Psalms 145

I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
Ibubunyi kita, Dios ko, Oh Hari; at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan pa man.
Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
Araw-araw ay pupurihin kita; at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan pa man.
Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Dakila ang Panginoon, at marapat na purihin; at ang kaniyang kadakilaan ay hindi masayod.
One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
Ang isang lahi ay pupuri ng iyong mga gawa sa isa. At ipahahayag ang iyong mga makapangyarihang gawa.
I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
Sa maluwalhating kamahalan ng iyong karangalan, at sa iyong mga kagilagilalas na mga gawa, magbubulay ako.
And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
At ang mga tao ay mangagsasalita ng kapangyarihan ng iyong kakilakilabot na mga gawa; at aking ipahahayag ang iyong kadakilaan.
They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
Kanilang sasambitin ang alaala sa iyong dakilang kabutihan, at aawitin nila ang iyong katuwiran.
The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
Ang Panginoon ay mapagbiyaya, at puspos ng kahabagan; banayad sa pagkagalit, at dakila sa kagandahang-loob.
The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
Ang Panginoon ay mabuti sa lahat; at ang kaniyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa.
All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
Lahat mong mga gawa ay mangagpapasalamat sa iyo Oh Panginoon; at pupurihin ka ng iyong mga banal.
They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
Sila'y mangagsasalita ng kaluwalhatian ng iyong kaharian, at mangungusap ng iyong kapangyarihan;
To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
Upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang kaniyang mga makapangyarihang gawa, at ang kaluwalhatian ng kamahalan ng kaniyang kaharian.
Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian, at ang kapangyarihan mo'y sa lahat ng sali't saling lahi.
The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
Inaalalayan ng Panginoon ang lahat na nangabubuwal, at itinatayo yaong nangasusubasob.
The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
Ang mga mata ng lahat ay nangaghihintay sa iyo; at iyong ibinigay sa kanila ang kanilang pagkain sa ukol na panahon.
Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
Iyong binubuksan ang iyong kamay, at sinasapatan mo ang nasa ng bawa't bagay na may buhay.
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
Ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan, at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa.
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa kaniya, sa lahat na nagsisitawag sa kaniya sa katotohanan.
He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
Kaniyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa kaniya; kaniya ring didinggin ang kanilang daing, at ililigtas sila.
The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa kaniya; nguni't lahat ng masama ay lilipulin niya.
My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
Ang aking bibig ay magsasalita ng kapurihan ng Panginoon; at purihin ng lahat na laman ang kaniyang banal na pangalan magpakailan-kailan pa man.