John 13

Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.
А преди празника на Пасхата Иисус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.
And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him;
И по време на вечерята, когато дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде,
Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God;
Иисус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че Той от Бога е излязъл и при Бога отива,
He riseth from supper, and laid aside his garments; and took a towel, and girded himself.
стана от вечерята, сложи настрани мантията Си, взе кърпа и се препаса.
After that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded.
После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасан.
Then cometh he to Simon Peter: and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet?
И така, дойде при Симон Петър. Той Му каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката?
Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.
Иисус в отговор му каза: Това, което Аз правя, ти не знаеш сега, но ще разбереш след това.
Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me.
Петър Му каза: Ти никога няма да умиеш моите крака! Иисус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мен.
Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head.
Симон Петър Му каза: Господи, не само краката ми, а и ръцете и главата!
Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit: and ye are clean, but not all.
Иисус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а е цял чист; и вие сте чисти, но не всички.
For he knew who should betray him; therefore said he, Ye are not all clean.
Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.
So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you?
А като уми краката им и си взе мантията, седна пак и им каза: Знаете ли какво ви направих?
Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am.
Вие Ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв.
If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet.
И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.
For I have given you an example, that ye should do as I have done to you.
Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.
Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.
Истина, истина ви казвам: слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.
If ye know these things, happy are ye if ye do them.
Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.
I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture may be fulfilled, He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me.
Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал, но за да се сбъдне писанието: ?Който ядеше хляба Ми, вдигна своята пета против Мен.“
Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, ye may believe that I am he.
Отсега ви го казвам, преди да е станало, че когато стане, да повярвате, че съм Аз.
Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.
Истина, истина ви казвам: който приеме онзи, когото Аз пращам, Мен приема; а който приема Мен, приема Този, който Ме е пратил.
When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me.
Като каза това, Иисус се смути в духа Си и свидетелства, и каза: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.
Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake.
Тогава учениците се спогледаха помежду си, недоумявайки за кого говори.
Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.
А на трапезата един от учениците, когото Иисус любеше, се беше облегнал на гърдите на Иисус.
Simon Peter therefore beckoned to him, that he should ask who it should be of whom he spake.
Симон Петър му кимна да попита кой е този, за когото Иисус говори.
He then lying on Jesus' breast saith unto him, Lord, who is it?
А той, като се беше облегнал назад на гърдите на Иисус, Му каза: Господи, кой е?
Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon.
Иисус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залък и ще му го дам. И като натопи залъка, Той го подаде на Юда Симонов Искариотски.
And after the sop Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly.
И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Иисус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро.
Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him.
Но никой от седящите не разбра защо му каза това.
For some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against the feast; or, that he should give something to the poor.
Защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Иисус му казва: Купи, каквото ни трябва за празника, или че трябва да даде нещо на бедните.
He then having received the sop went immediately out: and it was night.
И така, като взе залъка, веднага излезе; а беше нощ.
Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of man glorified, and God is glorified in him.
А когато излезе, Иисус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него.
If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him.
Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави.
Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me: and as I said unto the Jews, Whither I go, ye cannot come; so now I say to you.
Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите, и както казах на юдеите, така казвам и на вас, че там, където отивам Аз, вие не можете да дойдете.
A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.
Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.
By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.
По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.
Симон Петър Му каза: Господи, къде отиваш? Иисус отговори: Където отивам Аз, ти не можеш сега да Ме последваш, но ще Ме последваш после.
Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.
Петър Му каза: Господи, защо не мога да Те последвам сега? Живота си ще дам за Теб.
Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow, till thou hast denied me thrice.
Иисус отговори: Живота си ли ще дадеш за Мен? Истина, истина ти казвам: петелът няма да пропее, преди ти три пъти да се отречеш от Мен.