Numbers 26

And it came to pass after the plague, that the LORD spake unto Moses and unto Eleazar the son of Aaron the priest, saying,
I stało się po onej pladze, że mówił Pan do Mojżesza i do Eleazara, syna Aarona kapłana, mówiąc:
Take the sum of all the congregation of the children of Israel, from twenty years old and upward, throughout their fathers' house, all that are able to go to war in Israel.
Policzcie poczet wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich, od tych, którzy mają dwadzieścia lat i wyżej, według domów ojców ich, każdego któryby mógł wynijść na wojnę z Izraela.
And Moses and Eleazar the priest spake with them in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
Tedy rzekł Mojżesz, i Eleazar kapłan do nich na polach Moabskich, nad Jordanem przeciw Jerychu, mówiąc:
Take the sum of the people, from twenty years old and upward; as the LORD commanded Moses and the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt.
Liczcie lud, od tych, którzy mają dwadzieścia lat i wyżej, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi, i synom Izraelskim, gdy wyszli z ziemi Egipskiej.
Reuben, the eldest son of Israel: the children of Reuben; Hanoch, of whom cometh the family of the Hanochites: of Pallu, the family of the Palluites:
Ruben pierworodny Izraela: synowie Rubenowi Henoch, od którego poszedł dom Henochytów; Fallu, od którego dom Faalluitów;
Of Hezron, the family of the Hezronites: of Carmi, the family of the Carmites.
I Hesron, od którego dom Hesronitów; Charmi, od którego dom Charmitów.
These are the families of the Reubenites: and they that were numbered of them were forty and three thousand and seven hundred and thirty.
Teć są domy Rubenitów; a było ich policzonych czterdzieści i trzy tysiące, siedem set i trzydzieści.
And the sons of Pallu; Eliab.
A syn Fallów Elijab.
And the sons of Eliab; Nemuel, and Dathan, and Abiram. This is that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the LORD:
Synowie zasię Elijabowi byli: Namuel, i Datan, i Abiron. A ci, Datan i Abiron, zacniejsi byli między zgromadzeniem, którzy się swarzyli z Mojżeszem i z Aaronem w spiknieniu Korego, gdy się zbuntowali przeciwko Panu.
And the earth opened her mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died, what time the fire devoured two hundred and fifty men: and they became a sign.
I otworzyła ziemia usta swoje, a pożarła onych, i Korego, gdy zginęła ona rota, a pożarł ich ogień dwie cię i pięćdziesiąt mężów, którzy się stali na przykład innym;
Notwithstanding the children of Korah died not.
Ale synowie Korego nie pomarli.
The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
Synowie Symeonowi wedle domów swych, ci są: Namuel, od którego poszedł dom Namuelitów; Jamin, od którego dom Jaminitów; Jachin, od którego dom Jachinitów; Zare, od którego dom Zareitów;
Of Zerah, the family of the Zarhites: of Shaul, the family of the Shaulites.
Saul, od którego dom Saulitów.
These are the families of the Simeonites, twenty and two thousand and two hundred.
Teć były domy Symeonitów, których było dwadzieścia i dwa tysiące i dwieście.
The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites:
Synowie Gadowi według domów swych: Sefon, od którego poszedł dom Sefonitów; Aggi, od którego dom Aggitów; Suni, od którego dom Sunitów.
Of Ozni, the family of the Oznites: of Eri, the family of the Erites:
Ozni, od którego dom Oznitów; Hery, od którego dom Herytów;
Of Arod, the family of the Arodites: of Areli, the family of the Arelites.
Arod, od którego dom Arodytów; Aryjel, od którego dom Aryjelitów.
These are the families of the children of Gad according to those that were numbered of them, forty thousand and five hundred.
Teć są domy synów Gadowych, według pocztów ich czterdzieści tysięcy i pięć set.
The sons of Judah were Er and Onan: and Er and Onan died in the land of Canaan.
Synowie Judowi: Her, i Onan; ale pomarli Her i Onan w ziemi Chananejskiej.
And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites.
I byli synowie Judowi wedle domów swych: Sela, od którego poszedł dom Selaitów; Fares, od którego dom Faresytów; Zare, od którego dom Zarejczyków;
And the sons of Pharez were; of Hezron, the family of the Hezronites: of Hamul, the family of the Hamulites.
Byli też synowie Faresowi: Hesron, od którego dom Hesronitów; Hamuel, od którego dom Hamuelitów.
These are the families of Judah according to those that were numbered of them, threescore and sixteen thousand and five hundred.
Teć są domy Judy, według pocztów ich siedemdziesiąt tysięcy, i sześć, i pięć set.
Of the sons of Issachar after their families: of Tola, the family of the Tolaites: of Pua, the family of the Punites:
Synowie Isascharowi według domów swych: Tola, od którego dom Tolaitów; Fua, od którego dom Fuaitów;
Of Jashub, the family of the Jashubites: of Shimron, the family of the Shimronites.
Jasub, od którego dom Jasubitów; Semram, od którego dom Semramitów.
These are the families of Issachar according to those that were numbered of them, threescore and four thousand and three hundred.
Teć są domy Isascharowe, wedle pocztów ich sześćdziesiąt tysięcy i cztery, i trzy sta.
Of the sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Sardites: of Elon, the family of the Elonites: of Jahleel, the family of the Jahleelites.
Synowie Zabulonowi według domów swych: Zared, od którego dom Zaredczyków; Elon, od którego dom Elonitów; Jaleel, od którego dom Jaleelitów.
These are the families of the Zebulunites according to those that were numbered of them, threescore thousand and five hundred.
A teć są domy Zabulonitów, według pocztów ich sześćdziesiąt tysięcy i pięć set.
The sons of Joseph after their families were Manasseh and Ephraim.
Synowie Józefowi według domów swych: Manases i Efraim.
Of the sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites: and Machir begat Gilead: of Gilead come the family of the Gileadites.
Synowie Manasesowi: Machir, od którego dom Machirytów; a Machir spłodził Galaada, od Galaada dom Galaadytów.
These are the sons of Gilead: of Jeezer, the family of the Jeezerites: of Helek, the family of the Helekites:
Ci są synowie Galaadowi: Jezer, od którego dom Jezerytów; Chelek, od którego dom Chelekitów;
And of Asriel, the family of the Asrielites: and of Shechem, the family of the Shechemites:
I Asryjel, od którego dom Asryjelitów; i Sechem, od którego dom Sechemitów;
And of Shemida, the family of the Shemidaites: and of Hepher, the family of the Hepherites.
I Semida, od którego dom Semidaitów; i Chefer, od którego dom Cheferytów.
And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
A Salfaad, syn Cheferów, nie miał synów, tylko córki, a imiona córek Salfaadowych: Machla, i Noa, Hegla, Melcha, i Tersa.
These are the families of Manasseh, and those that were numbered of them, fifty and two thousand and seven hundred.
Teć są domy Manasesowe, a poczet ich pięćdziesiąt i dwa tysiące i siedem set.
These are the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites: of Becher, the family of the Bachrites: of Tahan, the family of the Tahanites.
Synowie zaś Efraimowi według domów swych: Sutala, od którego dom Sutalitów; Becher, od którego dom Becherytów; Techen, od którego dom Techenitów.
And these are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.
A ci są synowie Sutalego: Heran, od którego dom Heranitów.
These are the families of the sons of Ephraim according to those that were numbered of them, thirty and two thousand and five hundred. These are the sons of Joseph after their families.
Teć są domy synów Efraimowych, według pocztów ich trzydzieści tysięcy i dwa, i pięć set. Ci są synowie Józefowi według domów swych.
The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites:
A synowie Benjaminowi według domów swych, ci są: Bela, od którego dom Belitów; Asbel, od którego dom Asbelitów; Achiram, od którego dom Achiramitów;
Of Shupham, the family of the Shuphamites: of Hupham, the family of the Huphamites.
Sufam, od którego dom Sufamitów; Hufam, od którego dom Hufamitów.
And the sons of Bela were Ard and Naaman: of Ard, the family of the Ardites: and of Naaman, the family of the Naamites.
Byli też synowie Beli: Hereda i Noemana; z Hereda dom Heredytów, a z Noemana dom Noemanitów.
These are the sons of Benjamin after their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.
Cić są synowie Benjaminowi, według domów ich, a poczet ich czterdzieści i pięć tysięcy i sześć set.
These are the sons of Dan after their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These are the families of Dan after their families.
Synowie zaś Danowi według domów swych: Sucham, od którego dom Suchamitów. Teć były domy Danowe według familii ich.
All the families of the Shuhamites, according to those that were numbered of them, were threescore and four thousand and four hundred.
Wszystkie domy Suchamitów według pocztów ich sześćdziesiąt i cztery tysiące i cztery sta.
Of the children of Asher after their families: of Jimna, the family of the Jimnites: of Jesui, the family of the Jesuites: of Beriah, the family of the Beriites.
Synowie Aserowi według domów swych byli: Jemna, od którego dom Jemnitów; Iswi, od którego dom Iswitów; Beryja, od którego dom Berytów.
Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites: of Malchiel, the family of the Malchielites.
Synowie Beryjego: Heber, od którego dom Heberytów; Melchyjel, od którego dom Melchyjelitów.
And the name of the daughter of Asher was Sarah.
A imię córki Aserowej było Sara.
These are the families of the sons of Asher according to those that were numbered of them; who were fifty and three thousand and four hundred.
Te są domy synów Aserowych, według pocztów ich pięćdziesiąt i trzy tysiące i cztery sta.
Of the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites:
Synowie Neftalimowi według domów swych: Jachsel, od którego dom Jachselitów; Guni, od którego dom Gunitów; Jesser, od którego dom Jesserytów.
Of Jezer, the family of the Jezerites: of Shillem, the family of the Shillemites.
Selem, od którego dom Selemitów.
These are the families of Naphtali according to their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and four hundred.
Teć są domy Neftalimowe, według familii ich, a poczet ich czterdzieści i pięć tysięcy i cztery sta.
These were the numbered of the children of Israel, six hundred thousand and a thousand seven hundred and thirty.
Tać jest liczba synów Izraelskich, sześć kroć sto tysięcy i tysiąc, siedem set i trzydzieści.
And the LORD spake unto Moses, saying,
Zatem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
Unto these the land shall be divided for an inheritance according to the number of names.
Między te podzielicie tę ziemię w dziedzictwo według liczby imion.
To many thou shalt give the more inheritance, and to few thou shalt give the less inheritance: to every one shall his inheritance be given according to those that were numbered of him.
Większej liczbie więcej dziedzictwa dasz, a mniejszej mniejsze dziedzictwo dasz; każdemu według pocztów policzonych jego będzie dane dziedzictwo jego.
Notwithstanding the land shall be divided by lot: according to the names of the tribes of their fathers they shall inherit.
Wszakże losem niech będzie rozdzielona ziemia; według imion pokoleń ojców swych dziedzictwo brać będą.
According to the lot shall the possession thereof be divided between many and few.
Losem rozdzielone będzie dziedzictwo jej bądź ich wiele bądź mało będzie.
And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites.
Ci zasię są policzeni z Lewitów według domów swych: Gerson, od którego dom Gersonitów; Kaat, od którego dom Kaatytów; Merary, od którego dom Merarytów.
These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram.
Teć są domy Lewi: dom Libnitów, dom Hebronitów, dom Moholitów, dom Musytów, dom Korytów; a Kaat spłodził Amrama.
And the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister.
A imię żony Amramowej było Jochabod, córka Lewiego, która mu się urodziła w Egipcie; ta Amramowi urodziła Aarona, i Mojżesza, i Maryją, siostrę ich.
And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Aaronowi też urodzili się Nadabi i Abiju, Eleazar i Itamar.
And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the LORD.
Ale pomarli Nadab i Abiju, gdy ofiarowali ogień obcy przed Panem.
And those that were numbered of them were twenty and three thousand, all males from a month old and upward: for they were not numbered among the children of Israel, because there was no inheritance given them among the children of Israel.
A była liczba ich dwadzieścia i trzy tysiące, wszystkich mężczyzn urodzonych od miesiąca i wyżej; jednak nie byli policzeni między syny Izraelskie, bo im nie dano dziedzictwa między syny Izraelskimi.
These are they that were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
Ci policzeni byli od Mojżesza i Eleazara kapłana, którzy policzyli syny Izraelskie na polach Moabskich, nad Jordanem przeciw Jerychu.
But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the priest numbered, when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.
A między tymi nie był żaden z onych policzonych od Mojżesza i Aarona kapłana, gdy liczyli syny Izraelskie na puszczy Synaj;
For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
Bo rzekł był Pan o nich: Śmiercią pomrą na puszczy; a nie został żaden z nich, oprócz Kaleba, syna Jefunowego, i Jozuego, syna Nunowego.