Job 17

My breath is corrupt, my days are extinct, the graves are ready for me.
Efa ho ritra ny aiko; Efa milopilopy ny androko; Efa miandry ahy ny fasana.
Are there not mockers with me? and doth not mine eye continue in their provocation?
Eny, fanesoana tokoa no manodidina ahy, ary tsy maintsy mijery ny filany ady amiko aho.
Lay down now, put me in a surety with thee; who is he that will strike hands with me?
Masina Hianao, aoka ny tenanao ihany no hiantoka ahy aminao; Fa iza moa no hety hiantoka ahy?
For thou hast hid their heart from understanding: therefore shalt thou not exalt them.
Fa ny fon'ireto dia voahidinao tsy hidiran'ny fahalalana; koa izany no tsy hanandratanao azy.
He that speaketh flattery to his friends, even the eyes of his children shall fail.
Izay manolotra ny sakaizany ho babo, dia ho pahina kosa ny mason'ny zanany.
He hath made me also a byword of the people; and aforetime I was as a tabret.
Ary efa nanao ahy ho ambentinteny amin'ny firenena Izy, ka rorany mandrakariva ny tavako.
Mine eye also is dim by reason of sorrow, and all my members are as a shadow.
Efa pahina ny masoko noho ny alahelo; Ary efa toy ny aloka ny momba ny tenako rehetra.
Upright men shall be astonied at this, and the innocent shall stir up himself against the hypocrite.
Ankona noho izany ny olona mahitsy, ary ny tsy manan-tsiny mihendratra mahita ny mpihatsaravela-tsihy.40
The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger.
Fa ny marina mifikitra tsara amin'ny halehany, ary izay madio tanana no hitombo hery.
But as for you all, do ye return, and come now: for I cannot find one wise man among you.
Avia avokoa indray ary ianareo rehetra tsy mahita izay olon-kendry eo aminareo aho.
My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart.
Mihelina ny androko, voaongotra ny fikasako. Dia izay hevitra fikirin'ny foko indrindra;
They change the night into day: the light is short because of darkness.
Ny alina ataon'ireny ho antoandro, ary ny mazava ho efa akaiky, nefa tamy ihany ny maizina.
If I wait, the grave is mine house: I have made my bed in the darkness.
Raha mbola misy antenaiko, dia ny fiainan-tsi-hita fonenako ihany; Ao amin'ny maizina no hamelarako ny fandriako.
I have said to corruption, Thou art my father: to the worm, Thou art my mother, and my sister.
Ny fasana no nantsoiko hoe: Raiko ianao; Ary ny kankana: Reniko sy anabaviko ianao.
And where is now my hope? as for my hope, who shall see it?
Fa aiza ary ny fanantenako? Ary iza no mahita azy?
They shall go down to the bars of the pit, when our rest together is in the dust.
Midina any amin'ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita izany, raha mba hahita fitsaharana ao amin'ny vovoka aho.