Psalms 145

I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
(По слав. 144) Хваление на Давид. Ще Те възвишавам, Боже мой, Царю мой, и ще благославям Твоето Име за вечни векове!
Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
Всеки ден ще Те благославям и ще хваля Името Ти за вечни векове!
Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Велик е ГОСПОД и всеславен и неизследимо е величието Му!
One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
Едно поколение ще хвали делата Ти на друго и ще провъзгласяват могъщите Твои дела.
I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
Ще говоря за славното величие на Твоето могъщество и за Твоите чудни дела.
And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
И ще говорят за мощта на Твоите страшни дела и аз ще разказвам за Твоето величие.
They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост и ще ликуват заради Твоята правда.
The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
Милостив и състрадателен е ГОСПОД, дълготърпелив и многомилостив.
The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
Благ е ГОСПОД към всички и щедростите Му са върху всички Негови творения.
All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
Ще Те хвалят, ГОСПОДИ, всички Твои творения и светиите Ти ще Те благославят.
They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
Ще говорят за славата на царството Ти и ще разказват за мощта Ти,
To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
за да изявяват на човешките синове мощните Му дела и славното великолепие на Неговото царство.
Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
Твоето царство е царство на всички времена и господството Ти е през всички поколения.
The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
ГОСПОД подкрепя всички падащи и изправя всички приведени.
The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
Очите на всички гледат към Теб и Ти им даваш храната им на определеното време.
Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
Отваряш ръката Си и насищаш желанието на всичко живо.
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
ГОСПОД е праведен във всички Свои пътища и благ във всички Свои дела.
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
ГОСПОД е близо до всички, които Го призовават, до всички, които Го призовават с истина.
He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него, чува вика им и ги спасява.
The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
ГОСПОД пази всички, които Го любят, а всичките безбожни ще изтреби.
My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
Устата ми ще изговаря хвалението на ГОСПОДА и всяко създание ще благославя Неговото свято Име за вечни времена!