Numbers 26

And it came to pass after the plague, that the LORD spake unto Moses and unto Eleazar the son of Aaron the priest, saying,
És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván:
Take the sum of all the congregation of the children of Israel, from twenty years old and upward, throughout their fathers' house, all that are able to go to war in Israel.
Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendőstől fogva és feljebb, az ő atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, a ki hadba mehet Izráelben.
And Moses and Eleazar the priest spake with them in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván:
Take the sum of the people, from twenty years old and upward; as the LORD commanded Moses and the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt.
*Vegyétek* *számba* *a népet,* húsz esztendőstől fogva és feljebb, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földéből.
Reuben, the eldest son of Israel: the children of Reuben; Hanoch, of whom cometh the family of the Hanochites: of Pallu, the family of the Palluites:
Rúben elsőszülötte Izráelnek. Rúben fiai *ezek:* Hánoktól a Hánokiták, Pallutól a Palluiták nemzetsége.
Of Hezron, the family of the Hezronites: of Carmi, the family of the Carmites.
Heczrontól a Heczroniták nemzetsége, Kármitól a Kármiták nemzetsége.
These are the families of the Reubenites: and they that were numbered of them were forty and three thousand and seven hundred and thirty.
Ezek a Rúbeniták nemzetségei. És lőn az ő számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harmincz.
And the sons of Pallu; Eliab.
És a Pallu fiai *valának:* Eliáb.
And the sons of Eliab; Nemuel, and Dathan, and Abiram. This is that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the LORD:
Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet előljárói valának, a kik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen.
And the earth opened her mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died, what time the fire devoured two hundred and fifty men: and they became a sign.
És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, a kik intőpéldául lőnek.
Notwithstanding the children of Korah died not.
Kóré fiai pedig nem halának meg.
The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
Simeon fiai az ő nemzetségeik szerint *ezek:* Nemuéltől a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége.
Of Zerah, the family of the Zarhites: of Shaul, the family of the Shaulites.
Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. Saultól a Sauliták nemzetsége.
These are the families of the Simeonites, twenty and two thousand and two hundred.
Ezek a Simeoniták nemzetségei: huszonkét ezer és kétszáz.
The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites:
Gád fiai az ő nemzetségeik szerint *ezek:* Sefontól a Sefoniták nemzetsége, Haggitól a Haggiták nemzetsége, Súnitól a Súniták nemzetsége.
Of Ozni, the family of the Oznites: of Eri, the family of the Erites:
Oznitól az Ozniták nemzetsége, Éritől az Ériták nemzetsége.
Of Arod, the family of the Arodites: of Areli, the family of the Arelites.
Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitől az Aréliták nemzetsége.
These are the families of the children of Gad according to those that were numbered of them, forty thousand and five hundred.
Ezek Gád fiainak nemzetségei; az ő számok szerint negyven ezer és ötszáz.
The sons of Judah were Er and Onan: and Er and Onan died in the land of Canaan.
Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kanaán földén.
And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites.
Júda fiai pedig az ő nemzetségeik szerint *ezek* valának: Séláhtól a Séláhiták nemzetsége, Pérecztől a Pérecziták nemzetsége, Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége.
And the sons of Pharez were; of Hezron, the family of the Hezronites: of Hamul, the family of the Hamulites.
Pérecz fiai valának pedig: Heczrontól a Heczroniták nemzetsége; Hámultól a Hámuliták nemzetsége.
These are the families of Judah according to those that were numbered of them, threescore and sixteen thousand and five hundred.
Ezek Júda nemzetségei az ő számok szerint: hetvenhat ezer ötszáz.
Of the sons of Issachar after their families: of Tola, the family of the Tolaites: of Pua, the family of the Punites:
Izsakhár fiai az ő nemzetségeik szerint *ezek:* Thólától a Thóláiták nemzetsége; Puvától a Puviták nemzetsége;
Of Jashub, the family of the Jashubites: of Shimron, the family of the Shimronites.
Jásubtól a Jásubiták nemzetsége; Simrontól a Simroniták nemzetsége.
These are the families of Issachar according to those that were numbered of them, threescore and four thousand and three hundred.
Ezek Izsakhár nemzetségei az ő számok szerint: hatvannégy ezer háromszáz.
Of the sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Sardites: of Elon, the family of the Elonites: of Jahleel, the family of the Jahleelites.
Zebulon fiai az ő nemzetségeik szerint *ezek:* Szeredtől a Szerediták nemzetsége, Élontól az Éloniták nemzetsége, Jahleéltől a Jahleéliták nemzetsége.
These are the families of the Zebulunites according to those that were numbered of them, threescore thousand and five hundred.
Ezek a Zebuloniták nemzetségei az ő számok szerint: hatvan ezer ötszáz.
The sons of Joseph after their families were Manasseh and Ephraim.
József fiai az ő nemzetségeik szerint *ezek:* Manasse és Efraim.
Of the sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites: and Machir begat Gilead: of Gilead come the family of the Gileadites.
Manasse fiai: Mákirtól a Mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a Gileáditák nemzetsége.
These are the sons of Gilead: of Jeezer, the family of the Jeezerites: of Helek, the family of the Helekites:
Ezek Gileád fiai: Jezertől a Jezeriták nemzetsége, Hélektől a Hélekiták nemzetsége.
And of Asriel, the family of the Asrielites: and of Shechem, the family of the Shechemites:
És Aszriéltől az Aszriéliták nemzetsége; Sekemtől a Sekemiták nemzetsége.
And of Shemida, the family of the Shemidaites: and of Hepher, the family of the Hepherites.
És Semidától a Semidáták nemzetsége és Héfertől a Héferiták nemzetsége.
And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
Czélofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Czélofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thircza.
These are the families of Manasseh, and those that were numbered of them, fifty and two thousand and seven hundred.
Ezek Manasse nemzetségei, és az ő számok ötvenkét ezer és hétszáz.
These are the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites: of Becher, the family of the Bachrites: of Tahan, the family of the Tahanites.
Ezek Efraim fiai az ő nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a Suthelákhiták nemzetsége, Békertől a Békeriták nemzetsége, Tahántól a Tahániták nemzetsége.
And these are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.
Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az Érániták nemzetsége.
These are the families of the sons of Ephraim according to those that were numbered of them, thirty and two thousand and five hundred. These are the sons of Joseph after their families.
Ezek Efraim fiainak nemzetségei az ő számok szerint: harminczkét ezer és ötszáz. Ezek József fiai az ő nemzetségeik szerint.
The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites:
Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint *ezek:* Belától a Belaiták nemzetsége; Asbéltől az Asbéliták nemzetsége; Ahirámtól az Ahirámiták nemzetsége.
Of Shupham, the family of the Shuphamites: of Hupham, the family of the Huphamites.
Sefufámtól a Sefufámiták nemzetsége; Hufámtól a Hufámiták nemzetsége.
And the sons of Bela were Ard and Naaman: of Ard, the family of the Ardites: and of Naaman, the family of the Naamites.
Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az Arditák nemzetsége; Naamántól a Naamániták nemzetsége.
These are the sons of Benjamin after their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.
Ezek Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint, és számok: negyvenöt ezer és hatszáz.
These are the sons of Dan after their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These are the families of Dan after their families.
Ezek Dán fiai az ő nemzetségeik szerint: Suhámtól a Suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az ő nemzetségeik szerint.
All the families of the Shuhamites, according to those that were numbered of them, were threescore and four thousand and four hundred.
A Suhamiták minden nemzetsége az ő számok szerint: hatvannégy ezer és négyszáz.
Of the children of Asher after their families: of Jimna, the family of the Jimnites: of Jesui, the family of the Jesuites: of Beriah, the family of the Beriites.
Áser fiai az ő nemzetségeik szerint *ezek:* Jimnától a Jimnaiták nemzetsége; Jisvitől a Jisviták nemzetsége; Bériától a Bérihiták nemzetsége.
Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites: of Malchiel, the family of the Malchielites.
A Béria fiaitól: Khébertől a Khéberiták nemzetsége, Malkiéltől a Malkiéliták nemzetsége.
And the name of the daughter of Asher was Sarah.
Áser leányának pedig neve vala Sérah.
These are the families of the sons of Asher according to those that were numbered of them; who were fifty and three thousand and four hundred.
Ezek Áser fiainak nemzetségei az ő számok szerint: ötvenhárom ezer és négyszáz.
Of the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites:
Nafthali fiai az ő nemzetségeik szerint *ezek:* Jakhczeéltől a Jakhczeéliták nemzetsége, Gúnitól a Gúniták nemzetsége.
Of Jezer, the family of the Jezerites: of Shillem, the family of the Shillemites.
Jéczertől a Jéczeriták nemzetsége; Sillémtől a Sillémiták nemzetsége.
These are the families of Naphtali according to their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and four hundred.
Ezek Nafthali nemzetségei az ő nemzetségeik szerint: az ő számok pedig negyvenöt ezer és négyszáz.
These were the numbered of the children of Israel, six hundred thousand and a thousand seven hundred and thirty.
Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszáz egyezer hétszáz harmincz.
And the LORD spake unto Moses, saying,
Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
Unto these the land shall be divided for an inheritance according to the number of names.
Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az ő neveiknek száma szerint.
To many thou shalt give the more inheritance, and to few thou shalt give the less inheritance: to every one shall his inheritance be given according to those that were numbered of him.
A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét; mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége.
Notwithstanding the land shall be divided by lot: according to the names of the tribes of their fathers they shall inherit.
De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek.
According to the lot shall the possession thereof be divided between many and few.
A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között.
And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites.
Ezek pedig Lévi megszámláltjai az ő nemzetségeik szerint: Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége.
These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram.
Ezek Lévi nemzetségei: a Libniták nemzetsége, a Hébroniták nemzetsége, a Makhliták nemzetsége, a Músiták nemzetsége, a Kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot.
And the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister.
Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, a ki Égyiptomban született Lévinek; és ő szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az ő leánytestvéröket.
And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár.
And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the LORD.
És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt.
And those that were numbered of them were twenty and three thousand, all males from a month old and upward: for they were not numbered among the children of Israel, because there was no inheritance given them among the children of Israel.
És vala azoknak száma: huszonhárom ezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai között.
These are they that were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, a kik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezőségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett.
But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the priest numbered, when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.
Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól megszámláltattak közűl, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sinai pusztájában.
For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonynyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.