Psalms 25

Av David. Til dig, Herre, løfter jeg min sjel.
Nataon'i Davida. Aminao, Jehovah ô, no anandratako ny fanahiko.
Min Gud, til dig har jeg satt min lit; la mig ikke bli til skamme, la ikke mine fiender fryde sig over mig!
Andriamanitro ô, Hianao no itokiako, aoka tsy ho menatra aho; aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho.
Ja, ingen av dem som bier på dig, skal bli til skamme; de skal bli til skamme som er troløse uten årsak.
Eny, tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao; fa izay mivadika foana no ho menatra.
Herre, la mig kjenne dine veier, lær mig dine stier!
Ampahafantaro ny lalanao aho, Jehovah ô; ampianaro ny sitrakao aho.
Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen.
Tariho amin'ny fahamarinanao aho, ka ampianaro; fa Hianao no Andriamanitry ny famonjena ahy; Hianao no andrasako mandritra ny andro.
Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger! for de er fra evighet.
Tsarovy ny antranao sy ny indrafonao, Jehovah ô, fa hatrizay hatrizay ireny.
Kom ikke min ungdoms synder og mine misgjerninger i hu! Kom mig i hu efter din miskunnhet for din godhets skyld, Herre!
Aza ny fahotan'ny fahatanorako, na ny ratsy nataoko, no tsarovanao; fa aoka ho araka ny famindram-ponao no hahatsiarovanao ahy, noho ny fahasoavanao Jehovah ô,
Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien.
Tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianarany ny mpanota ny lalana.
Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei.
Mitarika ny mpandefitra amin'ny marina Izy, ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany.
Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som holder hans pakt og hans vidnesbyrd.
Ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teni-vavolombelony.
For ditt navns skyld, Herre, forlat mig min misgjerning! for den er stor.
Noho ny anaranao, Jehovah ô, dia mamelà ny heloko, fa lehibe izany.
Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge.
Iza no lehilahy matahotra an'i Jehovah? Izy no hampianariny izay lalana tokony hofidiny.
Hans sjel skal stadig ha det godt, og hans avkom skal arve landet.
Ny fanahiny hitoetra amin'ny soa; ary ny taranany handova ny tany.
Herren har fortrolig samfund med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort.
Ny fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra Azy, ary ny fanekeny no hampahafantariny azy.
Mine øine er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.
Ny masoko mijery an'i Jehovah mandrakariva; fa Izy no nanafaka ny tongotro tamin'ny fandrika harato.
Vend dig til mig og vær mig nådig! for jeg er enslig og elendig.
Todiho aho, ka amindrao fo, fa irery aho ka mahantra.
Mitt hjertes angst har de gjort stor; før mig ut av mine trengsler!
Ny fahorian'ny foko efa mihalehibe; afaho amin'ny fahatereko aho.
Se min elendighet og min nød, og forlat mig alle mine synder!
Jereo ny fahoriako sy ny mavesatra amiko, ka mamelà ny fahotako rehetra.
Se mine fiender, de er mange, og de hater mig med urettferdig hat.
Jereo ny fahavaloko, fa maro izy; ary loza ny fankahalàny ahy.
Bevar min sjel og redd mig, la mig ikke bli til skamme! for jeg tar min tilflukt til dig.
Arovy ny fanahiko, ka vonjeo aho; aoka tsy ho menatra aho, fa mialoka aminao.
La uskyld og opriktighet verge mig! for jeg bier på dig.
Aoka ny tsi-fisian-tsiny sy ny fahitsiana no hiaro ahy; fa miandry Anao aho.
Forløs, Gud, Israel av alle dets trengsler!
Andriamanitra ô, afaho ny Isiraely, amin'ny fahoriany rehetra.