I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Harunoğulları’nın bağlı oldukları bölükler: Harun’un oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
[] Nadav’la Avihu babalarından önce, oğul sahibi olamadan öldüler. Onun için Elazar’la İtamar kâhinlik yaptılar.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
Davut Elazar soyundan Sadok’la İtamar soyundan Ahimelek’in yardımıyla Harunoğulları’nı yaptıkları göreve göre bölüklere ayırdı.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
Elazaroğulları arasında İtamaroğulları’ndan daha çok önder olduğundan, buna göre bölündüler: Elazaroğulları’ndan on altı boy başı, İtamaroğulları’ndan ise sekiz boy başı çıktı.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
Gerek Elazaroğulları, gerekse İtamaroğulları arasında kutsal yerden ve Tanrı’yla ilgili hizmetlerden sorumlu önderler vardı. Bu yüzden atanmaları kayırılmaksızın kurayla yapıldı.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
Levili Netanel oğlu Yazman Şemaya, kralın ve görevlileri Kâhin Sadok, Aviyatar oğlu Ahimelek, kâhinler ve Levililer’in boy başlarının gözü önünde kura çekimini kaydetti. Kura sırayla, bir Elazar ailesinden, bir İtamar ailesinden çekildi.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
Birinci kura Yehoyariv’e düştü, İkincisi Yedaya’ya.
The third to Harim, the fourth to Seorim,
Üçüncüsü Harim’e, Dördüncüsü Seorim’e,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
Beşincisi Malkiya’ya, Altıncısı Miyamin’e,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
[] Yedincisi Hakkos’a, Sekizincisi Aviya’ya,
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
Dokuzuncusu Yeşu’ya, Onuncusu Şekanya’ya,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
On birincisi Elyaşiv’e, On ikincisi Yakim’e,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
On üçüncüsü Huppa’ya, On dördüncüsü Yeşevav’a,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
On beşincisi Bilga’ya, On altıncısı İmmer’e,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
On yedincisi Hezir’e, On sekizincisi Happises’e,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
On dokuzuncusu Petahya’ya, Yirmincisi Yehezkel’e,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
Yirmi birincisi Yakin’e, Yirmi ikincisi Gamul’a,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
Yirmi üçüncüsü Delaya’ya, Yirmi dördüncüsü Maazya’ya düştü.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
İsrail’in Tanrısı RAB’bin buyruğu uyarınca ataları Harun’un verdiği ilkelere göre RAB’bin Tapınağı’na gidip görev yapma sırası buydu.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
Öbür Levililer: Amramoğulları’ndan Şuvael, Şuvaeloğulları’ndan Yehdeya.
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
Rehavyaoğulları’ndan önder Yişşiya.
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
Yisharoğulları’ndan Şelomot, Şelomotoğulları’ndan Yahat.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
Hevron’un oğulları: İlk oğlu Yeriya, ikincisi Amarya, üçüncüsü Yahaziel, dördüncüsü Yekamam.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Uzziel’in oğlu: Mika. Mika’nın oğlu: Şamir.
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
Mika’nın kardeşi: Yişşiya. Yişşiya’nın oğlu: Zekeriya.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Merarioğulları: Mahli, Muşi, Yaaziya.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Merari’nin torunlarından Yaaziya’nın oğulları: Şoham, Zakkur, İvri.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
Mahli’den: Elazar. Elazar’ın oğlu olmadı.
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
Kiş’ten: Kiş oğlu Yerahmeel.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
Muşi’nin oğulları: Mahli, Eder, Yerimot. Levi soyundan gelen boylar bunlardır.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
Bunlar da kardeşleri Harunoğulları gibi, Kral Davut’un, Sadok’un, Ahimelek’in, kâhinler ve Levililer’in boy başlarının gözü önünde kura çekti. Büyük boy başları da, kardeşleri olan küçük boy başları da kura çektiler.