Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
A gdy był dobudowany mur, i wystawiłem wrota, i postanowieni byli odźwierni, i śpiewacy, i Lewitowie:
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
Rozkazałem Chananijemu, bratu memu, i Chananijaszowi, staroście zamku Jeruzalemskiego: (bo ten był mąż wierny, i bojący się Boga nad wielu innych;)
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
I rzekłem do nich: Niech nie otwierają bram Jeruzalemskich, aż ogrzeje słońce; a gdy ci, co tu stawają, zamkną bramę, opatrzcież ją. A tak postanowiłem straż z obywateli Jeruzalemskich, każdego na straży jego, i każdego na przeciwko domowi jego.
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
A miasto było szerokie i wielkie, ale ludu mało w murach jego, a jeszcze nie były domy pobudowane.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
Przetoż podał Bóg mój do serca mego, abym zebrał przedniejszych, i przełożonych, i lud, aby byli obliczeni podług rodzaju. I znalazłem księgi rodu tych, którzy się tu najpierwej przyprowadzili, i znalazłem w nich to opisanie.
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
Cić są ludzie onej krainy, którzy wyszli z pojmania i z niewoli, w którą ich był zaprowadził Nabuchodonozor, król Babiloński; a wrócili się do Jeruzalemu i do Judy, każdy do miasta swego.
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
Którzy przyszli z Zorobabelem, z Jesuą, Nehemijaszem, Azaryjaszem, Rahamijaszem, Nechamanem, Mardocheuszem, Bilsanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baaną.
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
A poczet mężów ludu Izraelskiego taki jest: Synów Farosowych dwa tysiące sto i siedmdziesiąt i dwa;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Synów Sefatyjaszowych trzy sta siedmdziesiąt i dwa;
The children of Arah, six hundred fifty and two.
Synów Arachowych sześć set pięćdziesiąt i dwa;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
Synów Pachatmoabowych, synów Jesui, i Joabowych dwa tysiące ośm set i ośmnaście;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Synów Elamowych tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery;
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
Synów Zattuowych ośm set czterdzieści i pięć;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Synów Zachajowych siedm set i sześćdziesiąt;
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
Synów Binnujowych sześć set czterdzieści i ośm;
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
Synów Bebajowych sześć set dwadzieścia i ośm;
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
Synów Azgadowych dwa tysiące trzy sta dwadzieścia i dwa;
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
Synów Adonikamowych sześć set sześćdziesiąt i siedm;
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
Synów Bigwajowych dwa tysiące sześćdziesiąt i siedm;
The children of Adin, six hundred fifty and five.
Synów Adynowych sześć set pięćdziesiąt i pięć;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Synów Aterowych, co poszli z Ezechyjasza, dziewięćdziesiąt i ośm;
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
Synów Hasumowych trzy sta dwadzieścia i ośm;
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
Synów Besajowych trzy sta dwadzieścia i cztery;
The children of Hariph, an hundred and twelve.
Synów Charyfowych sto i dwanaście;
The children of Gibeon, ninety and five.
Synów z Gabaonu dziewięćdziesiąt i pięć.
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
Mężów z Betlehemu i Netofatu sto ośmdziesiąt i ośm;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Mężów z Anatotu sto dwadzieścia i ośm;
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
Mężów z Bet Azmawetu czterdzieści i dwa;
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
Mężów z Karyjatyjarymu, z Kafiry i z Beerotu siedm set czterdzieści i trzy;
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
Mężów z Ramy i z Gabaa sześć set dwadzieścia i jeden;
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
Mężów z Machmas sto i dwadzieścia i dwa;
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
Mężów z Betela i z Haj sto dwadzieścia i trzy;
The men of the other Nebo, fifty and two.
Mężów z Nebo drugiego pięćdziesiąt i dwa.
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Synów Elama drugiego tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery;
The children of Harim, three hundred and twenty.
Synów Harymowych trzy sta i dwadzieścia;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Synów Jerechowych trzy sta czterdzieści i pięć;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
Synów Lodowych, Hadydowych, i Onowych siedm set i dwadzieścia i jeden.
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
Synów Senaa trzy tysiące dziewięć set i trzydzieści.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Kapłanów: Synów Jedajaszowych, z domu Jesui, dziewięć set siedmdziesiąt i trzy;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Synów Immerowych tysiąc pięćdziesiąt i dwa;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Synów Passurowych tysiąc dwieście czterdzieści i siedm;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Synów Harymowych tysiąc i siedmnaście;
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Lewitów: Synów Jesuego, i Kadmielowych, synów Hodowijaszowych siedmdziesiąt i cztery.
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Śpiewaków: Synów Asafowych sto czterdzieści i ośm.
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
Odźwiernych: Synów Sallumowych, synów Aterowych, synów Talmonowych, synów Akkubowych, synów Hatytowych, synów Sobajowych sto trzydzieści i ośm.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Z Netynejczyków: Synów Sycha, synów Chasufa, synów Tabbaota,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
Synów Kierosa, synów Syjaa, synów Fadona,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
Synów Lebana, synów Hagaba, synów Salmaja,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
Synów Hanana, synów Giddela, synów Gachara,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
Synów Raajasza, synów Rezyna, synów Nekoda,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
Synów Gazama, synów Uzy, synów Faseacha.
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
Synów Besaja, synów Mechynima, synów Nefusesyma,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Synów Bakbuka, synów Chakufa, synów Charchura,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
Synów Basluta, synów Mechyda, synów Charsa,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
Synów Barkosa, synów Sysera, synów Tamacha,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Synów Nezyjacha, synów Chatyfa,
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Synów sług Salomonowych, synów Sotaja, synów Soferata, synów Peruda.
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
Synów Jahala, synów Darkona, synów Giddela,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
Synów Sefatyjasza, synów Chatyla, synów Pochereta z Hasebaim, synów Amona:
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Wszystkich Netynejczyków i synów sług Salomonowych trzy sta dziewięćdziesiąt i dwa.
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
A cić są, którzy wyszli z Telmelachu i z Telcharsa: Cherub, Addan, i Immer: ale nie mogli okazać domu ojców swoich i nasienia swego, jeźli z Izraela byli.
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
Synów Delajaszowych, synów Tobijaszowych, synów Nekodowych sześć set czterdzieści i dwa.
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
A z kapłanów synowie Hobajowi, synowie Kozowi, synowie Barsylajego; który był pojął z córek Barsylaja Galaadczyka żonę, i nazwany był od imienia ich.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Ci szukali opisania swego, wywodząc ród swój, ale nie znaleźli; przetoż zrzuceni są z kapłaństwa.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
I zakazał im Tyrsata, aby nie jedli z rzeczy najświętszych, ażby powstał kapłan z Urym i z Tummim.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Wszystkiego zgromadzenia w jednym poczcie było czterdzieści tysięcy dwa tysiące trzy sta i sześćdziesiąt;
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
Oprócz sług ich i służebnic ich, których było siedm tysięcy trzy sta trzydzieści i siedm; a między nimi było śpiewaków i śpiewaczek dwieście i czterdzieści i pięć.
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
Koni ich siedm set trzydzieści i sześć; mułów ich dwieście czterdzieści i pięć.
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
Wielbłądów cztery sta trzydzieści i pięć; osłów sześć tysięcy siedm set i dwadzieścia.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
A niektórzy przedniejsi z domów ojcowskich dawali na robotę. Tyrsata dał do skarbu złota tysiąc łótów, czasz pięćdziesiąt, szat kapłańskich pięć set i trzydzieści.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
Niektórzy też z przedniejszych domów ojcowskich dali do skarbu na robotę złota dwadzieścia tysięcy łótów, a srebra grzywien dwa tysiące i dwieście.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
A co dał inszy lud, było złota dwadzieścia tysięcy łótów, a srebra dwa tysiące grzywien, a szat kapłańskich sześćdziesiąt i siedm.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
A tak osiedli kapłani i Lewitowie, i odźwierni, i śpiewacy, i lud pospolity, i Netynejczycy, i wszystek Izrael miasta swoje. A gdy nastał miesiąc siódmy, byli synowie Izraelscy w miastach swoich.