Leviticus 25

And the LORD spake unto Moses in mount Sinai, saying,
И ГОСПОД говори на Мойсей на Синайската планина и каза:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a sabbath unto the LORD.
Говори на израилевите синове и им кажи: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, тогава земята да пази събота за ГОСПОДА.
Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof;
Шест години да сееш нивите си и шест години да режеш лозето си и да събираш плода му;
But in the seventh year shall be a sabbath of rest unto the land, a sabbath for the LORD: thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard.
а седмата година да бъде събота за почивка на земята, събота на ГОСПОДА; в нея да не сееш нивата си и да не режеш лозето си.
That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine undressed: for it is a year of rest unto the land.
Да не жънеш и саморасла жетва и да не обираш гроздето от нерязано лозе; да бъде година за почивка на земята.
And the sabbath of the land shall be meat for you; for thee, and for thy servant, and for thy maid, and for thy hired servant, and for thy stranger that sojourneth with thee,
Произведеното през тази събота на земята ще ви бъде за храна — на теб, на слугата ти, на слугинята ти, на наемника ти и на чужденеца, който пребивава при теб,
And for thy cattle, and for the beast that are in thy land, shall all the increase thereof be meat.
на добитъка ти и на животните, които са в земята ти, цялото й произведение ще бъде за храна.
And thou shalt number seven sabbaths of years unto thee, seven times seven years; and the space of the seven sabbaths of years shall be unto thee forty and nine years.
И да си изброиш седем съботни години, седем пъти по седем години, така че дните на седемте съботни години да ти станат четиридесет и девет години.
Then shalt thou cause the trumpet of the jubile to sound on the tenth day of the seventh month, in the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land.
И тогава, на десетия ден от седмия месец, да направиш да се затръби с тръба; в деня на умилостивението да направите да се затръби с тръба по цялата ви земя.
And ye shall hallow the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof: it shall be a jubile unto you; and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family.
И да осветите петдесетата година и да провъзгласите освобождение по цялата земя, на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей и ще се върнете всеки в притежанието си, и ще се върнете всеки при рода си.
A jubile shall that fiftieth year be unto you: ye shall not sow, neither reap that which groweth of itself in it, nor gather the grapes in it of thy vine undressed.
Петдесетата година да ви бъде юбилейна година; през нея да не сеете, да не жънете самораслото и да не берете нерязаното лозе,
For it is the jubile; it shall be holy unto you: ye shall eat the increase thereof out of the field.
защото това е юбилей — да ви бъде свят; да се храните от полето, с произведеното от него.
In the year of this jubile ye shall return every man unto his possession.
В тази юбилейна година да се върнете всеки в притежанието си.
And if thou sell ought unto thy neighbour, or buyest ought of thy neighbour's hand, ye shall not oppress one another:
И ако продадеш нещо на ближния си или купиш нещо от ближния си, да не се онеправдавате един друг.
According to the number of years after the jubile thou shalt buy of thy neighbour, and according unto the number of years of the fruits he shall sell unto thee:
Според броя на годините след юбилея да купуваш от ближния си и според броя на годините на събиране на плодовете да ти продава.
According to the multitude of years thou shalt increase the price thereof, and according to the fewness of years thou shalt diminish the price of it: for according to the number of the years of the fruits doth he sell unto thee.
Колкото повече са годините, които остават, ще повишиш цената му и колкото по-малко са годините, които остават, ще понижиш цената му; защото той ти продава според броя на събиранията на плодовете.
Ye shall not therefore oppress one another; but thou shalt fear thy God: for I am the LORD your God.
Да не се онеправдавате един друг. Да се боиш от своя Бог, защото Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
Wherefore ye shall do my statutes, and keep my judgments, and do them; and ye shall dwell in the land in safety.
И така, да държите наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги вършите, за да живеете безопасно в земята.
And the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill, and dwell therein in safety.
Земята ще дава плодовете си и вие ще ядете до насита и ще живеете безопасно в нея.
And if ye shall say, What shall we eat the seventh year? behold, we shall not sow, nor gather in our increase:
И ако кажете: Какво ще ядем в седмата година, като ето, не сеем и не събираме плодовете си? —
Then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for three years.
тогава ще заповядам така да се благослови за вас шестата година, че да роди плод за три години.
And ye shall sow the eighth year, and eat yet of old fruit until the ninth year; until her fruits come in ye shall eat of the old store.
А в осмата година ще сеете и ще ядете от старите плодове до деветата година. Докато се съберат нейните плодове, ще ядете старите запаси.
The land shall not be sold for ever: for the land is mine; for ye are strangers and sojourners with me.
Земята да не се продава завинаги, понеже земята е Моя; защото вие сте чужденци и пришълци при Мен.
And in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land.
Затова в цялата земя, която притежавате, позволявайте обратно откупване на земята.
If thy brother be waxen poor, and hath sold away some of his possession, and if any of his kin come to redeem it, then shall he redeem that which his brother sold.
Ако брат ти обеднее и продаде нещо от притежанието си, да дойде изкупителят му, най-близкият му сродник, и да откупи онова, което брат му е продал.
And if the man have none to redeem it, and himself be able to redeem it;
Но ако човек няма изкупител, но ръката му достигне и сам намери с какво да го откупи,
Then let him count the years of the sale thereof, and restore the overplus unto the man to whom he sold it; that he may return unto his possession.
тогава да сметне годините от продажбата му и да върне излишъка на онзи, на когото го е продал, и нека се върне в притежанието си.
But if he be not able to restore it to him, then that which is sold shall remain in the hand of him that hath bought it until the year of jubile: and in the jubile it shall go out, and he shall return unto his possession.
Но ако не може да намери колкото трябва да плати, тогава продаденото да остане в ръката на купувача му до юбилейната година; и в юбилея да се освободи, и той да се върне в притежанието си.
And if a man sell a dwelling house in a walled city, then he may redeem it within a whole year after it is sold; within a full year may he redeem it.
Ако някой продаде къща за живеене в ограден град, тогава може да я откупи в разстояние на една цяла година от продажбата й; в разстояние на една цяла година той ще има право да я откупи.
And if it be not redeemed within the space of a full year, then the house that is in the walled city shall be established for ever to him that bought it throughout his generations: it shall not go out in the jubile.
Но ако не се откупи до изтичането на една цяла година, тогава къщата, която е в ограден град, да се потвърди завинаги на купувача си във всичките му поколения — на юбилей да не се освобождава.
But the houses of the villages which have no wall round about them shall be counted as the fields of the country: they may be redeemed, and they shall go out in the jubile.
А къщите в неоградените села да се считат както полетата на земята — те може да се откупуват и да се освобождават в юбилей.
Notwithstanding the cities of the Levites, and the houses of the cities of their possession, may the Levites redeem at any time.
Но що се отнася до градовете на левитите, до къщите в градовете на тяхното притежание, левитите могат винаги да ги откупуват.
And if a man purchase of the Levites, then the house that was sold, and the city of his possession, shall go out in the year of jubile: for the houses of the cities of the Levites are their possession among the children of Israel.
И ако някой откупи къща от левитите, тогава продадената къща вътре в града на неговото притежание да се освободи в юбилей; защото къщите в градовете на левитите са тяхно притежание между израилевите синове.
But the field of the suburbs of their cities may not be sold; for it is their perpetual possession.
А полето на землището на градовете им да не се продава, защото им е вечно притежание.
And if thy brother be waxen poor, and fallen in decay with thee; then thou shalt relieve him: yea, though he be a stranger, or a sojourner; that he may live with thee.
Ако брат ти обеднее и видиш, че ръката му трепери при теб, да му помогнеш, както и на чужденеца и пришълеца, за да живее при теб.
Take thou no usury of him, or increase: but fear thy God; that thy brother may live with thee.
Да не му вземеш лихва или печалба и да се боиш от своя Бог, за да живее брат ти при теб.
Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase.
Да не му дадеш парите си с лихва и да не му дадеш храната си за печалба.
I am the LORD your God, which brought you forth out of the land of Egypt, to give you the land of Canaan, and to be your God.
Аз съм ГОСПОД, вашият Бог, който ви изведох от египетската земя, за да ви дам ханаанската земя и да бъда ваш Бог.
And if thy brother that dwelleth by thee be waxen poor, and be sold unto thee; thou shalt not compel him to serve as a bondservant:
Ако брат ти при теб обеднее и ти се продаде, да не го натовариш с робска работа.
But as an hired servant, and as a sojourner, he shall be with thee, and shall serve thee unto the year of jubile:
Той да бъде като наемник или пришълец при теб; нека ти работи до юбилейната година.
And then shall he depart from thee, both he and his children with him, and shall return unto his own family, and unto the possession of his fathers shall he return.
Тогава да си излезе от теб, той и децата му с него, и да се върне при племето си, и да се върне в притежанието на бащите си.
For they are my servants, which I brought forth out of the land of Egypt: they shall not be sold as bondmen.
Защото те са Мои слуги, които изведох от египетската земя — да не бъдат продавани като роби.
Thou shalt not rule over him with rigour; but shalt fear thy God.
Да не господаруваш жестоко над него; да се боиш от своя Бог.
Both thy bondmen, and thy bondmaids, which thou shalt have, shall be of the heathen that are round about you; of them shall ye buy bondmen and bondmaids.
А колкото за роба и робинята, които ще имаш от народите, които са около вас, от тях можете да купувате роб и робиня.
Moreover of the children of the strangers that do sojourn among you, of them shall ye buy, and of their families that are with you, which they begat in your land: and they shall be your possession.
Също и от децата на пришълците, които живеят като чужденци между вас, от тях да купувате и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви — те могат да ви бъдат притежание;
And ye shall take them as an inheritance for your children after you, to inherit them for a possession; they shall be your bondmen for ever: but over your brethren the children of Israel, ye shall not rule one over another with rigour.
и можете да ги оставяте в наследство на децата си и те да ги наследяват след вас като притежание. Те могат да ви бъдат роби завинаги. А над братята си, израилевите синове, да не господарувате жестоко един над друг.
And if a sojourner or stranger wax rich by thee, and thy brother that dwelleth by him wax poor, and sell himself unto the stranger or sojourner by thee, or to the stock of the stranger's family:
Ако чужденецът или пришълецът, който живее при теб, се замогне, а брат ти при него обеднее и се продаде на чужденеца или на пришълеца при теб, или на когото и да било от рода на чужденеца,
After that he is sold he may be redeemed again; one of his brethren may redeem him:
след като се продаде, той може да се откупи. Един от братята му може да го откупи;
Either his uncle, or his uncle's son, may redeem him, or any that is nigh of kin unto him of his family may redeem him; or if he be able, he may redeem himself.
или чичо му, или чичовият му син може да го откупи, или някой кръвен роднина от рода му може да го откупи, или ако на него му стига ръка, може сам да се откупи.
And he shall reckon with him that bought him from the year that he was sold to him unto the year of jubile: and the price of his sale shall be according unto the number of years, according to the time of an hired servant shall it be with him.
Тогава да сметне с купувача си от годината, когато му се е продал, до юбилейната година, и цената, за която се е продал, да бъде съответно на броя на годините; според времето на наемник да бъде при него.
If there be yet many years behind, according unto them he shall give again the price of his redemption out of the money that he was bought for.
Ако остават още много години, съответно на тях да върне за откупуването си от парите, с които е бил купен.
And if there remain but few years unto the year of jubile, then he shall count with him, and according unto his years shall he give him again the price of his redemption.
А ако остават малко години до юбилейната година, да му пресметне и съответно на годините да върне за откупуването си.
And as a yearly hired servant shall he be with him: and the other shall not rule with rigour over him in thy sight.
Като наемник от година на година да бъде при него; той да не господарува жестоко над него пред теб.
And if he be not redeemed in these years, then he shall go out in the year of jubile, both he, and his children with him.
Но ако не се откупи така, тогава да си излезе в юбилейната година, той и децата му с него,
For unto me the children of Israel are servants; they are my servants whom I brought forth out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
защото израилевите синове са Мои слуги; те са Мои слуги, които изведох от египетската земя. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.