Matthew 6

Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.
»Tagen eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människorna, för att bliva sedda av dem; annars haven I ingen lön hos eder Fader, som är i himmelen.
Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
Därför, när du giver en allmosa, så låt icke stöta i basun för dig, såsom skrymtarna göra i synagogorna och på gatorna, för att de skola bliva prisade av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.
But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:
Nej, när du giver en allmosa, låt då din vänstra hand icke få veta vad den högra gör,
That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.
så att din allmosa gives i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.
Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bliva sedda av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.
But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.
Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.
But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.
Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.
Så varen då icke lika dem; eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom.
After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.
I skolen alltså bedja sålunda: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;
Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;
Give us this day our daily bread.
vårt dagliga bröd giv oss i dag;
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:
Ty om I förlåten människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta eder;
But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
men om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder Fader förlåta edra försyndelser.
Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.
Och när I fasten, skolen I icke visa en bedrövad uppsyn såsom skrymtarna, vilka vanställa sina ansikten för att bliva sedda av människorna med sin fasta. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.
But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;
Nej, när du fastar, smörj då ditt huvud och två ditt ansikte,
That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.
för att du icke må bliva sedd av människorna med din fasta, utan allenast av din Fader, som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.
Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:
Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla,
But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:
utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla.
For where your treasure is, there will your heart be also.
Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara.
The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus.
But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!
Men om ditt öga är fördärvat, då bliver hela din kropp höljd i mörker. Är det nu så, att ljuset, som du har i dig, är mörker, huru djupt bliver då icke mörkret!
No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon.
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?
Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?
Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?
Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej heller samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske Fader dem. Ären I icke mycket mer än de?
Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?
Vilken av eder kan, med allt sitt bekymmer, lägga en enda aln till sin livslängd?
And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:
Och varför bekymren I eder för kläder? Beskåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de;
And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
och likväl säger jag eder att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem.
Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?
Kläder nu Gud så gräset på marken, vilket i dag står och i morgon kastas i ugnen, skulle han då icke mycket mer kläda eder, I klentrogne?
Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?
Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: 'Vad skola vi äta?' eller: 'Vad skola vi dricka?' eller: 'Vad skola vi kläda oss med?'
(For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.
Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.»