Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
După ce s'a zidit zidul şi am pus uşile porţilor, au fost puşi în slujbele lor uşierii, cîntăreţii şi Leviţii.
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
Am poruncit fratelui meu Hanani, şi lui Hanania, căpetenia cetăţuii Ierusalimului, om care întrecea pe mulţi prin credincioşia şi prin frica lui de Dumnezeu,
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
şi le-am zis: ,,Să nu se deschidă porţile Ierusalimului înainte de căldura soarelui, şi uşile să fie închise cu încuietorile, în faţa voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui.``
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
Cetatea era încăpătoare şi mare, dar popor era puţin în ea, şi casele nu erau zidite.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
Dumnezeul meu mi -a pus în inimă gîndul să adun pe mai mari, pe dregători şi poporul, ca să -i număr. Am găsit o carte cu spiţele de neam ale celor ce se suiseră întîi din robie, şi am văzut scris în ea cele ce urmează.
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
Iată pe cei din ţară cari s'au întors din robie, din aceia pe cari îi luase robi Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi cari s'au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui.
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;
The children of Arah, six hundred fifty and two.
fiii lui Arah, şase sute cincizeci şi doi;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
fiii lui Zatu, opt sute patruzeci şi cinci;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
fiii lui Zacai, şapte sute şasezeci;
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
fiii lui Binui, şase sute patruzeci şi opt;
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi opt;
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci şi doi;
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
fiii lui Adonicam, şase sute şase zeci şi şapte;
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
fiii lui Bigvai, două mii şase zeci şi şapte;
The children of Adin, six hundred fifty and five.
fiii lui Adin, şase sute cincizeci şi cinci;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt;
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
fiii lui Haşum, trei sute douăzeci şi opt;
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi patru;
The children of Hariph, an hundred and twelve.
fiii lui Harif, o sută doisprezece;
The children of Gibeon, ninety and five.
fiii lui Gabaon, nouăzeci şi cinci;
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
oamenii din Betleem şi din Netofa, o sută optzeci şi opt;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci şi doi;
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot, şapte sute patruzeci şi trei;
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
oamenii din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu;
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
oamenii din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei;
The men of the other Nebo, fifty and two.
oamenii din celalt Nebo, cincizeci şi doi;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
The children of Harim, three hundred and twenty.
fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci şi cinci;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi unu;
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Preoţi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua, nouă sute şapte zeci şi trei;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
fiii lui Imer, o mie cinci zeci şi doi;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
fiii lui Harim, o mie şaptesprezece.
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Leviţi: fiii lui Iosua şi lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, şaptezeci şi patru.
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Cîntăreţi: fiii lui Asaf, o sută patruzeci şi opt.
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
Uşieri: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiiii lui Şobai, o sută treizeci şi opt.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Slujitori ai Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefişim,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida,
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci şi doi.
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
Iată pe ceice au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon, şi din Imer, şi cari n'au putut să-şi arate casa părintească şi neamul, ca dovadă că erau din Israel.
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute patruzeci şi doi.
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, şi a fost numit cu numele lor.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Şi-au căutat cartea spiţelor neamului lor, dar n'au găsit -o. De aceea au fost daţi afară din preoţie,
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
şi dregătorul le -a spus să nu mănînce din lucrurile prea sfinte pînă nu va întreba un preot pe Urim şi Tumim.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Adunarea întreagă era de patruzeci şi două de mii trei sute şasezeci de inşi,
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Printre ei se aflau două sute patruzeci şi cinci de cîntăreţi şi cîntăreţe.
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catîri,
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
patru sute treizeci şi cinci de cămile, şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
Mulţi din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veşminte preoţeşti.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
Capii de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de darici de aur şi două mii douăsute de mine de argint.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
Celalt popor a dat douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint, şi şasezeci şi şapte de veşminte preoţeşti.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
Preoţii şi Leviţii, uşierii, cîntăreţii, oamenii din popor, slujitorii Templului şi tot Israelul s'au aşezat în cetăţile lor