Psalms 145

I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
Chvalitebná píseň Davidova. Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a dobrořečiti jménu tvému na věky věků.
Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků.
Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti.
One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati.
I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných mluviti budu.
And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
A moc přehrozných skutků tvých rozhlašovati budou; i já důstojnost tvou budu vypravovati.
They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
Pamět mnohé dobroty tvé hlásati budou, a o spravedlnosti tvé zpívati, řkouce:
The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
Milostivý a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého milosrdenství.
The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho.
All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a svatí tvoji tobě dobrořečte.
They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,
To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu i ozdobu království jeho.
Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením.
The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
Zdržujeť Hospodin všecky padající, a pozdvihuje všechněch sklíčených.
The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný.
Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné vůle své.
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých, a milosrdný ve všech skutcích svých.
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě.
He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
Vůli těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá jim.
The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
Ostříhá Hospodin všech, kdož jej milují, ale všecky bezbožné zatratí.
My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
Chválu Hospodinovu vypravovati budou ústa má, a dobrořečiti bude všeliké tělo jménu svatému jeho od věků až na věky.