Nehemiah 7

Ary nony vita ny manda, ka voalatsako ny lela-vavahady, sady voatendry ny mpiandry varavarana sy ny mpihira ary ny Levita,
postquam autem aedificatus est murus et posui valvas et recensui ianitores et cantores et Levitas
dia notendreko Hanany rahalahiko sy Hanania, lehiben'ny tao an-dapa, hitandrina an'i Jerosalema, fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro.
praecepi Aneni fratri meo et Ananiae principi domus de Hierusalem ipse enim quasi vir verax et timens Deum plus ceteris videbatur
Koa hoy izaho tamin'ireo: Aza avela hovohana ny vavahadin'i Jerosalema mandra-pahafanan'ny andro; ary raha mbola milanona eo ny mpiambina, dia aoka harindriny ny varavarana, ka hidionareo; ary manendre mpiambina avy amin'izay monina ato Jerosalema ihany samy ho eo amin'ny fiambenany avy, dia samy ho eo amin'ny tandrifin'ny tranony avy.
et dixi eis non aperiantur portae Hierusalem usque ad calorem solis cumque adhuc adsisterent clausae portae sunt et oppilatae et posui custodes de habitatoribus Hierusalem singulos per vices suas et unumquemque contra domum suam
Ary malalaka sy lehibe ny tanàna, nefa vitsy olona, sady tsy mbola vita ny trano.
civitas autem erat lata nimis et grandis et populus parvus in medio eius et non erant domus aedificatae
Ary nomen'Andriamanitro hevitra aho hamory ny manan-kaja sy ny mpanapaka mbamin'ny vahoaka, mba halaina isa araka ny firazanany avy ireo. Ary hitako ny taratasy filazana ny firazanan'izay niakatra voalohany, ka izao no hitako voasoratra tao:
dedit autem Deus in corde meo et congregavi optimates et magistratus et vulgum ut recenserem eos et inveni librum census eorum qui ascenderant primum et inventum est scriptum in eo
Izao no lehilahy amin'izany tany izany, izay niakatra avy tamin'ny fahababoana, dia ireo nobaboin'i Nebokadnezara, mpanjakan'i Babylona, fa niverina tany Jerosalema sy Joda izy, samy ho any an-tanànany avy,
isti filii provinciae qui ascenderunt de captivitate migrantium quos transtulerat Nabuchodonosor rex Babylonis et reversi sunt in Hierusalem et in Iudaeam unusquisque in civitatem suam
dia ny olona izay niaraka tamin'i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekay sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvay sy Nehoma ary Bana: Ary ny isan'ny lehilahy tamin'ny Isiraely dia izao:
qui venerunt cum Zorobabel Hiesuae Neemias Azarias Raamias Naamni Mardocheus Belsar Mespharath Beggoai Naum Baana numerus virorum populi Israhel
Ny taranak'i Parosy dia roa amby fito-polo amby zato sy roa arivo;
filii Pharos duo milia centum septuaginta duo
ny taranak'i Sefatia dia roa amby fito-polo amby telon-jato;
filii Saphatiae trecenti septuaginta duo
ny taranak'i Ara dia roa amby dimam-polo amby enin-jato;
filii Area sescenti quinquaginta duo
ny taranak'i Pahatamoaba, dia avy tamin'ny zanak'i Jesoa sy Joaba, dia valo ambin'ny folo amby valon-jato sy roa arivo;
filii Phaethmoab filiorum Hiesuae et Ioab duo milia octingenti decem et octo
ny taranak'i Elama dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo;
filii Helam mille octingenti quinquaginta quattuor
ny taranak'i Zato dia dimy amby efa-polo amby valon-jato;
filii Zethua octingenti quadraginta quinque
ny taranak'i Zakay dia enim-polo amby fiton-jato;
filii Zacchai septingenti sexaginta
ny taranak'i Binoy dia valo amby efa-polo amby enin-jato;
filii Bennui sescenti quadraginta octo
ny taranak'i Bebay dia valo amby roa-polo amby enin-jato;
filii Bebai sescenti viginti octo
ny taranak'Azgada dia roa amby roa-polo amby telon-jato amby roa arivo;
filii Azgad duo milia trecenti viginti duo
ny zanak'i Adonikama dia fito amby enim-polo amby enin-jato;
filii Adonicam sescenti sexaginta septem
ny taranak'i Bigvay dia fito amby enim-polo sy roa arivo;
filii Baggoaim duo milia sexaginta septem
ny taranak'i Adina dia dimy amby dimam-polo amby enin-jato;
filii Adin sescenti quinquaginta quinque
ny taranak'i Atera, avy tamin'i Hezekia, dia valo amby sivi-folo;
filii Ater filii Ezechiae nonaginta octo
ny taranak'i Hasoma dia valo amby roa-polo amby telon-jato;
filii Asem trecenti viginti octo
ny taranak'i Bezay dia efatra amby roa-polo amby telon-jato;
filii Besai trecenti viginti quattuor
ny taranak'i Harifa dia roa ambin'ny folo amby zato;
filii Areph centum duodecim
ny taranak'i Gibeona dia dimy amby sivi-folo.
filii Gabaon nonaginta quinque
Ny mponina tany Betlehema sy Netofa dia valo amby valo-polo amby zato;
viri Bethleem et Netupha centum octoginta octo
ny mponina tany Anatota dia valo amby roa-polo amby zato;
viri Anathoth centum viginti octo
ny mponina tany Bet-azmaveta dia roa amby efa-polo;
viri Bethamoth quadraginta duo
ny mponina tany Kiriata-jearima sy Kefira ary Berota dia telo amby efa-polo amby fiton-jato;
viri Cariathiarim Cephira et Beroth septingenti quadraginta tres
ny mponina tany Rama sy Geva dia iraika amby roa-polo amby enin-jato;
viri Rama et Geba sescenti viginti unus
ny mponina tany Mikmasy dia roa amby roa-polo amby zato;
viri Machmas centum viginti duo
ny mponina tany Betela sy Ay dia telo amby roa-polo amby zato;
viri Bethel et Hai centum viginti tres
ny mponina tany amin'ilay Nebo anankiray dia roa amby dimam-polo;
viri Nebo alterius quinquaginta duo
ny zanak'ilay Elama anankiray dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo;
viri Helam alterius mille ducenti quinquaginta quattuor
ny zanak'i Harima dia roa-polo amby telon-jato;
filii Arem trecenti viginti
ny zanak'i Jeriko dia dimy amby efa-polo amby telon-jato;
filii Hiericho trecenti quadraginta quinque
ny zanak'i Loda sy Hadida ary Ono dia iraika amby roa-polo amby fiton-jato;
filii Lod Adid et Ono septingenti viginti unus
ny zanak'i Sena dia telo-polo amby sivin-jato sy telo arivo.
filii Senaa tria milia nongenti triginta
Ary ny mpisorona koa dia izao: Ny taranak'i Jedaia, avy tamin'ny mpianakavin'i Jesoa, dia telo amby fito-polo amby sivin-jato;
sacerdotes filii Idaia in domo Iosua nongenti septuaginta tres
ny taranak'Imera, dia roa amby dimam-polo amby arivo;
filii Emmer mille quinquaginta duo
ny taranak'i Pasora dia fito amby efa-polo amby roan-jato sy arivo;
filii Phassur mille ducenti quadraginta septem
ny taranak'i Harima dia fito ambin'ny folo sy arivo.
filii Arem mille decem et septem Levitae
Ary ny Levita koa dia izao: Ny zanak'i Jesoa sy Kadmiela, avy tamin'ny zanak'i Hodavia, dia efatra amby fito-polo.
filii Iosue et Cadmihel filiorum
Ary ny mpihira koa dia izao: Ny taranak'i Asafa dia valo amby efa-polo amby zato.
Oduia septuaginta quattuor cantores
Ary ny mpiandry varavarana koa dia izao: Ny taranak'i Saloma, ny taranak'i Atera, ny taranak'i Talmona, ny taranak'i Akoba, ny taranak'i Hatita, ny taranak'i Sobay, dia valo amby telo-polo amby zato.
filii Asaph centum quadraginta octo
Ary ny Netinima koa dia izao: Ny taranak'i Ziha, ny taranak'i Hasofa, ny taranak'i Tabaota,
ianitores filii Sellum filii Ater filii Telmon filii Accub filii Atita filii Sobai centum triginta octo
ny taranak'i Kerosa, ny taranak'i Sia, ny taranak'i Padona,
Nathinnei filii Soa filii Asfa filii Tebaoth
ny taranak'i Lebana, ny taranak'i Hagaba, ny taranak'i Salmay,
filii Ceros filii Siaa filii Fado filii Lebana filii Agaba filii Selmon
ny taranak'i Hanana, ny taranak'i Gidela, ny taranak'i Gahara,
filii Anan filii Geddel filii Gaer
ny taranak'i Reaia, ny taranak'i Rezina, ny taranak'i Nekoda,
filii Raaia filii Rasim filii Necoda
ny taranak'i Gazama, ny taranak'i Oza, ny taranak'i Pasea,
filii Gezem filii Aza filii Fasea
ny taranak'i Besay, ny taranaky ny Meonita, ny taranaky ny Nefisita,
filii Besai filii Munim filii Nephusim
ny taranak'i Bakboka, ny taranak'i Hakafa, ny taranak'i Harora,
filii Becbuc filii Acupha filii Arur
ny taranak'i Bazlita, ny taranak'i Mehida, ny taranak'i Harsa,
filii Besloth filii Meida filii Arsa
ny taranak'i Barkosa, ny taranak'i Sisera, ny taranak'i Tema,
filii Bercos filii Sisara filii Thema
ny taranak'i Nezia, ny taranak'i Hatifa.
filii Nesia filii Atipha
Ary ny taranaky ny mpanompon'i Solomona koa dia izao: Ny taranak'i Sotahy, ny taranak'i Sofereta, ny zanak'i Perida,
filii servorum Salomonis filii Sotai filii Sophereth filii Pherida
ny taranak'i Jala, ny taranak'i Darkona, ny taranak'i Gidela,
filii Iahala filii Dercon filii Geddel
ny taranak'i Sefatia, ny taranak'i Hatila, ny taranak'i Pokereta-hazebaima, ny taranak'i Amona.
filii Saphatia filii Athil filii Phocereth qui erat ortus ex Sabaim filio Amon
Ny Netinima rehetra sy ny taranaky ny mpanompon'i Solomona dia roa amby sivi-folo amby telon-jato.
omnes Nathinnei et filii servorum Salomonis trecenti nonaginta duo
Ary izao no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Kerofa sy Adona ary Imera (fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany, na avy tamin'ny Isiraely na tsia, izy):
hii sunt autem qui ascenderunt de Thelmella Thelarsa Cherub Addon et Emmer et non potuerunt indicare domum patrum suorum et semen suum utrum ex Israhel essent
ny taranak'i Delaia, ny taranak'i Tobia, ny taranak'i Nekoda, roa amby efa-polo amby enin-jato.
filii Dalaia filii Tobia filii Necoda sescenti quadraginta duo
Ary ny avy tamin'ny mpisorona dia izao: Ny taranak'i Hobaia, ny taranak'i Hakoza, ny taranak'i Barzilay; nampaka-bady avy tamin'ny zanakavavin'i Barzilay Gileadita io ka notononina araka ny anarany.
et de sacerdotibus filii Abia filii Accos filii Berzellai qui accepit de filiabus Berzellai Galaditis uxorem et vocatus est nomine eorum
Ireo dia nitady ny soratra filazana ny razany, fa tsy hita izany; dia natao ho tsy madio izy ka nesorina tamin'ny fisoronana.
hii quaesierunt scripturam suam in censu et non invenerunt et eiecti sunt de sacerdotio
Ary ny governora nilaza fa tsy mahazo mihinana ny zava-masina indrindra izy mandra-pitsangan'izay mpisorona anankiray mitondra ny Orima sy Tomima.
dixitque Athersatha eis ut non manducarent de sanctis sanctorum donec staret sacerdos doctus et eruditus
Ny tontalin'ny olona rehetra dia enim-polo amby telon-jato amby roa arivo sy efatra alina,
omnis multitudo quasi unus quadraginta duo milia sescenti sexaginta
afa-tsy ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny fito amby telo-polo amby telon-jato sy fito arivo; ary nanana mpihiralahy sy mpihiravavy dimy amby efa-polo amby roan-jato izy;
absque servis et ancillis eorum qui erant septem milia trecenti triginta et septem et inter eos cantores et cantrices ducentae quadraginta quinque
ny soavaliny dia enina amby telo-polo amby fiton-jato; ny ampondrany dia dimy amby efa-polo amby roan-jato;
ny ramevany dia dimy amby telo-polo amby efa-jato; ny borikiny dia roa-polo amby fiton-jato sy enina arivo.
Ary ny sasany tamin'ny lohan ny fianakaviana dia nahafoy hanaovana ny asa. Ny governora nanome darika volamena arivo sy lovia famafazana dimam-polo sy akanjo-mpisorona telo-polo amby dimam-jato ho ao amin'ny rakitra.
Ary ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana dia nanome darika volamena roa alina sy mane volafotsy roan-jato sy roa arivo ho ao amin'ny rakitra hanaovana ny asa.
Ary izay nomen'ny olona sisa dia darika volamena roa alina sy mane volafotsy roa arivo ary akanjo-mpisorona fito amby enim-polo.
Ary samy tafapetraka teny an-tanànany avy ny mpisorona sy ny Levita sy ny mpiandry varavarana sy ny mpihira sy ny sasany amin'ny vahoaka ary ny Netinima, dia ny Isiraely rehetra.