Joshua 15

犹大支派按著宗族拈阄所得之地是在尽南边,到以东的交界,向南直到寻的旷野。
Ary izao no anjaran'ny firenena taranak'i Joda tamin'ny filokana araka ny fokony: hatramin'ny fari-tanin'i Edoma dia ny efitra Zina atsimo, izay faran'ny faritany atsimo.
他们的南界是从盐海的尽边,就是从朝南的海汊起,
Ary ny fari-taniny atsimo dia hatramin'ny faran'ny Ranomasin-tsira, dia hatramin'ny helo-drano atsimo,
通到亚克拉滨坡的南边,接连到寻,上到加低斯‧巴尼亚的南边,又过希斯崙,上到亚达珥,绕到甲加,
dia nandroso hatrany atsimon'ny fiakarana Akrabima, dia nandroso hatrany Zina, dia niakatra any atsimon'i Kadesi-barnea ka nandroso hatrany Hezrona dia niakatra any Adara ary niolaka hatrany Karka,
接连到押们,通到埃及小河,直通到海为止。这就是他们的南界。
dia nandroso hatrany Azmona ka nahazo ny lohasahan-driak'i Egypta, ary dia nihatra tamin'ny ranomasina; izany no ho fari-taninareo atsimo.
东界是从盐海南边到约旦河口。北界是从约旦河口的海汊起,
Ary ny fari-tany atsinanana dia ny Ranomasin-tsira hatramin'ny faran'i Jordana. Ary ny fari-taniny tamin'ny lafiny avaratra dia hatramin'ny helo-drano eo amin'ny faran'i Jordana,
上到伯‧曷拉,过伯‧亚拉巴的北边,上到流便之子波罕的磐石;
dia niakatra hatrany Beti-hogla ka nandroso any avaratr'i Bet-araba, dia niakatra hatramin'ny vaton'i Bohana, zanak'i Robena,
从亚割谷往北,上到底璧,直向河南亚都冥坡对面的吉甲;又接连到隐‧示麦泉,直通到隐‧罗结,
dia niakatra ho any Debira hatramin'ny lohasaha Akora ary nianavaratra manandrify an'i Gilgala tandrifin'ny fiakarana Adomina, izay eo atsimon'ny lohasahan-driaka, dia nandroso hatramin'ny rano Ensemesy ary nihatra tany En-rogela,
上到欣嫩子谷,贴近耶布斯的南界(耶布斯就是耶路撒冷);又上到欣嫩谷西边的山顶,就是在利乏音谷极北的边界;
dia niakatra teo amin'ny lohasahan'ny taranak'i Hinoma, ho eo anilany atsimon'ny Jebosita (Jerosalema izany), dia niakatra hatramin'ny tampon'ny tendrombohitra, izay manandrify ny lohasahan'i Hinoma eo andrefany, amin'ny farany avaratry ny Lohasahan'ny Refaita,
又从山顶延到尼弗多亚的水源,通到以弗崙山的城邑,又延到巴拉(巴拉就是基列‧耶琳);
dia nizotra hatramin'ny tampon'ny tendrombohitra ka nihatra tamin'ny loharano Neftoa, dia nahazo ny tanàna tao an-tendrombohitra Efrona, dia nizotra hatrany Bala (Kiriata-jearima izany),
又从巴拉往西绕到西珥山,接连到耶琳山的北边(耶琳就是基撒崙);又下到伯‧示麦过亭纳,
dia niolaka hatrany Bala andrefana ka hatramin'ny tendrombohitra Seira ka nandroso hatramin'ny ilany avaratry ny tendrombohitra Jearima (Kesalona izany), dia nidina hatrany Beti-semesy ka nandroso hatrany Timna.
通到以革伦北边,延到施基崙,接连到巴拉山;又通到雅比聂,直通到海为止。
dia nihatra tamin'ny lafiny avaratr'i Ekrona, dia nizotra hatrany Sikerona ka nandroso hatramin'ny tendrombohitra Bala, dia nihatra tamin'i Jabniela, ary dia nihatra tany amin'ny ranomasina.
西界就是大海和靠近大海之地。这是犹大人按著宗族所得之地四围的交界。
Ary ny fari-tany andrefana dia ny moron'ny Ranomasina Lehibe. Izany no fari-tany manodidina ny anjaran'ny taranak'i Joda araka ny fokony.
约书亚照耶和华所吩咐的,将犹大人中的一段地,就是基列‧亚巴,分给耶孚尼的儿子迦勒。亚巴是亚衲族的始祖(基列‧亚巴就是希伯崙)。
Ary Kaleba, zanak'i Jefone, dia nomeny anjara teo amin'ny taranak'i Joda, araka ny didin'i Jehovah tamin'i Josoa, dia ny tanànan'i Arba, rain'i Anàka (Hebrona izany).
迦勒就从那里赶出亚衲族的三个族长,就是示筛、亚希幔、挞买;
Dia noroahin'i Kaleba niala tao izy telo lahy, taranaky ny Anakita, dia Sesay sy Ahimana ary Talmay.
又从那里上去,攻击底璧的居民。(这底璧从前名叫基列‧西弗。)
Dia niakatra avy tao izy hankany amin'ny mponina any Debira (Kiriata-sefera no anaran'i Debira taloha).
迦勒说:「谁能攻打基列‧西弗将城夺取,我就把我女儿押撒给他为妻。」
Ary hoy Kaleba: Izay mamely an'i Kiriata-sefera ka mahafaka azy, dia homeko azy Aksa zanako-vavy ho vadiny.
迦勒兄弟基纳斯的儿子俄陀聂夺取了那城,迦勒就把女儿押撒给他为妻。
Ary Otniela, zanak'i Kenaza, rahalahin'i Kaleba, no nahafaka azy; ka dia nomeny azy Aksa zananivavy ho vadiny.
押撒过门的时候,劝丈夫向她父亲求一块田,押撒一下驴,迦勒问她说:「你要什么?」
Ary rehefa voampakatra ravehivavy, dia nanome vava ny lahy hangataka saha tamin-drainy; dia niala faingana tamin'ny borikiny ravehivavy, ka hoy Kaleba taminy: Inona no ilainao?
她说:「求你赐福给我,你既将我安置在南地,求你也给我水泉。」她父亲就把上泉下泉赐给她。
Ary hoy izy: Omeo tso-drano aho; fa tsy tany misy rano no efa nomenao ahy, ka mba omeo loharano koa aho. Dia nomeny azy ny loharano ambony sy ny loharano ambany.
以下是犹大支派按著宗族所得的产业。
Izao no lovan'ny firenena taranak'i Joda araka ny fokony:
犹大支派尽南边的城邑,与以东交界相近的,就是甲薛、以得、雅姑珥、
Ny tanàna farany amin'ny firenena taranak'i Joda, eo akaikin'ny fari-tanin'i Edoma amin'ny tany atsimo, dia Kabzela sy Edera sy Jagora
基拿、底摩拿、亚大达、
sy Kina sy Dimona sy Adada
基低斯、夏琐、以提楠、
sy Kadesy sy Hazora sy Itnana
西弗、提鍊、比亚绿、
sy Zifa sy Talema sy Bealota
夏琐‧哈大他、加略‧希斯崙(加略‧希斯崙就是夏琐)、
sy Hazora-hadata sy Keriota-hezrona (Hazora izany),
亚曼、示玛、摩拉大、
sy Amama sy Sema sy Molada
哈萨‧迦大、黑实门、伯‧帕列、
sy Hazara-gada sy Hesmona sy Beti-paleta
哈萨‧书亚、别是巴、比斯约他、
sy Hazara-soala sy Beri-sheba sy Biziotia
巴拉、以因、以森、
sy Bala sy Ie sy Azema
伊勒多腊、基失、何珥玛、
sy Eltolada sy Kesila sy Horma
洗革拉、麦玛拿、三撒拿、
sy Ziklaga sy Madmana sy Sansana
利巴勿、实忻、亚因、临门,共二十九座城,还有属城的村庄。
sy Lebaota sy Silima sy Aina sy Rimona; sivy amby roa-polo ny tanàna rehetra sy ny zana-bohiny.
在高原有以实陶、琐拉、亚实拿、
Ary teo amin'ny tany lemaka amoron-tsiraka dia Estaola sy Zora sy Asna
撒挪亚、隐‧干宁、他普亚、以楠、
sy Zanoa sy En-ganima sy Tapoa sy Enama
耶末、亚杜兰、梭哥、亚西加、
sy Jarmota sy Adolama sy Soko sy Azeka
沙拉音、亚底他音、基底拉、基底罗他音,共十四座城,还有属城的村庄。
sy Saraima sy Aditaima sy Gadera sy Gederotaima: tanàna efatra ambin'ny folo sy ny zana-bohiny;
又有洗楠、哈大沙、麦大‧迦得、
ary Zenana sy Hadasa sy Migdala-gada
底连、米斯巴、约帖、
sy Dilana sy Mizpa ary Joktela
拉吉、波斯加、伊矶伦、
sy Lakisy sy Bozkata sy Eglona
迦本、拉幔、基提利、
sy Kabona sy Lamasa sy Kitlisa
基低罗、伯‧大衮、拿玛、玛基大,共十六座城,还有属城的村庄。
sy Gederota sy Beti-dagona sy Nama sy Makeda: tanàna enina ambin'ny folo sy ny zana-bohiny;
又有立拿、以帖、亚珊、
Libna sy Atera sy Asana
益弗他、亚实拿、尼悉、
sy Jifta sy Asna ary Neziba
基伊拉、亚革悉、玛利沙,共九座城,还有属城的村庄。
sy Keila sy Akziba ary Maresa: tanàna Sivy sy ny zana-bohiny;
又有以革伦和属以革伦的镇市村庄;
Ekrona sy ny tanànany ary ny zana-bohiny;
从以革伦直到海,一切靠近亚实突之地,并属其地的村庄。
hatrany Ekrona no ho miankandrefana, dia izay rehetra akaiky an'i Asdoda, sy ny zana-bohitr'ireo,
亚实突和属亚实突的镇市村庄;迦萨和属迦萨的镇市村庄;直到埃及小河,并大海和靠近大海之地。
Asdoda sy ny tanànany ary ny zana-bohiny, Gaza sy ny tanànany ary ny zana-bohiny, hatramin'ny lohasahan-driak'i Egypta sy ny amoron'ny Ranomasina Lehibe.
在山地有沙密、雅提珥、梭哥、
Ary tany amin'ny tany havoana dia Samira sy Jatira sy Soko
大拿、基列‧萨拿(基列‧萨拿就是底璧)、
sy Dana sy Ririata-sana (Debira izany)
亚拿伯、以实提莫、亚念、
sy Anaba sy Estemo sy Anima
歌珊、何伦、基罗,共十一座城,还有属城的村庄。
sy Gosena sy Holona sy Gilo: tanàna iraika ambin'ny folo sy ny zana-bohiny;
又有亚拉、度玛、以珊、
Araba sy Doma sy Esana
雅农、伯‧他普亚、亚非加、
sy Janoma sy Beti-tapoa sy Afeka
宏他、基列‧亚巴(基列‧亚巴就是希伯崙)、洗珥,共九座城,还有属城的村庄。
sy Honta sy Kiriat-arba (Hebrona izany) ary Ziora: tanàna sivy sy ny zana-bohiny;
又有玛云、迦密、西弗、淤他、
Maona sy Karmela sy Zifa sy Jota
耶斯列、约甸、撒挪亚、
sy Jezirela sy Jokdeama sy Zanoa
该隐、基比亚、亭纳,共十座城,还有属城的村庄。
sy Kaina sy Gibea sy Timna: tanana folo sy ny zana-bohiny;
又有哈忽、伯‧夙、基突、
sy Halola sy Beti-zora sy Gedora
玛腊、伯‧亚诺、伊勒提君,共六座城,还有属城的村庄。
sy Marata sy Bet-anota sy Eltekona: tanàna enina sy ny zana-bohiny;
又有基列‧巴力(基列‧巴力就是基列‧耶琳)、拉巴,共两座城,还有属城的村庄。
sy Kiriata-bala (Kiriata-jearima izany) sy Raba; tanàna roa sy ny zana-bohiny.
在旷野有伯‧亚拉巴、密丁、西迦迦、
Tany an-efitra dia Bet-araba sy Midina sy Sekaka
匿珊、盐城、隐‧基底,共六座城,还有属城的村庄。
sy Nibsana sy ilay Tanànantsira ary En-jedy: tanàna enina sy ny zana-bohiny.
至于住耶路撒冷的耶布斯人,犹大人不能把他们赶出去,耶布斯人却在耶路撒冷与犹大人同住,直到今日。
Ary ny amin'ny Jebosita, mponina any Jerosalema, dia tsy naharoaka azy ny taranak'i Joda; fa miara-monina amin'ny taranak'i Joda any Jerosalema mandraka androany izy ireny.