Isaiah 3

For, behold, the Lord, the LORD of hosts, doth take away from Jerusalem and from Judah the stay and the staff, the whole stay of bread, and the whole stay of water,
Ty se, Herren, HERREN Sebaot skall taga bort ifrån Jerusalem och Juda allt slags stöd och uppehälle -- all mat till uppehälle och all dryck till uppehälle --
The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the prudent, and the ancient,
hjältar och krigsmän, domare och profeter, spåmän och äldste,
The captain of fifty, and the honourable man, and the counsellor, and the cunning artificer, and the eloquent orator.
underhövitsmän och högtuppsatta män, rådsherrar och slöjdkunnigt folk och män som äro förfarna i besvärjelsekonst.
And I will give children to be their princes, and babes shall rule over them.
Och jag skall giva dem ynglingar till furstar, och barnsligt självsvåld skall få råda över dem.
And the people shall be oppressed, every one by another, and every one by his neighbour: the child shall behave himself proudly against the ancient, and the base against the honourable.
Av folket skall den ene förtrycka den andre, var och en sin nästa; den unge skall sätta sig upp mot den gamle, den ringe mot den högt ansedde.
When a man shall take hold of his brother of the house of his father, saying, Thou hast clothing, be thou our ruler, and let this ruin be under thy hand:
När då så sker, att någon fattar tag i en annan i hans faders hus och säger: »Du äger en mantel, du skall bliva vår styresman; tag du hand om detta vacklande rike» --
In that day shall he swear, saying, I will not be an healer; for in my house is neither bread nor clothing: make me not a ruler of the people.
då skall denne svara och säga: »Jag kan icke skaffa bot; i mitt hus finnes varken bröd eller mantel. Mig skolen I icke sätta till styresman över folket.»
For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen: because their tongue and their doings are against the LORD, to provoke the eyes of his glory.
Ty Jerusalem vacklar, och Juda faller, då de nu med sitt tal och sina gärningar stå emot HERREN och äro gensträviga mot hans härlighets blickar.
The shew of their countenance doth witness against them; and they declare their sin as Sodom, they hide it not. Woe unto their soul! for they have rewarded evil unto themselves.
Deras uppsyn vittnar emot dem; och likasom Sodoms folk bedriva de sina synder uppenbart och dölja dem icke. Ve över deras själar, ty själva hava de berett sig olycka!
Say ye to the righteous, that it shall be well with him: for they shall eat the fruit of their doings.
Om den rättfärdige mån I tänka att det skall gå honom väl, ty sådana skola äta sina gärningars frukt.
Woe unto the wicked! it shall be ill with him: for the reward of his hands shall be given him.
Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, ty efter hans gärningar skall hans vedergällning bliva.
As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths.
 Mitt folks behärskare är ett barn,  och kvinnor råda över det.  Mitt folk, dina ledare föra dig vilse  och fördärva den väg, som du skulle gå.
The LORD standeth up to plead, and standeth to judge the people.
 Men HERREN står redo att gå till rätta,  han träder fram för att döma folken;
The LORD will enter into judgment with the ancients of his people, and the princes thereof: for ye have eaten up the vineyard; the spoil of the poor is in your houses.
 HERREN vill gå till doms  med sitt folks äldste och med dess furstar.  »I haven skövlat vingården;  rov från de fattiga är i edra hus.
What mean ye that ye beat my people to pieces, and grind the faces of the poor? saith the Lord GOD of hosts.
 Huru kunnen I så krossa mitt folk  och söndermala de fattiga?»  Så säger Herren, HERREN Sebaot.
Moreover the LORD saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet:
Och HERREN säger: Eftersom Sions döttrar äro så högmodiga, och gå med rak hals och spela med ögonen, och gå där och trippa och pingla med sina fotringar,
Therefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the LORD will discover their secret parts.
därför skall Herren låta Sions döttrars hjässor bliva fulla av skorv, och HERREN skall blotta deras blygd.
In that day the Lord will take away the bravery of their tinkling ornaments about their feet, and their cauls, and their round tires like the moon,
På den dagen skall Herren taga bort all deras ståt: fotringar, pannband och halsprydnader,
The chains, and the bracelets, and the mufflers,
örhängen, armband och slöjor,
The bonnets, and the ornaments of the legs, and the headbands, and the tablets, and the earrings,
huvudprydnader, fotstegskedjor, gördlar, luktflaskor och amuletter,
The rings, and nose jewels,
fingerringar och näsringar,
The changeable suits of apparel, and the mantles, and the wimples, and the crisping pins,
högtidsdräkter, kåpor, mantlar och pungar,
The glasses, and the fine linen, and the hoods, and the vails.
speglar, fina linneskjortor, huvudbindlar och flor.
And it shall come to pass, that instead of sweet smell there shall be stink; and instead of a girdle a rent; and instead of well set hair baldness; and instead of a stomacher a girding of sackcloth; and burning instead of beauty.
Och där skall vara stank i stället för vällukt, rep i stället för bälte, skalligt huvud i stället för krusat hår, hölje av säcktyg i stället för högtidsmantel, märken av brännjärn i stället för skönhet.
Thy men shall fall by the sword, and thy mighty in the war.
 Dina män skola falla för svärd  och dina hjältar i krig:
And her gates shall lament and mourn; and she being desolate shall sit upon the ground.
 hennes portar skola klaga och sörja,  och övergiven skall hon sitta på marken.