Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
Nangyari nga nang ang kuta ay maitayo, at aking mailagay ang mga pinto, at ang mga tagatanod-pinto, at ang mga mangaawit, at ang mga Levita ay mangahalal.
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
Na aking ibinigay kay Hanani, na aking kapatid at kay Hananias na tagapamahala ng kuta, ang pamamahala sa Jerusalem: sapagka't siya'y tapat na lalake at natatakot sa Dios na higit kay sa marami.
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
At aking sinabi sa kanila, Huwag buksan ang mga pintuang-bayan ng Jerusalem hanggang sa ang araw ay uminit; at samantalang sila'y nangagbabantay, isara nila ang mga pinto, at inyong mga itrangka: at kayo'y mangaghalal ng mga bantay sa mga taga Jerusalem, bawa't isa'y sa kaniyang pagbabantay, at bawa't isa'y sa tapat ng kaniyang bahay.
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
Ang bayan nga ay maluwang at malaki: nguni't ang mga tao ay kakaunti roon, at ang mga bahay ay hindi naitatayo pa.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
At inilagak ng aking Dios sa aking puso na pisanin ang mga mahal na tao, at ang mga pinuno, at ang bayan, upang mangabilang ayon sa talaan ng lahi. At aking nasumpungan ang aklat ng talaan ng lahi nila na nagsiahon noong una, at aking nasumpungang nakasulat doon:
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
Ang mga ito sa nangadala, ang mga anak ng lalawigan, na nagsiahon mula sa pagkabihag na dinala ni Nabucodonosor na hari sa Babilonia, at nagsibalik sa Jerusalem at sa Juda, na bawa't isa'y sa kaniyang bayan;
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
Na siyang nagsisama kay Zorobabel, kay Jesua, kay Nehemias, kay Azarias, kay Raamias, kay Nahamani, kay Mardocheo, kay Bilsan, kay Misperet, kay Bigvai, kay Nehum, kay Baana. Ang bilang ng mga lalake ng Israel ay ito:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Ang mga anak ni Paros, dalawang libo't isang daan at pitong pu't dalawa.
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Ang mga anak ni Sephatias, tatlong daan at pitong pu't dalawa.
The children of Arah, six hundred fifty and two.
Ang mga anak ni Ara, anim na raan at limang pu't dalawa.
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
Ang mga anak ni Pahath-moab, sa mga anak ni Jesua at ni Joab, dalawang libo't walong daan at labing walo.
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Ang mga anak ni Elam, isang libo't dalawang daan at limang pu't apat.
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
Ang mga anak ni Zattu, walong daan at apat na pu't lima.
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Ang mga anak ni Zachai, pitong daan at anim na pu.
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
Ang mga anak ni Binnui, anim na raan at apat na pu't walo.
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
Ang mga anak ni Bebai, anim na raan at dalawang pu't walo.
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
Ang mga anak ni Azgad, dalawang libo't tatlong daan at dalawang pu't dalawa.
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
Ang mga anak ni Adonicam, anim na raan at anim na pu't pito.
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
Ang mga anak ni Bigvai, dalawang libo't anim na pu't pito.
The children of Adin, six hundred fifty and five.
Ang mga anak ni Addin, anim na raan at limang pu't lima.
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Ang mga anak ni Ater, ni Ezechias, siyam na pu't walo.
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
Ang mga anak ni Hasum, tatlong daan at dalawang pu't walo.
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
Ang mga anak ni Besai, tatlong daan at dalawang pu't apat.
The children of Hariph, an hundred and twelve.
Ang mga anak ni Hariph, isang daan at labing dalawa.
The children of Gibeon, ninety and five.
Ang mga anak ni Gabaon, siyam na pu't lima.
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
Ang mga lalake ng Bethlehem, at ng Netopha, isang daan at walong pu't walo.
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Ang mga lalake ng Anathoth, isang daan at dalawang pu't walo.
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
Ang mga lalake ng Beth-azmaveth, apat na pu't dalawa.
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
Ang mga lalake ng Chiriathjearim, ng Chephra, at ng Beeroth, pitong daan at apat na pu't tatlo.
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
Ang mga lalake ng Rama, at ng Gebaa, anim na raan at dalawang pu't isa.
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
Ang mga lalake ng Michmas, isang daan at dalawang pu't dalawa.
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
Ang mga lalake ng Beth-el at ng Ai isang daan at dalawang pu't tatlo.
The men of the other Nebo, fifty and two.
Ang mga lalake ng isang Nebo, limang pu't dalawa.
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Ang mga anak ng isang Elam, isang libo't dalawang daan at limang pu't apat.
The children of Harim, three hundred and twenty.
Ang mga anak ni Harim, tatlong daan at dalawang pu.
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Ang mga anak ni Jerico, tatlong daan at apat na pu't lima.
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
Ang mga anak ni Lod, ni Hadid, at ni Ono, pitong daan at dalawang pu't isa.
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
Ang mga anak ni Senaa, tatlong libo at siyam na raan at tatlong pu.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Ang mga saserdote: ang mga anak ni Jedaias sa sangbahayan ni Jesua, siyam na raan at pitong pu't tatlo.
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Ang mga anak ni Immer, isang libo't limang pu't dalawa.
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Ang mga anak ni Pashur, isang libo't dalawang daan at apat na pu't pito.
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Ang mga anak ni Harim, isang libo't labing pito.
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Ang mga Levita: ang mga anak ni Jesua, ni Cadmiel, sa mga anak ni Odevia, pitong pu't apat.
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Ang mga mangaawit: ang mga anak ni Asaph isang daan at apat na pu't walo.
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
Ang mga tagatanod-pinto: ang mga anak ni Sallum, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Accub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobai, isang daan at tatlong pu't walo.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Ang mga Nethineo: ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasupha, ang mga anak ni Thabaoth;
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
Ang mga anak ni Ceros, ang mga anak ni Siaa, ang mga anak ni Phadon:
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
Ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Salmai;
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
Ang mga anak ni Hanan, ang mga anak ni Giddel, ang mga anak ni Gahar;
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
Ang mga anak ni Rehaia, ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Necoda;
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
Ang mga anak ni Gazzam, ang mga anak ni Uzza, ang mga anak ni Phasea;
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
Ang mga anak ni Besai, ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nephisesim;
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Ang mga anak ni Bacbuc, ang mga anak ni Hacupha, ang mga anak ni Harhur;
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
Ang mga anak ni Baslit, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa;
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
Ang mga anak ni Barcos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema;
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Ang mga anak ni Nesia, ang mga anak ni Hatipha.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon; ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Sophereth, ang mga anak ni Perida;
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
Ang mga anak ni Jahala, ang mga anak ni Darcon, ang mga anak ni Giddel;
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
Ang mga anak ni Sephatias, ang mga anak ni Hattil, ang mga anak ni Pochereth-hassebaim, ang mga anak ni Amon.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Lahat ng Nethineo, at ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon, ay tatlong daan at siyam na pu't dalawa.
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
At ang mga ito ang nagsiahon mula sa Telmelah, Telharsa, Cherub, Addon, at Immer: nguni't hindi nila naipakilala ang mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, o ang kanilang binhi man kung mga taga Israel:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
Ang mga anak ni Delaia, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Necoda, anim na raan at apat na pu't dalawa.
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
At sa mga saserdote: ang mga anak ni Hobaias, ang mga anak ni Cos, ang mga anak ni Barzillai, na nagasawa sa anak ni Barzillai, na Galaadita, at tinawag ayon sa kanilang pangalan.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Ang mga ito ay nagsihanap ng kanilang talaan ng lahi sa mga yaon na nangabilang sa pamamagitan ng talaan ng lahi, nguni't hindi nasumpungan: kaya't sila'y nangabilang na hawa, at nangaalis sa pagkasaserdote.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
At ang tagapamahala ay nagsabi sa kanila na sila'y huwag magsikain ng mga kabanalbanalang bagay, hangang sa tumayo ang isang saserdote na may Urim at may Thummim.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Ang buong kapisanang magkakasama ay apat na pu't dalawang libo at tatlong daan at anim na pu.
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
Bukod sa kanilang mga bataang lalake at babae, na may pitong libo at tatlong daan at tatlong pu't pito: at sila'y may dalawang daan at apat na pu't lima na mangaawit na lalake at babae.
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
Ang kanilang mga kabayo ay pitong daan at tatlong pu't anim; ang kanilang mga mula, dalawang daan at apat na pu't lima;
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
Ang kanilang mga kamelyo, apat na raan at tatlong pu't lima; ang kanilang mga asno, anim na libo't pitong daan at dalawang pu.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
At ang mga iba sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangagbigay sa gawain. Ang tagapamahala ay nagbigay sa ingatang-yaman ng isang libong darikong ginto, limangpung mangkok, limang daan at tatlong pung bihisan ng mga saserdote.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
At ang iba sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangagbigay sa ingatang-yaman ng gawain ng dalawang pung libong darikong ginto, at dalawang libo at dalawang daang librang pilak.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
At ang nangalabi sa bayan ay nangagbigay ng dalawang pung libong darikong ginto, at dalawang libong librang pilak, at anim na pu't pitong bihisan ng mga saserdote.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
Sa gayo'y ang mga saserdote, at ang mga Levita, at ang mga tagatanod-pinto, at ang mga mangaawit, at ang iba sa bayan, at ang mga Nethineo, at ang buong Israel, ay nagsitahan sa kanilang mga bayan. At nang dumating ang ikapitong buwan ang mga anak ni Israel ay nangasa kanilang mga bayan.