Numbers 26

And it came to pass after the plague, that the LORD spake unto Moses and unto Eleazar the son of Aaron the priest, saying,
Poslije toga zla Jahve reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:
Take the sum of all the congregation of the children of Israel, from twenty years old and upward, throughout their fathers' house, all that are able to go to war in Israel.
"Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu."
And Moses and Eleazar the priest spake with them in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
Mojsije, dakle, i svećenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona,
Take the sum of the people, from twenty years old and upward; as the LORD commanded Moses and the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt.
sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:
Reuben, the eldest son of Israel: the children of Reuben; Hanoch, of whom cometh the family of the Hanochites: of Pallu, the family of the Palluites:
Izraelov prvorođenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca;
Of Hezron, the family of the Hezronites: of Carmi, the family of the Carmites.
od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca.
These are the families of the Reubenites: and they that were numbered of them were forty and three thousand and seven hundred and thirty.
To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset.
And the sons of Pallu; Eliab.
Paluov sin bijaše Eliab,
And the sons of Eliab; Nemuel, and Dathan, and Abiram. This is that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the LORD:
a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni članovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve.
And the earth opened her mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died, what time the fire devoured two hundred and fifty men: and they became a sign.
Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom.
Notwithstanding the children of Korah died not.
No sinovi Korahovi ne izginuše.
The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca;
Of Zerah, the family of the Zarhites: of Shaul, the family of the Shaulites.
od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca.
These are the families of the Simeonites, twenty and two thousand and two hundred.
To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuće i dvjesta.
The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites:
Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca;
Of Ozni, the family of the Oznites: of Eri, the family of the Erites:
od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca;
Of Arod, the family of the Arodites: of Areli, the family of the Arelites.
od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca.
These are the families of the children of Gad according to those that were numbered of them, forty thousand and five hundred.
To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano četrdeset tisuća i pet stotina.
The sons of Judah were Er and Onan: and Er and Onan died in the land of Canaan.
Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.
And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites.
Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca.
And the sons of Pharez were; of Hezron, the family of the Hezronites: of Hamul, the family of the Hamulites.
Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca.
These are the families of Judah according to those that were numbered of them, threescore and sixteen thousand and five hundred.
To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuća i petsto.
Of the sons of Issachar after their families: of Tola, the family of the Tolaites: of Pua, the family of the Punites:
Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca;
Of Jashub, the family of the Jashubites: of Shimron, the family of the Shimronites.
od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca.
These are the families of Issachar according to those that were numbered of them, threescore and four thousand and three hundred.
To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i četiri tisuće i trista.
Of the sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Sardites: of Elon, the family of the Elonites: of Jahleel, the family of the Jahleelites.
Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca.
These are the families of the Zebulunites according to those that were numbered of them, threescore thousand and five hundred.
To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuća i pet stotina.
The sons of Joseph after their families were Manasseh and Ephraim.
Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim.
Of the sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites: and Machir begat Gilead: of Gilead come the family of the Gileadites.
Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca.
These are the sons of Gilead: of Jeezer, the family of the Jeezerites: of Helek, the family of the Helekites:
Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca;
And of Asriel, the family of the Asrielites: and of Shechem, the family of the Shechemites:
od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca;
And of Shemida, the family of the Shemidaites: and of Hepher, the family of the Hepherites.
od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca.
And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kćeri. Imena Selofhadovih kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
These are the families of Manasseh, and those that were numbered of them, fifty and two thousand and seven hundred.
To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.
These are the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites: of Becher, the family of the Bachrites: of Tahan, the family of the Tahanites.
Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca.
And these are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.
Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca.
These are the families of the sons of Ephraim according to those that were numbered of them, thirty and two thousand and five hundred. These are the sons of Joseph after their families.
To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.
The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites:
Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca;
Of Shupham, the family of the Shuphamites: of Hupham, the family of the Huphamites.
od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca.
And the sons of Bela were Ard and Naaman: of Ard, the family of the Ardites: and of Naaman, the family of the Naamites.
Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca.
These are the sons of Benjamin after their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.
To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano četrdeset i pet tisuća i šest stotina.
These are the sons of Dan after their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These are the families of Dan after their families.
Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima.
All the families of the Shuhamites, according to those that were numbered of them, were threescore and four thousand and four hundred.
Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.
Of the children of Asher after their families: of Jimna, the family of the Jimnites: of Jesui, the family of the Jesuites: of Beriah, the family of the Beriites.
Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca.
Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites: of Malchiel, the family of the Malchielites.
Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca.
And the name of the daughter of Asher was Sarah.
Ašerovoj kćeri bilo je ime Serah.
These are the families of the sons of Asher according to those that were numbered of them; who were fifty and three thousand and four hundred.
To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
Of the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites:
Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca;
Of Jezer, the family of the Jezerites: of Shillem, the family of the Shillemites.
od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca.
These are the families of Naphtali according to their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and four hundred.
To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.
These were the numbered of the children of Israel, six hundred thousand and a thousand seven hundred and thirty.
Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.
And the LORD spake unto Moses, saying,
Jahve reče Mojsiju:
Unto these the land shall be divided for an inheritance according to the number of names.
"Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba.
To many thou shalt give the more inheritance, and to few thou shalt give the less inheritance: to every one shall his inheritance be given according to those that were numbered of him.
Većem broju povećaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih.
Notwithstanding the land shall be divided by lot: according to the names of the tribes of their fathers they shall inherit.
Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima.
According to the lot shall the possession thereof be divided between many and few.
Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini."
And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites.
Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca.
These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram.
Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram.
And the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister.
Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam.
And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the LORD.
Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom.
And those that were numbered of them were twenty and three thousand, all males from a month old and upward: for they were not numbered among the children of Israel, because there was no inheritance given them among the children of Israel.
Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuće. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština među Izraelcima.
These are they that were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i svećenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu.
But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the priest numbered, when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.
Među njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji.
For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
Jer Jahve bijaše za njih rekao: "Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!"