, av Malkiel malkieliternas släkt.
And the name of the daughter of Asher was Sarah.
Och Asers dotter hette Sera.
These are the families of the sons of Asher according to those that were numbered of them; who were fifty and three thousand and four hundred.
Dessa voro Asers barns släkter, så många av dem som inmönstrades, femtiotre tusen fyra hundra.
Of the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites:
Naftali barn, efter deras släkter, voro: Av Jaseel jaseeliternas släkt, av Guni guniternas släkt,
Of Jezer, the family of the Jezerites: of Shillem, the family of the Shillemites.
av Jeser jeseriternas släkt, av Sillem sillemiternas släkt.
These are the families of Naphtali according to their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and four hundred.
Dessa voro Naftali släkter, efter deras släkter; och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen fyra hundra.
These were the numbered of the children of Israel, six hundred thousand and a thousand seven hundred and thirty.
Dessa voro de av Israels barn som inmönstrades, sen hundra ett tusen sju hundra trettio.
And the LORD spake unto Moses, saying,
Och HERREN talade till Mose och sade:
Unto these the land shall be divided for an inheritance according to the number of names.
Åt dessa skall landet utskiftas till arvedel, efter personernas antal.
To many thou shalt give the more inheritance, and to few thou shalt give the less inheritance: to every one shall his inheritance be given according to those that were numbered of him.
Åt en större stam skall du giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; åt var stam skall arvedel givas efter antalet av dess inmönstrade.
Notwithstanding the land shall be divided by lot: according to the names of the tribes of their fathers they shall inherit.
Men genom lottkastning skall landet utskiftas. Efter namnen på sina fädernestammar skola de få sina arvedelar.
According to the lot shall the possession thereof be divided between many and few.
Efter lottens utslag skall var stam större eller mindre, få sin arvedel sig tillskiftad.
And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites.
Och dessa voro de av Levi stam som inmönstrades, efter deras släkter: Av Gerson gersoniternas släkt av Kehat kehatiternas släkt, av Merari merariternas släkt.
These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram.
Dessa voro leviternas släkter: libniternas släkt, hebroniternas släkt maheliternas släkt, musiternas släkt koraiternas släkt. Men Kehat födde Amram.
And the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister.
Och Amrams hustru hette Jokebed, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten; och hon födde åt Amram Aron och Mose och deras syster Mirjam.
And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Och åt Aron föddes Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the LORD.
Men Nadab och Abihu träffades av döden, när de buro fram främmande eld inför HERRENS ansikte.
And those that were numbered of them were twenty and three thousand, all males from a month old and upward: for they were not numbered among the children of Israel, because there was no inheritance given them among the children of Israel.
Och de av dem som inmönstrades utgjorde tjugutre tusen, alla av mankön som voro en månad gamla eller därutöver. De hade nämligen icke blivit inmönstrade bland Israels barn, eftersom icke någon arvedel var given åt dem bland Israels barn.
These are they that were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
Dessa voro de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när dessa mönstrade Israels barn på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.
But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the priest numbered, when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.
Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när dessa mönstrade Israels barn i Sinais öken,
For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
ty om dem hade HERREN sagt: »De skola döden dö i öknen.» Därför var ingen kvar av dem, förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.