Mark 4

And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.
I począł zasię uczyć przy morzu; i zgromadził się do niego lud wielki, tak iż wstąpiwszy w łódź, siedział na morzu, a wszystek lud był przy morzu na ziemi.
And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine,
I nauczał ich wiele rzeczy w podobieństwach, a mówił do nich w nauce swojej: Słuchajcie!
Hearken; Behold, there went out a sower to sow:
Oto wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał.
And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.
I stało się, gdy rozsiewał, że jedno padło podle drogi, a ptaki niebieskie przyleciały i podziobały je.
And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:
Drugie zasię padło na miejsce opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi; i prędko weszło, przeto iż nie miało głębokości ziemi;
But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.
A gdy słońce weszło, wygorzało, a iż korzenia nie miało, uschło.
And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.
A drugie padło między ciernie; i wzrosły ciernie i zadusiły je, i nie wydało pożytku.
And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.
Drugie zasię padło na ziemię dobrą, i wydało pożytek bujno wschodzący i rosnący; i przyniosło jedno trzydziesiątny, a drugie sześćdziesiątny, a drugie setny.
And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.
I mówił im: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable.
A gdy sam tylko był, pytali go ci, co przy nim byli ze dwunastoma, o to podobieństwo.
And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables:
A on im odpowiedział: Wam dano wiedzieć tajemnicę królestwa Bożego; ale tym, którzy są obcymi, wszystko się podawa w podobieństwach;
That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them.
Aby patrząc patrzeli, ale nie widzieli, i słysząc słyszeli, ale nie zrozumieli, by się snać nie nawrócili, a byłyby im grzechy odpuszczone.
And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables?
Zatem rzekł do nich: Nie rozumiecie tego podobieństwa? A jakoż zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa?
The sower soweth the word.
Rozsiewca on rozsiewa słowo.
And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.
A którzy podle drogi, ci są, którym się rozsiewa słowo; ale gdy usłyszeli, zaraz przychodzi szatan, a wybiera słowo wsiane w serca ich.
And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness;
Także i ci, którzy na opoczystych miejscach posiani są, ci są, którzy, gdy usłyszeli słowo, zaraz je z radością przyjmują;
And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended.
Wszakże nie mają korzenia w sobie, ale są doczesnymi; potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą;
And these are they which are sown among thorns; such as hear the word,
A którzy między cierniem są posiani, ci są, którzy słuchają słowa;
And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.
Ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw, i pożądliwości innych rzeczy, wszedłszy zaduszają słowo, i staje się bez pożytku.
And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred.
A którzy na dobrą ziemię przyjęli nasienie, ci są, co słuchają słowa, i przyjmują je, przynoszą pożytek, jedno trzydziesiątny, a drugie sześćdziesiątny, a drugie setny.
And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?
Nadto mówił im: Izali przynoszą świecę, aby wstawiona była pod korzec albo pod łoże? izali nie dlatego, aby ją na świecznik wstawiono?
For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.
Bo nic nie masz tajemnego, co by nie miało być objawiono; ani się stało co skrytego, aby na jaw nie wyszło.
If any man have ears to hear, let him hear.
Jeźli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha!
And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.
I rzekł do nich: Patrzcież, czego słuchacie; jaką miarą mierzycie, taką wam będzie odmierzono, a będzie wam przydano, którzy słuchacie.
For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.
Albowiem kto ma, będzie mu dano; a kto nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęto.
And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;
I mówił: Takie jest królestwo Boże, jako gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię;
And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.
A spałby i wstawałby we dnie i w nocy, a nasienie by weszło i urosło, gdy on nie wie.
For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.
Boć ziemia sama z siebie pożytek wydawa, naprzód trawę, potem kłos, a potem zupełne zboże w kłosie.
But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.
A skoro się okaże urodzaj, wnet gospodarz zapuszcza sierp; bo żniwo przyszło.
And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?
Nad to rzekł: Do czego przypodobamy królestwo Boże, albo którem je podobieństwem wyrazimy?
It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:
Jest jako ziarno gorczyczne; które, gdy wsiane bywa w ziemię, najmniejsze jest ze wszystkich nasion, które są na ziemi.
But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.
Ale gdy bywa wsiane, wzrasta, i bywa największe nad wszystkie jarzyny, i rozpuszcza gałęzie wielkie, tak iż pod cieniem jego mogą sobie czynić gniazda ptaki niebieskie.
And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it.
I przez wiele takich podobieństw mówił do nich słowo, tak jako słuchać mogli.
But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples.
A bez podobieństwa nie mówił do nich; wszakże uczniom swym wszystko z osobna wykładał.
And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.
I rzekł do nich w tenże dzień, gdy już był wieczór: Przeprawmy się na drugą stronę.
And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.
A rozpuściwszy lud, wzięli go z sobą, tak jako był w łodzi; ale i inne łódki były przy nim.
And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.
Tedy powstała wielka nawałność wiatru, a wały biły na łódź, tak że się już napełniała.
And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?
A on na zadzie łodzi spał na wezgłówku; i obudzili go i mówili mu: Nauczycielu! nie dbasz, że giniemy?
And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.
A tak ocknąwszy się, zgromił wiatr, i rzekł morzu: Umilknij, a uśmierz się. I przestał wiatr, a stało się wielkie uciszenie.
And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?
Zatem rzekł im: Przecz jesteście tak bojaźliwi? Jakoż nie macie wiary?
And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?
I bali się bojaźnią wielką, i mówili jedni do drugich: Któż wżdy ten jest, że mu i wiatr i morze są posłuszne?