Psalms 77

(Către mai marele cîntăreţilor. După Iedutun. Un psalm al lui Asaf.) Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta.
למנצח על ידיתון לאסף מזמור קולי אל אלהים ואצעקה קולי אל אלהים והאזין אלי׃
În ziua necazului meu, caut pe Domnul; noaptea, mînile îmi stau întinse fără curmare; sufletul meu nu vrea nicio mîngîiere.
ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי׃
Mi-aduc aminte de Dumnezeu, şi gem; mă gîndesc adînc în mine, şi mi se mîhneşte duhul. -
אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעטף רוחי סלה׃
Tu îmi ţii ploapele deschise; şi, de mult ce mă frămînt, nu pot vorbi.
אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר׃
Mă gîndesc la zilele de demult, la anii de odinioară.
חשבתי ימים מקדם שנות עולמים׃
Mă gîndesc la cîntările mele noaptea, cuget adînc în lăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gînduri, şi zic:
אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי׃
,,Va lepăda Domnul pentru totdeauna? Şi nu va mai fi El binevoitor?
הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד׃
S'a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S'a dus făgăduinţa Lui pentru totdeauna?
האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר׃
A uitat Dumnezeu să aibă milă? Şi -a tras El, în mînia Lui, înapoi îndurarea?`` -
השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה׃
Atunci îmi zic: ,,Ceeace mă face să sufăr, este că dreapta Celui Prea Înalt nu mai este aceeaş``...
ואמר חלותי היא שנות ימין עליון׃
Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;
אזכיר מעללי יה כי אזכרה מקדם פלאך׃
da, mă voi gîndi la toate lucrările Tale, şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.
והגיתי בכל פעלך ובעלילותיך אשיחה׃
Dumnezeule, căile Tale sînt sfinte! Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?
אלהים בקדש דרכך מי אל גדול כאלהים׃
Tu eşti Dumnezeul, care faci minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.
אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך׃
Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif.
גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה׃
Cînd Te-au văzut apele, Dumnezeule, cînd Te-au văzut apele, s'au cutremurat, şi adîncurile s'au mişcat.
ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות׃
Norii au turnat apă cu găleata, tunetul a răsunat în nori, şi săgeţile Tale au sburat în toate părţile.
זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף חצציך יתהלכו׃
Tunetul Tău a isbucnit în vîrtej de vînt, fulgerile au luminat lumea: pămîntul s'a mişcat şi s'a cutremurat.
קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ׃
Ţi-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari, şi nu Ţi s'au mai cunoscut urmele.
בים דרכך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נדעו׃
Ai povăţuit pe poporul Tău ca pe o turmă, prin mîna lui Moise şi Aaron.
נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן׃