Psalms 145

I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
Fideran'i Davida. Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka ô, Sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria.
Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
Hankalaza Anao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria.
Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra; Ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany .
One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy Sy hanambara ny asanao lehibe.
I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
Ny lazan'ny voninahitry ny fiandriananao Sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko.
And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
Ny herin'ny asanao mahatahotra no hotenenin'ny olona; Ary ny fahalehibiazanao no holazaiko.
They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
Hanonona ny fahatsiarovana ny haben'ny fahatsaranao izy Sy hihoby ny fahamarinanao.
The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
Mamindra fo sy miantra Jehovah; Mahari-po sady be famindram-po Izy.
The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
Manisy soa izao tontolo izao Jehovah; Ary ny fiantràny dia eny amin'ny asany rehetra.
All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
Jehovah ô, midera Anao ny asanao rehetra; Ary ny olonao masina misaotra Anao.
They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy Sady miresaka ny herinao,
To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
Mba hampahafantarina ny zanak'olombelona ny herinao Sy ny haben'ny voninahitry ny fanjakanao.
Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, Ary hitatra amin'ny taranaka fara mandimby ny fanapahanao.
The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
Jehovah manohana izay rehetra efa ho lavo Sy mampitraka izay rehetra mitanondrika.
The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
Ny mason'izao rehetra izao miandrandra Anao, Ary Hianao manome azy ny haniny amin'ny fotoany.
Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
Manokatra ny tananao Hianao Ka mahavoky soa ny zava-miaina rehetra.
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
Marina Jehovah amin'ny lalany rehetra, Sady mamindra fo amin'ny asany rehetra.
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
Jehovah dia eo akaikin'izay rehetra miantso Azy, Dia izay rehetra miantso Azy marina tokoa.
He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
Hanefa ny irin'izay matahotra Azy Izy Ary hihaino ny fitarainany ka hamonjy azy.
The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
Miaro izay rehetra tia Azy Jehovah; Fa ny ratsy fanahy rehetra kosa haringany.
My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
Ny fiderana an'i Jehovah no hotenenin'ny vavako; Ary aoka ny nofo rehetra hankalaza ny anarany masina mandrakizay doria.