Ephesians 4

I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într'un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit -o,
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
cu toată smerenia şi blîndeţa, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste,
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.
One Lord, one faith, one baptism,
Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.
But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
Dar fiecăruia din noi harul i -a fost dat după măsura darului lui Hristos.
Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
De aceea este zis: ,,S'a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.``
(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
Şi acest: ,,S'a suit``, ce însemnează decît că înainte Se pogorîse în părţile mai de jos ale pămîntului?
He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
Cel ce S'a pogorît, este acelaş cu cel ce s'a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.
And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
pînă vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;
That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vînt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;
But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
Din El tot trupul, bine închegat şi strîns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.
This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgînii, în deşertăciunea gîndurilor lor,
Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
avînd mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor.
Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
Ei şi-au perdut orice pic de simţire, s'au dedat la desfrînare, şi săvîrşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.
But ye have not so learned Christ;
Dar voi n'aţi învăţat aşa pe Hristos;
If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi,
That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare;
And be renewed in the spirit of your mind;
şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre,
And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.
Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
De aceea, lăsaţi-vă de minciună: ,,Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul``, pentrucă sîntem mădulare unii altora.
Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
,,Mîniaţi-vă şi nu păcătuiţi``. Să n'apună soarele peste mînia voastră,
Neither give place to the devil.
şi să nu daţi prilej diavolului.
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mînile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
Niciun cuvînt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce -l aud.
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
Să nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
Orice amărăciune, orice iuţime, orice mînie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.
And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v'a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.