I Chronicles 25

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
Davut’la ordu komutanları hizmet için Asaf’ın, Heman’ın, Yedutun’un bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu:
Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
Asaf’ın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asaf’ın yönetimi altındaydılar.
Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
Yedutun’un oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RAB’be şükür ve övgü sunan babaları Yedutun’un sorumluluğu altındaydılar.
Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti–ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
Heman’ın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot.
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
Hepsi kralın bilicisi Heman’ın oğullarıydı. Tanrı’nın sözü uyarınca bu oğullar Heman’ı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Heman’a on dört oğulla üç kız verdi.
All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrı’nın Tapınağı’nda hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı.
So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
RAB’be ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililer’in toplamı 288 kişiydi.
And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kura çekti.
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:
Birinci kura Asaf soyundan Yusuf’a düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. İkincisi Gedalya’ya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte 12 kişi.
The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Üçüncüsü Zakkur’a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Dördüncüsü Yisri’ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Beşincisi Netanya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Altıncısı Bukkiya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Yedincisi Yesarela’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Sekizincisi Yeşaya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Dokuzuncusu Mattanya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Onuncusu Şimi’ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:
On birincisi Azarel’e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
On ikincisi Haşavya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:
On üçüncüsü Şuvael’e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
On dördüncüsü Mattitya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
On beşincisi Yeremot’a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
On altıncısı Hananya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
On yedincisi Yoşbekaşa’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:
On sekizincisi Hanani’ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:
On dokuzuncusu Malloti’ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Yirmincisi Eliata’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Yirmi birincisi Hotir’e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Yirmi ikincisi Giddalti’ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Yirmi üçüncüsü Mahaziot’a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
The four and twentieth to Romamti–ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.
Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer’e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.