Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Synu mój! jeźli przyjmiesz słowa moje, a przykazanie moje zachowasz u siebie;
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
Nadstawiszli mądrości ucha twego, i nakłoniszli serca twego do roztropności;
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
Owszem, jeźli na rozum zawołasz, a roztropności wezwieszli głosem swoim;
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
Jeźli jej szukać będziesz jako srebra, a jako skarbów skrytych pilnie szukać będziesz:
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
Tedy zrozumiesz bojaźń Pańską, a znajomość Bożą znajdziesz.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Albowiem Pan daje mądrość, z ust jego pochodzi umiejętność i roztropność.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
On zachowuje uprzejmym prawdziwą mądrość; on jest tarczą chodzącym w szczerości,
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
Aby strzegli ścieżek sądu; on drogi świętych swoich strzeże.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Tedy wyrozumiesz sprawiedliwość, i sąd, i prawość, i wszelką ścieszkę dobrą.
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
Gdy wnijdzie mądrośu w serce twoje, a umiejętność duszy twojej wdzięczna będzie:
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
Tedy cię ostrożność strzedz będzie, a opatrzność zachowa cię.
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
Wyrywając cię od drogi złej, i od człowieka mówiącego przewrotności;
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
Od tych, którzy opuszczają ścieszki proste, udawając się drogami ciemnemi;
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
Którzy się radują, gdy czynią złe, a weselą się w złośliwych przewrotnościach;
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
Których ścieszki są krzywe, a sami są przewrotnymi na drogach swoich;
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
Wyrywając cię od niewiasty postronnej i obcej, która pochlebia łagodnemi słowy;
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
Która opuszcza wodza młodości swojej, a przymierza Boga swojego zapomina.
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
Bo się nachyla ku śmierci dom jej, a do umarłych ścieszki jej.
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
Wszyscy, którzy do niej wchodzą, nie wracają się, ani trafiają na ścieszkę żywota.
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
A przetoż będziesz chodził drogą dobrych, a ścieżek sprawiedliwych będziesz przestrzegał.
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
Albowiem cnotliwi będą mieszkali na ziemi, a szczerzy trwać będą na niej;
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
Ale niepobożni z ziemi wykorzenieni będą, a przewrotni będą z niej wygładzeni.