Isaiah 2

The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.
Detta är vad Jesaja, Amos' son, skådade angående Juda och Jerusalem.
And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the LORD'S house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it.
 Och det skall ske i kommande dagar      att det berg där HERRENS hus är      skall stå där fast grundat  och vara det yppersta ibland bergen      och upphöjt över andra höjder;  och alla hednafolk skola strömma dit,
And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem.
 ja, många folk skola gå åstad      och skola säga:  »Upp, låt oss draga åstad      till HERRENS berg,      upp till Jakobs Guds hus,  för att han må undervisa oss om sina vägar,      så att vi kunna vandra på hans stigar.»  Ty från Sion skall lag utgå,      och HERRENS ord från Jerusalem.
And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.
 Och han skall döma mellan hednafolken  och skipa rätt åt många folk.  Då skola de smida sina svärd till plogbillar  och sina spjut till vingårdsknivar.  Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra  och icke mer lära sig att strida.
O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the LORD.
 I av Jakobs hus, kommen,  låtom oss vandra i HERRENS ljus.
Therefore thou hast forsaken thy people the house of Jacob, because they be replenished from the east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers.
 Ty du har förskjutit ditt folk,      Jakobs hus,  därför att de äro fulla av Österlandets väsende      och öva teckentyderi såsom filistéerna;  ja, med främlingar förbinda de sig.
Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures; their land is also full of horses, neither is there any end of their chariots:
 Deras land är fullt av silver och guld,  och på deras skatter är ingen ände;  deras land är fullt av hästar,  och på deras vagnar är ingen ände;
Their land also is full of idols; they worship the work of their own hands, that which their own fingers have made:
 deras land är ock fullt av avgudar,  och sina egna händers verk tillbedja de,  det som deras fingrar hava gjort.
And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself: therefore forgive them not.
 Därför bliva människorna nedböjda      och männen ödmjukade;  du kan icke förlåta dem.
Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty.
 Fly in i klippan,      och göm dig i jorden,  för HERRENS fruktansvärda makt      och för hans höga majestät.
The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the LORD alone shall be exalted in that day.
 Ty människornas högmodiga ögon      skola bliva ödmjukade,  och männens övermod skall bliva nedböjt,      och HERREN allena  skall vara hög på den dagen.
For the day of the LORD of hosts shall be upon every one that is proud and lofty, and upon every one that is lifted up; and he shall be brought low:
 Ty en dag har HERREN Sebaot bestämt,  som skall komma över allt stolt och övermodigt  och över allt som är upphöjt,      och det skall bliva ödmjukat,
And upon all the cedars of Lebanon, that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan,
 ja, över alla Libanons cedrar,      de höga och stolta,  och över alla Basans ekar;
And upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up,
 över alla höga berg  och alla stolta höjder,
And upon every high tower, and upon every fenced wall,
 över alla höga torn  och alla fasta murar,
And upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures.
 över alla Tarsis-skepp,  ja, över allt som är skönt att skåda.
And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low: and the LORD alone shall be exalted in that day.
 Och människornas högmod skall bliva nedböjt  och männens övermod nedbrutet,  och HERREN allena      skall vara hög på den dagen.
And the idols he shall utterly abolish.
 Men avgudarna skola alldeles förgås.
And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth.
 Och man skall fly in i klippgrottor      och in i jordhålor,  för HERRENS fruktansvärda makt      och för hans höga majestät,  när han står upp för att förskräcka jorden.
In that day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats;
 På den dagen skola människorna kasta bort      åt mullvadar och flädermöss  de avgudar av silver      och de avgudar av guld,  som de hava gjort åt sig för att tillbedja.
To go into the clefts of the rocks, and into the tops of the ragged rocks, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth.
 Ja, de skola fly in i klipprämnor      och in i bergsklyftor,  för HERRENS fruktansvärda makt      och för hans höga majestät,  när han står upp för att förskräcka jorden.
Cease ye from man, whose breath is in his nostrils: for wherein is he to be accounted of?
 Så förliten eder nu ej mer på människor,      i vilkas näsa är allenast en fläkt;  ty huru ringa äro icke de att akta!