Proverbs 13

A wise son heareth his father's instruction: but a scorner heareth not rebuke.
Syn mądry przyjmuje ćwiczenie ojcowskie, ale naśmiewca nie słucha strofowania.
A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.
Każdy będzie pożywał dobrego z owocu ust swoich; ale dusza przewrotnych krzywdy pożywać będzie.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
Kto strzeże ust swych, strzeże duszy swojej; kto lekkomyślnie otwiera wargi swe, będzie starty.
The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.
Dusza leniwego żąda, a nic nie ma; ale dusza pracowitych zbogaci się.
A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.
Słowa kłamliwego nienawidzi sprawiedliwy; ale niezbożny staje się obrzydliwym i shańbionym.
Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.
Sprawiedliwość strzeże tego, który żyje bez zmazy; ale niezbożność podwraca grzesznika.
There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.
Znajduje się taki co się czyni bogatym, a nie ma nic; i taki, co się czyni ubogim, choć ma wiele bogactw.
The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.
Okup żywota człowieczego jest bogactwo jego; ale ubogi nie słucha łajania.
The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.
Światłość sprawiedliwych jasna: ale pochodnia bezbożnych zgaśnie.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
Samą tylko pychą człowiek zwady wszczyna, ale przy tych, co radę przyjmują, jest mądrość.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
Bogactwa źle nabyte umniejszą się; ale kto je zgromadza ręką swą, przyczynia ich.
Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
Nadzieja długa wątli serce; ale żądość wypełniona jest drzewem żywota.
Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.
Kto gardzi słowem Bożem, sam sobie szkodzi; ale kto się boi przykazania jego, odniesie nagrodę.
The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.
Nauka mądrego jest źródłem żywota ku ochronieniu się sideł śmierci.
Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.
Rozum dobry daje łaskę; ale droga przewrotnych jest przykra.
Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.
Każdy ostrożny umiejętnie sobie poczyna; ale głupi rozpościera głupstwo.
A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.
Poseł niezbożny upada we złe; ale poseł wierny jest lekarstwem.
Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.
Ubóstwo i zelżywość przyjdzie na tego, który się wyłamuje z karności; ale kto przestrzega upominania, wysławiony będzie.
The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.
Żądność wypełniona słodka jest duszy; ale odstąpić od złego, głupim jest obrzydliwością.
He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.
Kto chodzi z mądrymi, mądrym będzie; ale kto towarzyszy z głupimi, startym będzie.
Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.
Nieszczęście grzeszników ściga; ale sprawiedliwym Bóg dobrem nagrodzi.
A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.
Dobry człowiek zostawia dziedzictwo synom synów swoich; ale majętność grzesznika sprawiedliwemu zachowana bywa.
Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.
Obfita żywność na roli ubogich, a drugi ginie przez nieroztropność.
He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.
Kto zawściąga rózgi swej, ma w nienawiści syna swego; ale kto go miłuje, wczas go karze.
The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.
Sprawiedliwy je, i nasyca duszę swoję; ale żołądek niezbożnych niedostatek cierpi.