I Thessalonians 4

Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.
A dalej mówiąc, bracia! prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście przyjęli od nas, jakobyście sobie mieli postępować i Bogu się podobać, ( ), abyście tem więcej obfitowali;
For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus.
Gdyż wiecie, jakieśmy wam rozkazania dali przez Pana Jezusa.
For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication:
Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa;
That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour;
A żeby umiał każdy z was naczyniem swojem władać w świętobliwości i w uczciwości,
Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God:
Nie w namiętności żądzy, jako i poganie, którzy nie znają Boga;
That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.
I aby nikt nie uciskał i nie oszukiwał w żadnej sprawie brata swego: bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali.
For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.
Bo nas nie powołał Bóg ku nieczystości, ale ku poświęceniu.
He therefore that despiseth, despiseth not man, but God, who hath also given unto us his holy Spirit.
A przetoż kto to odrzuca, nie odrzuca człowieka, ale Boga, który nam też dał Ducha swego Świętego.
But as touching brotherly love ye need not that I write unto you: for ye yourselves are taught of God to love one another.
A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać; boście wy sami od Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich.
And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia: but we beseech you, brethren, that ye increase more and more;
Albowiem też to czynicie przeciwko wszystkim braciom, którzy są we wszystkiej Macedonii; ale was napominamy, bracia! iżbyście tem więcej obfitowali,
And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you;
I pilnie się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali, i pracowali własnymi rękami swemi, jakośmy wam przykazali;
That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing.
Abyście uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczem abyście nie mieli niedostatku.
But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.
A nie chcę, bracia! abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają.
For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.
Albowiem jeźli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z nim.
For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
Boć to wam powiadamy słowem Pańskiem, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli.
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
Gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej.
Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy.
Wherefore comfort one another with these words.
Przetoż pocieszajcie jedni drugich temi słowy.