Job 17

My breath is corrupt, my days are extinct, the graves are ready for me.
Dech mój skażony jest; dni moje giną; groby mię czekają.
Are there not mockers with me? and doth not mine eye continue in their provocation?
Zaiste naśmiewcy są przy mnie, a w ich draźnieniu mieszka oko moje.
Lay down now, put me in a surety with thee; who is he that will strike hands with me?
Staw mi, proszę, rękojmię za się. Któż jest ten? Niech mi na to da rękę.
For thou hast hid their heart from understanding: therefore shalt thou not exalt them.
Boś serce ich ukrył przed wyrozumieniem; przetoż ich nie wywyższysz.
He that speaketh flattery to his friends, even the eyes of his children shall fail.
Kto pochlebia przyjaciołom, oczy synów jego ustaną.
He hath made me also a byword of the people; and aforetime I was as a tabret.
Wystawił mię zaiste na przypowieść ludziom, i jako śmiechowisko przed nimi.
Mine eye also is dim by reason of sorrow, and all my members are as a shadow.
Zaćmione jest dla żałości oko moje, a wszystkie myśli moje są jako cień.
Upright men shall be astonied at this, and the innocent shall stir up himself against the hypocrite.
Zdumieją się szczerzy nad tem; a niewinny przeciwko obłudnikowi powstanie.
The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger.
Będzie się trzymał sprawiedliwy drogi swojej; a kto ma czyste ręce, przyczyni mocy.
But as for you all, do ye return, and come now: for I cannot find one wise man among you.
Wy tedy wszyscy nawróćcie się, a pójdźcie, proszę; bo nie znajduję między wami mądrego.
My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart.
Dni moje przeminęły; myśli moje rozerwane są, to jest, zamysły serca mego.
They change the night into day: the light is short because of darkness.
Noc mi się w dzień obraca; a światłość skraca się dla ciemości.
If I wait, the grave is mine house: I have made my bed in the darkness.
Jeźlibym czego oczekiwał, grób będzie domem moim, a w ciemnościach uścielę łoże moje.
I have said to corruption, Thou art my father: to the worm, Thou art my mother, and my sister.
Do dołu rzekę: Ojcem moim jesteś; a do robaków: Wy jesteście matką moją, i siostrą moją.
And where is now my hope? as for my hope, who shall see it?
Bo gdzież teraz jest nadzieja moja? a oczekiwanie moje któż ogląda?
They shall go down to the bars of the pit, when our rest together is in the dust.
W głębię grobu zstąpię, ponieważ w prochu spólny odpoczynek wszystkich.