Genesis 21

And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken.
Och HERREN såg till Sara, såsom han hade lovat, och HERREN gjorde med Sara såsom han hade sagt.
For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.
Sara blev havande och födde åt Abraham en son på hans ålderdom, vid den bestämda tid som Gud hade sagt honom.
And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.
Och Abraham gav den son som var född åt honom, den som Sara hade fött åt honom, namnet Isak.
And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him.
Och Abraham omskar sin son Isak, när denne var åtta dagar gammal, såsom Gud hade bjudit honom.
And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.
Och Abraham var hundra år gammal, när hans son Isak föddes åt honom.
And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me.
Och Sara sade: »Gud har berett mig ett löje; var och en som får höra detta skall le mot mig.»
And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born him a son in his old age.
Och hon sade: »Vem skulle hava sagt Abraham att Sara skulle giva barn di? Och nu har jag fött honom en son på hans ålderdom!»
And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned.
Och barnet växte upp och blev avvant; och den dag då Isak avvandes gjorde Abraham ett stort gästabud.
And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking.
Då fick Sara se Hagars, den egyptiska kvinnans, son, som denna hade fött åt Abraham, leka och skämta;
Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac.
och hon sade till Abraham: »Driv ut denna tjänstekvinna och hennes son, ty denna tjänstekvinnas son skall icke ärva med min son Isak.»
And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son.
Det talet misshagade Abraham mycket för hans sons skull.
And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called.
Men Gud sade till Abraham: »Du må icke för gossens och för din tjänstekvinnas skull låta detta misshaga dig. Lyssna till Sara i allt vad hon säger dig; ty genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig.
And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed.
Men också tjänstekvinnans son skall jag göra till ett folk, därför att han är din säd.»
And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beer–sheba.
Bittida följande morgon tog Abraham bröd och en lägel med vatten och gav det åt Hagar; han lade det på hennes rygg och gav henne barnet med och lät henne gå. Och hon begav sig åstad och irrade omkring i Beer-Sebas öken.
And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs.
Men när vattnet i lägeln hade tagit slut, kastade hon barnet ifrån sig under en buske
And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice, and wept.
och gick bort och satte sig ett stycke därifrån, på ett bågskotts avstånd, ty hon tänkte: »Jag förmår icke se på, huru barnet dör.» Och där hon nu satt, på något avstånd, brast hon ut i gråt.
And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is.
Då hörde Gud gossens röst, och Guds ängel ropade till Hagar från himmelen och sade till henne: »Vad fattas dig, Hagar? Frukta icke; ty Gud har hört gossens röst, där han ligger.
Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation.
Gå och lyft upp gossen, och tag honom vid handen; jag skall göra honom till ett stort folk.»
And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink.
Och Gud öppnade hennes ögon, så att hon blev varse en vattenbrunn. Och hon gick dit och fyllde sin lägel med vatten och gav gossen att dricka.
And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer.
Och Gud var med gossen, och han växte upp och bodde i öknen och blev med tiden en bågskytt.
And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt.
Han bodde i öknen Paran; och hans moder tog en hustru åt honom från Egyptens land.
And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest:
Vid den tiden kom Abimelek med Pikol, sin härhövitsman, och talade med Abraham och sade: »Gud är med dig i allt vad du gör.
Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.
Så lova mig nu här med ed vid Gud att du icke skall göra dig skyldig till något svek mot mig eller mina barn och efterkommande, utan att du skall bevisa mig och det land där du nu bor såsom främling samma godhet som jag har bevisat dig.»
And Abraham said, I will swear.
Abraham sade: »Det vill jag lova dig.»
And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech's servants had violently taken away.
Dock gjorde Abraham Abimelek förebråelser angående en vattenbrunn som Abimeleks tjänare hade tagit ifrån honom.
And Abimelech said, I wot not who hath done this thing: neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to day.
Men Abimelek svarade: »Jag vet icke vem som har gjort detta; själv har du ingenting sagt mig, och jag har icke hört något därom förrän i dag.»
And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and both of them made a covenant.
Då tog Abraham får och fäkreatur och gav åt Abimelek; och de slöto förbund med varandra.
And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves.
Men Abraham ställde sju lamm av hjorden avsides.
And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves?
Då sade Abimelek till Abraham: »Vad betyda de sju lammen som du har ställt där avsides?»
And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well.
Han svarade: »Dessa sju lamm skall du taga emot av mig, för att detta må vara mig till ett vittnesbörd därom att det är jag som har grävt denna brunn.»
Wherefore he called that place Beer–sheba; because there they sware both of them.
Därav kallades det stället Beer-Seba, eftersom de båda där gingo eden.
Thus they made a covenant at Beer–sheba: then Abimelech rose up, and Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.
När de så hade slutit förbund vid Beer-Seba, stodo Abimelek och hans härhövitsman Pikol upp och vände tillbaka till filistéernas land.
And Abraham planted a grove in Beer–sheba, and called there on the name of the LORD, the everlasting God.
Och Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Seba och åkallade där HERRENS, den evige Gudens, namn.
And Abraham sojourned in the Philistines' land many days.
Och Abraham bodde i filistéernas land en lång tid.