Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovijedi,
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru;
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom;
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom -
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Jer Jahve daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
On pravednicima pruža svoju pomoć, štit je onih koji hode u bezazlenosti.
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
Jer on štiti staze pravde i čuva pute svojih pobožnika.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Tada ćeš shvatiti pravdu, pravicu, pravednost i sve staze dobra,
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
jer će mudrost ući u tvoje srce i spoznaja će obradovati tvoju dušu.
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
Oprez će paziti na te i razboritost će te čuvati:
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
da te izbavi od zla puta, od varava čovjeka,
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
od onih koji ostavljaju staze poštenja te idu mračnim putovima;
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
koji se vesele čineći zlo i likuju u opačinama zloće;
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
kojih su staze krive i koji su opaki na svojim putovima;
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
da te izbavi od preljubnice i od tuđinke koja laska riječima;
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
koja ostavlja prijatelja svoje mladosti i zaboravlja zavjet svoga Boga
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
jer joj kuća tone u smrt i njezini putovi vode mrtvima.
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
Tko god zalazi k njoj ne vraća se nikad i ne nalazi više putove života.
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
Zato idi putem čestitih i drži se staza pravedničkih!
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
Jer samo će pravedni nastavati zemlju i bezazleni će ostati na njoj.
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
A opake će zbrisati sa zemlje i bogohulnike iščupati iz nje.