Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
När nu muren var uppbyggd, satte jag in dörrarna; och dörrvaktare, sångare och leviter blevo anställda.
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
Och till befälhavare över Jerusalem satte jag min broder Hanani jämte Hananja, hövitsman i borgen, ty denne hölls för en pålitlig man och var gudfruktig mer än många andra.
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
Och jag sade till dem: »Jerusalems portar må icke öppnas, förrän solen är högt uppe; och medan vakten ännu står kvar, skall man stänga dörrarna och sätta bommarna för. Och I skolen ställa ut vakter av Jerusalems invånare, var och en på hans post, så att envar får stå framför sitt eget hus.»
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
Och staden var vidsträckt och stor, men där fanns icke mycket folk, och husen voro icke uppbyggda.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
Och min Gud ingav mig i hjärtat att jag skulle församla ädlingarna, föreståndarna och folket för att upptecknas i släktregister. Då fann jag släktförteckningen över dem som först hade dragit upp, och jag fann däri så skrivet:
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
»Dessa voro de män från hövdingdömet, som drogo upp ur den landsflykt och fångenskap till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, konungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och till Juda, var och en till sin stad,
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordokai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum och Baana. Detta var antalet män av Israels meniga folk:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Pareos' barn: två tusen ett hundra sjuttiotvå;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Sefatjas barn: tre hundra sjuttiotvå;
The children of Arah, six hundred fifty and two.
Aras barn: sex hundra femtiotvå;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
Pahat-Moabs barn, av Jesuas och Joabs barn: två tusen åtta hundra aderton;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
Sattus barn: åtta hundra fyrtiofem;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Sackais barn: sju hundra sextio;
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
Binnuis barn: sex hundra fyrtioåtta;
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
Bebais barn: sex hundra tjuguåtta;
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
Asgads barn: två tusen tre hundra tjugutvå;
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
Adonikams barn: sex hundra sextiosju;
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
Bigvais barn: två tusen sextiosju;
The children of Adin, six hundred fifty and five.
Adins barn: sex hundra femtiofem;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Aters barn av Hiskia: nittioåtta;
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
Hasums barn: tre hundra tjuguåtta;
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
Besais barn: tre hundra tjugufyra;
The children of Hariph, an hundred and twelve.
Harifs barn: ett hundra tolv;
The children of Gibeon, ninety and five.
Gibeons barn: nittiofem;
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
männen från Bet-Lehem och Netofa: ett hundra åttioåtta;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
männen från Anatot: ett hundra tjuguåtta;
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
männen från Bet-Asmavet: fyrtiotvå;
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
männen från Kirjat-Jearim, Kefira och Beerot: sju hundra fyrtiotre;
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
männen från Rama och Geba: sex hundra tjuguen;
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
männen från Mikmas: ett hundra tjugutvå;
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
männen från Betel och Ai: ett hundra tjugutre;
The men of the other Nebo, fifty and two.
männen från det andra Nebo: femtiotvå;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
den andre Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;
The children of Harim, three hundred and twenty.
Harims barn: tre hundra tjugu;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Jerikos barn: tre hundra fyrtiofem;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
Lods, Hadids och Onos barn: sju hundra tjuguen;
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
Senaas barn: tre tusen nio hundra trettio.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Av prästerna: Jedajas barn av Jesuas hus: nio hundra sjuttiotre;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Immers barn: ett tusen femtiotvå;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Pashurs barn: ett tusen två hundra fyrtiosju;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Harims barn: ett tusen sjutton.
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Av leviterna: Jesuas barn av Kadmiel, av Hodevas barn: sjuttiofyra;
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
av sångarna: Asafs barn: ett hundra fyrtioåtta;
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
av dörrvaktarna: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Ackubs barn, Hatitas barn, Sobais barn: ett hundra trettioåtta.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Av tempelträlarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
Keros' barn, Sias barn, Padons barn,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
Lebanas barn, Hagabas barn, Salmais barn,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
Hanans barn, Giddels barn, Gahars barn,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
Reajas barn, Resins barn, Nekodas barn,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
Gassams barn, Ussas barn, Paseas barn,
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
Besais barn, Meunims barn, Nefusesims barn,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
Barkos' barn, Siseras barn, Temas barn,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Nesias barn, Hatifas barn.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Av Salomos tjänares barn: Sotais barn, Soferets barn, Peridas barn,
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebaims barn, Amons barn.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Tempelträlarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans tre hundra nittiotvå.
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
Och dessa voro de som drogo åstad från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addon och Immer, men som icke kunde uppgiva sina familjer och sin släkt, och huruvida de voro av Israel:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, sex hundra fyrtiotvå.
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
Och av prästerna: Habajas barn, Hackos' barn, Barsillais barn, hans som tog en av gileaditen Barsillais döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Dessa sökte efter sina släktregister, men man kunde icke finna dem; därför blevo de såsom ovärdiga uteslutna från prästadömet.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
Och ståthållaren tillsade dem att de icke skulle få äta av det högheliga, förrän en präst uppstode med urim och tummim.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Hela församlingen utgjorde sammanräknad fyrtiotvå tusen tre hundra sextio,
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
förutom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre hundra trettiosju. Och till dem hörde två hundra fyrtiofem sångare och sångerskor.
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.