Psalms 147

Haleloia; Fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika; Eny, mamy sady mendrika ny fiderana.
alleluia laudate Dominum quoniam bonum est canticum Dei nostri quoniam decorum est pulchra laudatio
Manangana an'i Jerosalema Jehovah; Mamory ny Isiraely voaroaka Izy.
aedificabit Hierusalem Dominus eiectos Israhel congregabit
Mahasitrana ny torotoro fo Izy Sy mamehy ny feriny.
qui sanat contritos corde et alligat plagas eorum
Milaza ny isan'ny kintana Izy: Samy tononiny amin'ny anarany ireny rehetra ireny.
qui numerat multitudinem stellarum et omnes nomine suo vocat
Lehibe ny Tompontsika sady be hery; Tsy hita lany ny fahalalany.
magnus Dominus noster et multus fortitudine prudentiae eius non est numerus
Manandratra ny mpandefitra Jehovah, Fa mampietry ny ratsy fanahy hatramin'ny tany.
suscipiens mansuetos Dominus humilians impios usque ad terram
Mihirà fiderana ho an'i Jehovah; Mankalazà an'Andriamanitsika amin'ny lokanga,
canite Domino in confessione canite Deo nostro in cithara
Izay manaron-drahona ny lanitra, Izay mamboatra ranonorana ho amin'ny tany, Izay mampaniry ahitra ny tendrombohitra,
qui operit caelos nubibus et praebet terrae pluviam et oriri facit in montibus germen
Manome hanina ho an'ny biby Izy Sy ho an'ny zana-goaika izay mitaraina.
qui dat iumentis panem suum filiis corvi clamantibus
Tsy ny herin'ny soavaly no mahafinaritra Azy, Ary tsy ny tongotry ny olona no sitrany.
non est in fortitudine equi voluntas eius neque in tibiis viri placetur ei
Jehovah mankasitraka izay matahotra Azy, Dia izay manantena ny famindram-pony.
placetur Domino in his qui timent eum et expectant misericordiam eius
Mankalazà an'i Jehovah, ry Jerosalema ô; Miderà an'Andriamanitrao, ry Ziona ô.
lauda Hierusalem Dominum cane Deum tuum Sion
Fa manamafy ny hidim-bavahadinao Izy, Sady mitahy ny zanakao eo afovoanao.
quia confortavit vectes portarum tuarum benedixit filiis tuis in medio tui
Mahatonga ny fari-taninao ho fiadanana Izy; Vokisany vary tsara indrindra ianao.
qui posuit terminum tuum pacem adipe frumenti saturavit te
Mampandeha ny didiny ho amin'ny tany Izy; Miely faingana dia faingana ny teniny.
qui emittit eloquium suum terrae velociter curret verbum eius
Mandatsaka oram-panala tahaka ny landihazo Izy; Mampiely fanala tahaka ny lavenona Izy.
qui dat nivem quasi lanam pruinas quasi cinerem spargit
Mandatsaka ny havandrany ta-haka ny sombintsombin-javatra Izy; Iza no maharitra ny hatsiakany?
proicit glaciem suam quasi buccellas ante faciem frigoris eius quis stabit
Mamoaka ny teniny Izy ka mampiempo ireny; Mampifofofofo ny rivony Izy, dia mandriaka ny rano.
mittet verbum suum et solvet illa spirabit spiritu suo et fluent aquae
Milaza ny teniny amin'i Jakoba Izy Ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'Isiraely.
qui adnuntiat verbum suum Iacob praecepta sua et iudicia sua Israhel
Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa Izy; Ary ny fitsipiny tsy mba fantatr'ireny. Haleloia.
non fecit similiter omni genti et iudicia eius non cognoscent alleluia