Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
І сталося, як був збудований мур, то повставляв я двері, і були понаставлювані придверні, співаки та Левити.
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
І призначив я над Єрусалимом свого брата Ханані та зверхника твердині Хананію, бо він був чоловік правдивий, і Бога боявся більше від багатьох інших.
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
І сказав я до них: Нехай не відчиняються єрусалимські брами аж до спеки сонця. І поки вони самі стоять, нехай позамикають двері, і так тримайте. І поставити варти з єрусалимських мешканців, кожного на його сторожі, і кожного навпроти його дому!
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
А місто було широко-просторе й велике, та народу в ньому мало, і доми не були побудовані.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
І поклав мені Бог мій на серце моє зібрати шляхетних, і заступників та народ, щоб переписати. І знайшов я книжку перепису тих, хто прийшов перше, а в ній я знайшов написане таке:
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
Оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був Навуходоносор, цар вавилонський, і вони повернулися до Єрусалиму та до Юдеї, кожен до міста свого,
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
ті, що прийшли були з Зоровавелем, Ісусом, Неемією, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мордехаєм, Білшаном, Місперетом, Біґваєм, Нехумом, Бааною. Число людей Ізраїлевого народу:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
синів Пар'ошових дві тисячі сто й сімдесят і два,
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
синів Шеватіїних три сотні і сімдесят і два,
The children of Arah, six hundred fifty and two.
синів Арахових шість сотень п'ятдесят і два,
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
синів Пахат-Моавових, із синів Ісусових та Йоавових дві тисячі й вісім сотень вісімнадцять,
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
синів Еламових тисяча двісті п'ятдесят і чотири,
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
синів Заттуєвих вісім сотень сорок і п'ять,
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
синів Заккаєвих сім сотень і шістдесят,
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
синів Біннуєвих шість сотень сорок і вісім,
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
синів Беваєвих шість сотень двадцять і вісім,
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
синів Азґадових дві тисячі три сотні двадцять і два,
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
синів Адонікамових шість сотень шістдесят і сім,
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
синів Біґваєвих дві тисячі шістдесят і сім,
The children of Adin, six hundred fifty and five.
синів Адінових шість сотень п'ятдесят і п'ять,
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
синів Атерових, з синів Хізкійїних дев'ятдесят і вісім,
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
синів Хашумових три сотні двадцять і вісім,
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
синів Бецаєвих три сотні двадцять і чотири,
The children of Hariph, an hundred and twelve.
синів Харіфових сто дванадцять,
The children of Gibeon, ninety and five.
синів Ґів'онових дев'ятдесят і п'ять,
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
людей з Віфлеєму та Нетофи сто вісімдесят і вісім,
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
людей з Анототу сто двадцять і вісім,
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
людей з Бет-Азмавету сорок і два,
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
людей з Кір'ят-Єаріму, Кефіри та Беероту сім сотень сорок і три,
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
людей з Рами та Ґави шість сотень двадцять і один,
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
людей з Міхмасу сто двадцять і два,
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
людей з Бет-Елу та Аю сто двадцять і три,
The men of the other Nebo, fifty and two.
людей з Нево Другого п'ятдесят і два,
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
виходьків з Еламу Другого тисяча двісті п'ятдесят і чотири,
The children of Harim, three hundred and twenty.
виходьків з Харіму три сотні й двадцять,
The children of Jericho, three hundred forty and five.
виходьків з Єрихону три сотні сорок і п'ять,
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
виходьків з Лоду, Хадіду й Оно сім сотень і двадцять і один,
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
виходьків з Сенаї три тисячі дев'ять сотень і тридцять.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Священиків: синів Єдаїних з Ісусового дому дев'ять сотень сімдесят і три,
The children of Immer, a thousand fifty and two.
синів Іммерових тисяча п'ятдесят і два,
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
синів Пашхурових тисяча двісті сорок і сім,
The children of Harim, a thousand and seventeen.
синів Харімових тисяча сімнадцять.
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Левитів: синів Ісусових з Кадміїлового дому, з Годевиних синів сімдесят і чотири.
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Співаків: синів Асафових сто сорок і вісім.
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
Придверних: синів Шаллумових, синів Атерових, синів Талмонових, синів Аккувових, синів Хатітиних, синів Шоваєвих сто тридцять і вісім.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Храмових підданців: сини Ціхині, сини Хасуфині, сини Таббаотові,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
сини Керосові, сини Сіїні, сини Падонові,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
сини Леванині, сини Хаґавині, сини Салмаєві,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
сини Хананові, сини Ґідделові, сини Ґахарові,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
сини Реаїні, сини Рецінові, сини Некодині,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
сини Ґаззамові, сини Уззині, сини Пасеахові,
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
сини Бесаєві, сини Меунімові, сини Нефішесінові,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
сини Бакбутові, сини Хакуфині, сини Хархурові,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
сини Бацлітові, сини Мехидині, сини Харшині,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
сини Баркосові, сини Сісерині, сини Темахові,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
сини Неціяхові, сини Хатіфині.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Синів Соломонових рабів: сини Сотаєві, сини Соферетові, сини Перідині,
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
сини Яалині, сини Дарконові, сини Ґідделові,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
сини Шефатіїні, сини Хаттілові, сини Похерет-Гаццеваїмові, сини Амонові,
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
усього цих храмових підданців та синів Соломонових рабів три сотні дев'ятдесят і два.
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
А оце ті, що прийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, Керув-Аддону та Іммеру, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
синів Делаїних, синів Товійїних, синів Некодиних шість сотень сорок і два.
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
А з священиків: сини Ховаїні, сини Коцові, сини Барзіллая, що взяв жінку з дочок ґілеадянина Барзіллая, і став зватися їхнім ім'ям.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Вони шукали запису свого родоводу, але він не знайшовся, і були вони вилучені зо священства,
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
а намісник сказав їм, щоб вони не їли зо Святого Святих, аж поки не стане священик до уріму та тумміму.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Усього збору разом сорок дві тисячі триста й шістдесят,
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
окрім їхніх рабів та їхніх невільниць, цих було сім тисяч триста тридцять і сім; а в них співаків та співачок двісті й сорок і п'ять.
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
Їхніх коней було сім сотень тридцять і шість, їхніх мулів двісті сорок і п'ять,
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
верблюдів чотири сотні тридцять і п'ять, ослів шість тисяч і сім сотень і двадцять.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
А частина голів батьківських родів дали на працю: намісник дав до скарбниці: золота тисячу дарейків, кропильниць п'ятдесят, священичих шат п'ятсот і тридцять.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
А з голів батьківських родів дали до скарбниці на працю: золота двадцять тисяч дарейків, а срібла дві тисячі й двісті мін.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
А що дала решта народу: золота двадцять тисяч дарейків, а срібла дві тисячі мін, а священичих шат шістдесят і сім.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
І осілися священики, і Левити, і придверні, і співаки, і дехто з народу, і храмові підданці, і ввесь Ізраїль по своїх містах. Як настав сьомий місяць, то Ізраїлеві сини були по своїх містах.