Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem *származik.*
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst a tökéletesen járóknak,
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
Hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat.
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
Mert bölcseség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged,
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
Hogy megszabadítson téged a gonosznak útától, és a gonoszságszóló férfiútól;
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
A kik elhagyják az igazságnak útát, hogy járjanak a setétségnek útain.
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
A kik örülnek gonoszt cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon.
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
A kiknek ösvényeik görbék, és a kik az ő útaikban gonoszok.
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
Hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, a ki az ő beszédével hizelkedik,
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
A ki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik;
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz.
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útait.
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
Hogy járj a jóknak útjokon, és az igazaknak ösvényeit kövessed.
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta.
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.