I Thessalonians 5

But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.
A o czasach i o chwilach, bracia! nie potrzebujecie, aby wam pisano.
For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.
Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień Pański jako złodziej w nocy, tak przyjdzie.
For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.
Bo gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo! tedy na nich nagłe zginienie przyjdzie, jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą.
But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.
Lecz wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił.
Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.
Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia; nie jesteśmy synowie nocy ani ciemności.
Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
Przeto nie śpijmy jako i insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi.
For they that sleep sleep in the night; and they that be drunken are drunken in the night.
Albowiem którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy się upijają.
But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.
Lecz my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekłszy się w pancerz wiary i miłości, i w przyłbicę nadziei zbawienia.
For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ,
Gdyż Bóg nie postawił nas ku gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
Który umarł za nas, abyśmy lub czujemy, lub śpimy, wespół z nim żyli.
Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
Przetoż napominajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.
And we beseech you, brethren, to know them which labour among you, and are over you in the Lord, and admonish you;
A prosimy was, bracia! abyście poznali tych, którzy pracują między wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panu, i napominają was;
And to esteem them very highly in love for their work's sake. And be at peace among yourselves.
Abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Pokój też zachowajcie między sobą.
Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.
A prosimy was, bracia! napominajcie tych, którzy nie stoją w rzędzie, cieszcie bojaźliwych, znaszajcie słabych, nieskwapliwymi bądźcie przeciwko wszystkim;
See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.
Patrzcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał; ale zawsze dobrego naśladujcie, i sami między sobą i ku wszystkim.
Rejoice evermore.
Zawsze się radujcie.
Pray without ceasing.
Bez przestanku się módlcie.
In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.
Za wszystko dziękujcie; albowiem tać jest wola Boża w Chrystusie Jezusie przeciwko wam.
Quench not the Spirit.
Ducha nie zagaszajcie.
Despise not prophesyings.
Proroctw nie lekceważcie.
Prove all things; hold fast that which is good.
Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie.
Abstain from all appearance of evil.
Od wszelkiego podobieństwa złości się wstrzymywajcie.
And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.
A sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci; a cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zachowane.
Faithful is he that calleth you, who also will do it.
Wiernyż jest ten, który was powołał, który też to uczyni,
Brethren, pray for us.
Bracia! módlcie się za nami.
Greet all the brethren with an holy kiss.
Pozdrówcie braci wszystkich z pocałowaniem świętem.
I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren.
Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list przeczytany był wszystkim braciom świętym.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. The first epistle unto the Thessalonians was written from Athens.
Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami. Amen.