Psalms 118

O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.
Wysławiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego;
Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.
Rzecz teraz, Izraelu! że na wieki miłosierdzie jego.
Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.
Rzecz teraz, domie Aaronowy! że na wieki miłosierdzie jego.
Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.
Rzeczcież teraz, którzy się boicie Pana, że na wieki miłosierdzie jego.
I called upon the LORD in distress: the LORD answered me, and set me in a large place.
W ucisku wzywałem Pana; wysłuchał mię, i na przestrzeństwie postawił mię Pan.
The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?
Pan jest zemną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek.
The LORD taketh my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me.
Pan jest zemną między pomocnikami mymi; przetoż ja oglądam pomstę nad tymi, którzy mię mają w nienawiści.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.
Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes.
Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w książętach.
All nations compassed me about: but in the name of the LORD will I destroy them.
Wszystkie narody ogarnęły mię; ale w imieniu Pańskim wygubiłem ich.
They compassed me about; yea, they compassed me about: but in the name of the LORD I will destroy them.
Częstokroć mię ogarnęły; ale w imieniu Pańskiem wygubiłem ich.
They compassed me about like bees; they are quenched as the fire of thorns: for in the name of the LORD I will destroy them.
Ogarnęły mię jako pszczoły, ale zgasły jako ogień z ciernia; bo w imieniu Pańskiem wytraciłem ich.
Thou hast thrust sore at me that I might fall: but the LORD helped me.
Bardzoś potężnie na mię nacierał, abym upadł; ale Pan poratował mię.
The LORD is my strength and song, and is become my salvation.
Pan jest mocą moją, i pieśnią moją; on był moim wybawicielem.
The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous: the right hand of the LORD doeth valiantly.
Głos wykrzykania i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych, prawica Pańska dokazała mocy;
The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD doeth valiantly.
Prawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy.
I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.
Nie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy Pańskie.
The LORD hath chastened me sore: but he hath not given me over unto death.
Pokarałci mię Pan srodze; ale mię na śmierć nie podał.
Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the LORD:
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wszedłszy w nie będę wysławiał Pana.
This gate of the LORD, into which the righteous shall enter.
Tać jest brama Pańska, którą sprawiedliwi wchodzą.
I will praise thee: for thou hast heard me, and art become my salvation.
Tuć ja ciebie wysławiać będę; boś mię wysłuchał, i byłeś wybawicielem moim.
The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.
Kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną.
This is the LORD'S doing; it is marvellous in our eyes.
Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych.
This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.
Tenci to dzień, który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujmy się weń.
Save now, I beseech thee, O LORD: O LORD, I beseech thee, send now prosperity.
Proszę, Panie! zachowajże teraz; proszę Panie! zdarz teraz.
Blessed be he that cometh in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie; błogosławimy wam z domu Pańskiego.
God is the LORD, which hath shewed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.
Bógci Panem, onci nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami ku ofierze aż do rogów ołtarza.
Thou art my God, and I will praise thee: thou art my God, I will exalt thee.
Tyś jest Bóg mój; przetoż cię wysławiać będę, Boże mój! wywyższać cię będę.
O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.
Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki miłosierdzie jego.