Psalms 118

你们要称谢耶和华,因他本为善;他的慈爱永远长存!
Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
愿以色列说:他的慈爱永远长存!
Dat Israël nu zegge, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.
愿亚伦的家说:他的慈爱永远长存!
Het huis van Aäron zegge nu, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.
愿敬畏耶和华的说:他的慈爱永远长存!
Dat degenen, die den HEERE vrezen, nu zeggen, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.
我在急难中求告耶和华,他就应允我,把我安置在宽阔之地。
Uit de benauwdheid heb ik den HEERE aangeroepen; de HEERE heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte.
有耶和华帮助我,我必不惧怕,人能把我怎么样呢?
De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen?
在那帮助我的人中,有耶和华帮助我,所以我要看见那恨我的人遭报。
De HEERE is bij mij onder degenen, die mij helpen; daarom zal ik mijn lust zien aan degenen, die mij haten.
投靠耶和华,强似倚赖人;
Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.
投靠耶和华,强似倚赖王子。
Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen.
万民围绕我,我靠耶和华的名必剿灭他们。
Alle heidenen hadden mij omringd; het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.
他们环绕我,围困我,我靠耶和华的名必剿灭他们。
Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd; het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.
他们如同蜂子围绕我,好像烧荆棘的火,必被熄灭;我靠耶和华的名,必剿灭他们。
Zij hadden mij omringd als bijen; zij zijn uitgeblust als een doornenvuur; het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.
你推我,要叫我跌倒,但耶和华帮助了我。
Gij hadt mij zeer hard gestoten, tot vallens toe, maar de HEERE heeft mij geholpen.
耶和华是我的力量,是我的诗歌;他也成了我的拯救。
De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot heil geweest.
在义人的帐棚里,有欢呼拯救的声音;耶和华的右手施展大能。
In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.
耶和华的右手高举;耶和华的右手施展大能。
De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.
我必不致死,仍要存活,并要传扬耶和华的作为。
Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen.
耶和华虽严严地惩治我,却未曾将我交于死亡。
De HEERE heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven.
给我敞开义门;我要进去称谢耶和华!
Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal den HEERE loven.
这是耶和华的门;义人要进去!
Dit is de poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen ingaan.
我要称谢你,因为你已经应允我,又成了我的拯救!
Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord hebt, en mij tot heil geweest zijt.
匠人所弃的石头已成了房角的头块石头。
De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.
这是耶和华所做的,在我们眼中看为希奇。
Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.
这是耶和华所定的日子,我们在其中要高兴欢喜!
Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn.
耶和华啊,求你拯救!耶和华啊,求你使我们亨通!
Och HEERE! geef nu heil; och HEERE! geef nu voorspoed.
奉耶和华名来的是应当称颂的!我们从耶和华的殿中为你们祝福!
Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden uit het huis des HEEREN.
耶和华是 神;他光照了我们。理当用绳索把祭牲拴住,牵到坛角那里。
De HEERE is God, Die ons licht gegeven heeft. Bindt het feest offer met touwen tot aan de hoornen van het altaar.
你是我的 神,我要称谢你!你是我的 神,我要尊崇你!
Gij zijt mijn God, daarom zal ik U loven; o mijn God! ik zal U verhogen.
你们要称谢耶和华,因他本为善;他的慈爱永远长存!
Loof den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.