Ephesians 4

I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.
There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;
One Lord, one faith, one baptism,
Een Heere, een geloof, een doop,
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.
But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus.
Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven.
(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?
He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.
And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;
For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus;
Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;
That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;
But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;
From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.
This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.
Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;
Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.
But ye have not so learned Christ;
Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
And be renewed in the spirit of your mind;
En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden.
Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid;
Neither give place to the devil.
En geeft den duivel geen plaats.
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen.
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid;
And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.