Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra, kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı.
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
Kardeşim Hanani’yle kale komutanı Hananya’yı Yeruşalim’e yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrı’dan korkardı.
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
Onlara, “Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapıları açılmasın” dedim, “Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalim’de oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın, bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun.”
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki evler henüz onarılmamıştı.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı:
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
Babil Kralı Nebukadnessar’ın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda’daki kendi kentlerine döndü.
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baana’nın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsrailliler’in sayıları şöyleydi:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Paroşoğulları: 2172
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Şefatyaoğulları: 372
The children of Arah, six hundred fifty and two.
Arahoğulları: 652
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2818
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Elamoğulları: 1254
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
Zattuoğulları: 845
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Zakkayoğulları: 760
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
Binnuyoğulları: 648
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
Bevayoğulları: 628
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
Azgatoğulları: 2322
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
Adonikamoğulları: 667
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
Bigvayoğulları: 2067
The children of Adin, six hundred fifty and five.
Adinoğulları: 655
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
Haşumoğulları: 328
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
Besayoğulları: 324
The children of Hariph, an hundred and twelve.
Harifoğulları: 112
The children of Gibeon, ninety and five.
Givonlular: 95
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
Beytlehemliler ve Netofalılar: 188
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Anatotlular: 128
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
Beytazmavetliler: 42
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
Ramalılar ve Gevalılar: 621
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
Mikmaslılar: 122
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 123
The men of the other Nebo, fifty and two.
Öbür Nevo Kenti’nden olanlar: 52
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Öbür Elam Kenti’nden olanlar: 1254
The children of Harim, three hundred and twenty.
Harimliler: 320
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Erihalılar: 345
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
Senaalılar: 3930
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
The children of Immer, a thousand fifty and two.
İmmeroğulları: 1052
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Paşhuroğulları: 1247
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Harimoğulları: 1017
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Levililer: Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Ezgiciler: Asafoğulları: 148
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları,
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Süleyman’ın kullarının soyu: Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Tapınak görevlileriyle Süleyman’ın kullarının soyundan olanlar: 392
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addon ve İmmer’den dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail’den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay’ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay’ın oğulları.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
Vali, Urim ile Tummim’i kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 245 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 245 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 245 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
Bazı aile başları onarım işi için bağışta bulundu: Vali hazineye 1 000 darik altın, 50 çanak, 530 kâhin mintanı bağışladı.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
Bazı aile başları da iş için hazineye 20 000 darik altın, 2 200 mina gümüş verdiler.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
Halkın geri kalanı ise, toplam 20 000 darik altın, 2 000 mina gümüş ve 67 kâhin mintanı verdi.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
[] Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailliler kentlerine yerleştiler.